1. Pokračovať v propagácii pobočky a získavaní nových členov.
 2. Administratívne doriešiť založenie pobočky.
 3. Uskutočniť 3 zasadnutia Výboru pobočky LPRe – MP v Senici v termínoch: jún – december 2017 – zasadnutie spojiť s  akciou pre reumatikov (podľa možnosti)
 4. V období roku 2017, podľa možností, realizovať:
 • spoluprácu s partnerskou firmou (pokračovať v besedách s reumatológmi),
 • návštevu kultúrneho podujatia,
 • zrealizovať prechádzky po okolí Senice formou Nordic Walking (s palicami)
 • besedu s diétnou sestrou resp. s lekárom o zdravej výžive,
 • návštevu múzea, zámku, galérie (podľa možností)
 • uskutočniť tematické tvorivé dielne
 • návšteva Gazdovského dvora v Turej Lúke
 1. Sledovať a zúčastňovať sa aktivít a akcií mesta, spolupracovať s inými MP LPRe SR a pacientskymi organizáciami v meste, napr.: SČK, JDS a pod.

      6. Zúčastniť sa stretnutí a školení organizovaných LPRe na Slovensku – apríl (1. Motivačno-vzdelávací kurz 2017), Svetový deň reumatizmu (október)

LPRe – MP Senica

V Senici 6.6.2017