Plán práce

LPRe – MP Topoľčany

na rok 2013

1.      Pobočka Ligy proti reumatizmu bude spolupracovať s pobočkou Ligy proti rakovine a to aktívnou účasťou na dni narcisov 13. 04. 2013

2.      Členovia Ligy proti reumatizmu sa zúčastnia na akcii Deň zdravia v mesiaci september 2013

3.      Členovia Ligy proti reumatizmu sa zúčastnia 7. ročníka Behu a

 chôdze pre zdravie pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu v mesiaci október 2013

4.      Rehabilitáciu a kúpele v Malých Bieliciach uskutočníme celkovo 3 krát v roku 2013

5.      Odborné prednášky problematiky reumatických chorôb vykoná v počte 2 krát v roku 2013 MUDr. Ladická Eva

6.      Prednášky o problematike kardiovaskulárnych chorôb a ich liečbe vykoná 2 krát MVDr. Lisák Vojtech – vedúci poradne zdravia na regionálnom ústave zdravotníctva v Topoľčanoch

7.      Členovia Ligy proti reumatizmu sa zúčastnia všetkých aktivít organizovaných v piatich kluboch dôchodcov ktorých sú zároveň členmi

8.      Spolupráca s LPRe SR – MP Púchov (družba).