Vyhodnotenie činnosti za rok 2013

   
     
 

LPRe – MP Čadca

   
 

Správu vytvoril: Margita Ďurišová

   
 

Výbor LPRe – MP Čadca  schválil: dňa 30.1.2014

   
 

Počet členov MP k 31.12.2013:     15

Počet nových členov v roku 2013:  1

 

Podpis štatutára: Margita Ďurišová

Odtlačok pečiatky:

 
     
     

P.Č.

Popis činnosti podľa plánu z predch. roka

Počet členov

Splnené

Nesplnené

1.

Zasadnutie výboru MP                                               

2 x do roka

/

 

2.

Spoločné cvičenie

 

 

/

3.

Výročná členská schôdza

21.3.2013

/

 

4.

Rekondičný pobyt

7.-12.10.2013

/

 

5.

Beh reumatol. a reumatikov pri prílež. SDR

9.10.2013

/

 

6.

Pravidelné sociálno-právne poradenstvo 2x týž.

 

 /

 

 

 

 

 

 

 

Činnosť nad rámec plánu

 

 

 

1.

Trojgeneračne stretnutie zdravotne postihnutých- rôzne súťaže

3.7.2013

/

 

     
 

 

V Čadci 30.1.2014

 

Margita Ďurišová

 
  

predsedníčka LPRe – MP Čadca

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Plán MP Čadca

 

1.

Zasadnutie výboru MP                                               

 

2.

Spoločné cvičenie

 

3.

Výročná členská schôdza

 

4.

Rekondičný pobyt

 

5.

Beh reumatol. a reumatikov pri prílež. SDR

 

6.

Pravidelné sociálno-právne poradenstvo 2x týž.

 

7.            Trojgeneračne stretnutie zdravotne     

               postihnutých- rôzne súťaže

 

 

 

 

 

 

 

 

V Čadci 30.1.2014

 

Margita Ďurišová

 

 

predsedníčka LPRe – MP Čadca