Valné zhromaždenie LPRe SR sa uskutoční 23. mája 2015 o 9.00 hod. v Piešťanoch

Program

 1. Prezentácia účastníkov

 2. Otvorenie. Návrh a schválenie pracovného programu

 3. Slávnostné príhovory

 4. Voľba pracovných komisií

 5. Správa o činnosti LPRe SR za uplynulé volebné obdobie

 6. Správa o hospodárení

 7. Správa revíznej komisie

 8. Návrh perspektív a plánu pre budúce volebné obdobie

 9. Návrh na úpravu a doplnenie Stanov LPRe SR, schválenie

10. Návrh volebného poriadku

11. Návrh a predstavenie kandidátov za členov predsedníctva, náhradníkov a revíznej komisie

12. Prestávka

13. Diskusia

14. Správa mandátovej komisie

15. Voľby členov nového predsedníctva, náhradníkov a revíznej komisie pre

      volebné  obdobie 2015 – 2018

16. Vyhlásenie výsledkov volieb

17. Správa návrhovej komisie k prijatiu uznesenia

18. Uznesenie

19. Záver  a obed

viac informácií: 0917 790 264