Vážené delegátky, vážení delegáti.

Predsedníctvo Ligy proti reumatizmu na Slovensku Vás pozýva na rokovanie 8. Valného zhromaždenia LPRe SR.

Toto Mimoriadne valné zhromaždenie sa uskutoční 2. júna 2012 v rokovacej sále NÚRCH Piešťany.

Prezentácia delegátov a pozvaných hostí sa začne hodinu pred oficiálnym začiatkom od 8.30 – 9.30 h

Nezabudnite si priniesť so sebou POZVÁNKY, ktoré ste dostali poštou.

PROGRAM:

 1. Prezentácia účastníkov a občerstvenie        od 8.30 – 9.30 h
 2. Otvorenie. Návrh a schválenie pracovného programu
 3. Slávnostné príhovory
 4. Voľba pracovných komisií
 5. Správa o činnosti LPRe SR za uplynulé volebné obdobie
 6. Správa o hospodárení
 7. Správa revíznej komisie
 8. Návrh perspektív a plánu pre budúce volebné obdobie
 9. Návrh na úpravu a doplnenie Stanov LPRe SR, schválenie
 10. Návrh volebného poriadku
 11. Návrh kandidátov predsedníctva, náhradníkov a revíznej komisie, 
 12. Prestávka
 13. Diskusia
 14. Správa mandátovej komisie
 15. Voľby členov nového predsedníctva, náhradníkov a revíznej komisie pre volebné obdobie 2012 – 2015
 16. Uznesenie
 17. Záver  a obed

                                                                                                               Predsedníctvo LPRe SR