AJ REUMATICI MAJÚ SVOJ SVETOVÝ DEŇ REUMATIZMU


12. októbra si každoročne pripomíname Svetový deň reumatizmu.  Stalo sa tradíciou, že sa pri tejto príležitosti organizujú rôzne podujatia, aby sa zvýšilo povedomie o problematike reumatických ochorení medzi lekármi, pacientmi i širokou verejnosťou. Aj na Slovensku sa snažíme pozitívne ovplyvniť legislatívu a prispievať k zlepšeniu podmienok pri liečbe pacientov s reumatickým ochorením.

 

 

Liga proti reumatizmu na Slovensku zahájila informačnú kampaň pod názvom “VZOPRI SA”, čím chce informovať reumatikov, ich rodiny a zdravotnícky personál, ktorý im každodenne pomáha, že majú ich podporu a v prípade potreby môžu kontaktovať toto špecializované občianske združenie.

Podobná kampaň prebieha aj na medzinárodnej úrovni prostredníctvom EULAR pod názvom “MOVE TO IMPROVE” – “Pohybom za lepšie zdravia”. Kampaň vyzýva k zdravému a aktívnemu spôsobu života, v súčinnosti s pohybom a zdravou životosprávou. Je dôležité poukázať na úskalia a dopady reumatických ochorení, ktoré aj napriek svojej závažnosti, sú možné pod odborným lekárskym dohľadom a nasadením vhodnej liečby, zmierniť nepríjemné bolesti a pacientom umožniť žiť plnohodnotný život.

Pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu bola zahájená medializácia témy život s reumatickým ochorením. V médiách vystúpia lekári z Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch (NÚRCH) a predstavitelia občianskeho združenia (OZ) Liga proti reumatizmu na Slovensku a budú vyhlásené výsledky Novinárskej pocty KROK za rok 2011, kde boli nominovaní novinári a ich príspevky na tému "reumatické ochorenia", ktoré boli publikované alebo uverejnené v minulom roku. Tento projekt si svojou jedinečnosťou získal pozornosť novinárskej obce, verejnosti i ľudí s reumatickým ochorením.

Od januára 2012 toto občianske združenie prešlo výraznými zmenami. Po 22 rokoch OZ už riadia a manažujú iba pacienti. Profesor J. Rovenský – zakladateľ a predseda LPRe SR, terajší čestný predseda, odovzdal symbolickú štafetu pacientom. Oni sa snažia stavať na tých dobrých základoch, ktoré v roku 1990 položili lekári a angažovaní pacienti. Snažia sa vybudovať moderné a progresívne občianske združenie, ktoré už teraz patrí k najväčším a najlepším na Slovensku. Je lídrom v zavádzaní moderných komunikačných prostriedkov do praxe v kontakte medzi členmi vedenia OZ, s dobrovoľníkmi, ale hlavne aj s členmi – klientmi OZ.

LPRe SR poskytuje rôzne konzultácie a poradenstvo v sociálnej, spoločenskej i zdravotnej oblasti. Informujeme o novinkách v liečbe i vo výskume. Aktivizuje ľudí, ktorých závažné chronické ochorenie (ľudovo nazývané „reuma“) uvrhlo do sociálnej i spoločenskej izolácie. Pomáhajú im v integrácii a často v nich prebúdzajú nové možnosti – talenty na opätovné uchytenie sa na trhu práce. Takto povzbudení sa opäť zaradia do pracovného či spoločenského života.

Postupne vybudovali 16 organizačných jednotiek, z toho 14 miestnych pobočiek a dva kluby s celoslovenskou pôsobnosťou (Klub Motýlik pre pacientov s LUPUS) a (Klub Kĺbik pre deti a mladých reumatikov od 0 – 35 rokov).

K Svetovému dňu reumatizmu Liga proti reumatizmu na Slovensku pripravila svojpomocne informačný leták VZOPRI SA, kde sú okrem povzbudenia sofistikovane ukryté aj činnosti a poslanie OZ LPRe SR

Vzdeláva

Združuje

Organizuje

Pomáha

Radí

Informuje

Spája

Angažuje…

Pomôžte nám, prosím, aby sa o nás dozvedeli všetci, ktorí potrebujú pomoc v sociálnej, spoločenskej či pracovnej oblasti, alebo všade tam, kde ich reumatické ochorenie limituje.

Stručný zoznam októbrových podujatí:

  1. kampane: VZOPRI SA, “MOVE TO IMPROVE” – “Pohybom za lepšie zdravia” a "Waving for arthraitis day" – "Mávanie Svetovému dňu reumatizmu".
  2. Slávnostná BENEFÍCIA 2012 v NOC – Domu umenia v Piešťanoch 13. októbra 2012 o 18.00 h
  3. Vyhlásenie  výsledkov a udelenie Novinárskej pocty KROK za rok 2011
  4. Tvorivé dielne Klubu Kĺbik
  5. Uvedenie do života dvoch nových publikácii:                                                         Kde bolelo, tam bolelo…                                                                          Zborník KROK 2010-2011
  1. V miestnych pobočkách LPRe SR pripravili: prednášky, vzdelávacie popoludnia, besedy s občanmi, športové hry, tvorivé dielne, benefície a spoločenské stretnutia.
  2. 11.-14. októbra Motivačno-vzdelávací kurz LPRe – KLUBU KĹBIK
  3. Pripravili 6. ročník behu a chôdze pre reumatológov a reumatikov pre zdravie: 12. októbra v Bratislave – centrálny BEH, EUROVEA o 14.00 hod.
  4. Počas októbra v 10 miestnych pobočkách prebehne štafetový BEH 2012

..na pripravených podujatiach čakávame vysokú účasť reumatikov, reumatológov, rodinných príslušníkov, priateľov, sympatizantov i širokej verejnosti.

Podporte aj vy Svetový deň reumatizmu svojou prítomnosťou !!

Ďakujeme.