Vás pozýva

na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok 16.05.2014 o 17:00 hodine v kaviarni Marks & Spencer v nákupnom centre Eurovea v Bratislave.

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Slávnostné príhovory
 3. Voľba zapisovateľa
 4. Správa o činnosti a hospodárení  KM za rok 2013
 5. Voľba výboru KM a revízneho člena KM (predstavenie kandidátov)
 6. Plán činnosti na rok 2014
 7. Svetový deň lupusu
 8. 10. výročie založenie Klubu Motýlik
 9. Informácia o projekte Centrum sociálno-psychologickej podpory
 10. Diskusia
 11. Ukončenie

 

V Bratislave 30.04.2014

       Výbor LPRe – KM

Občianske združenie pre pacientov s lupusom