Správa z MČS LPRe – MP Bardejov

 

15.marca 2013 sa pod vedením Výboru LPRe – MP Bardejov uskutočnila Mimoriadna členská schôdza v zasadačke Nemocnice s Poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove s týmto programom:

 

 1.       Prezentácia účastníkov

 2.       Otvorenie, návrh a schválenie pracovného programu, voľba zapisovateľa        a overovateľa

 3.       Voľba mandátovej komisie

 4.       Voľba návrhovej komisie

 5.       Správa o činnosti LPRe – MP Bardejov za uplynulé volebné obdobie

 6.       Správa o hospodárení

 7.       Správa Revíznej komisie

 8.       Návrh plánu činnosti na rok 2013

 9.       Návrh volebného poriadku a voľba volebnej komisie

 10.   Návrh a predstavenie kandidátov za členov výboru, náhradníkov a revíznej  

         komisie

 11.   Diskusia

 12.   Voľba členov nového výboru, náhradníkov a revíznej komisie pre volebné

          obdobie 2013 – 2016

 13.   Uznesenie

 14.   Záver