Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik

 

Vyhodnotenie činnosti z roku 2012

 

                                                          

  1. Šírenie informácií o kolagenóznych ochoreniach pre záujemcov najmä prostredníctvom webu www.zivotslupusom.sk a www.mojareuma.sk  a nábor nových členiek/členov do LPRe – KM Splnené – v úlohe sa pokračuje
  2. Registrácia IČO na štatistickom úrade v zmysle žiadosti LPRe – KM v centrále LPRe SR z apríla 2012. Zriadenie bankového účtu LPRe – KM Splnené
  3. Návštevy kultúrnych podujatí členkami LPRe – KM  2x za rok 2012 Splnené
  4. Účasť na behu reumatikov v Bratislave v októbri 2012 Splnené nad plán
  5. Vydanie publikácie „Lupus..“ s podporou grantu – v r. 2013 zabezpečíme distribúciu publikácie
  6. Zisťovanie potrieb a získavanie nových podnetov od návštevníkov webových stránok www.zivotslupusom.sk Splnené – v úlohe sa pokračuje

 

V Bratislave 18.02.2013

predsedníčka LPRe – KM