Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Topoľčany

Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 20. marca 2014

o 14.00 hodine v dennom centre II. na zimnom štadióne /vchod od parkoviska/

PROGRAM :

1. Zahájenie

2. Kultúrny program

3. Správa o činnosti LPRe – MP Topoľčany za rok 2013

4. Plán práce na rok 2014

5. Doplňujúce voľby

6. Diskusia

7. Ukončenie


Tešíme sa na Vašu účasť!                                      Výbor pobočky LPRe – MP Topoľčany