aktualizované 12.06.2020

Sprostredkujeme vám nové informácie k aktuálnej situácii: 

1)   V platnosti sú však stále opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri návšteve zdravotníckych zariadení :

Štandardné postupy ako postupovať pri návšteve zdravotníckych zariadení: https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

Pri niektorých operačných zákrokoch, vycestovaní  sa stále vyžaduje vyšetrenie na COVID-19.

Viac na: https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/

Ak vám váš lekár vypíše a doručí žiadanku na testovanie PCR a vy sa môžete z pohodlia domova objednať na odber cez webovú stránku. V prípade indikácie praktickým lekárom test hradí poisťovňa:

https://www.laboratornadiagnostika.sk/samoplatcovia/detail/prevencia-chorob/pcr-test-na-ochorenie-covid-19

https://www.laboratornadiagnostika.sk/samoplatcovia/vysetrenia-na-covid-19

Na stránke sú zverejnené adresy jednotlivých odberových pracovísk, voľné termíny a presné pokyny pred odberom.

Núdzový stav bude zrušený od 13. 6. 2020.Mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu. Na základe mimoriadnej situácie môže vláda prijímať opatrenia, ktoré by zabránili ohrozeniu zdravia, majetku, až do jeho ukončenia

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24954/1

 

2)      Počas núdzového stavu boli návrhy zákonov jednotlivých ministerstiev predkladané priamo vláde, ktorá ich schválila( nebolo možné ich pripomienkovať)  a následne boli doručené do NR SR, kde ich schváli v pléne. V obdobnom režime bola prijatá novela zákona 363/ 2011 Z.z.

Chcem poďakovať pánovi I. viceprezidentovi Dr. Dominikovi Tomekovi, predsedníctvu AOPP za pomoc, pružnosť pri hľadaní riešení pre nás pacientov tak, aby od 1.7.2020 nedošlo k neúnosnému navýšeniu doplatkov, aby sa nám neznížila dostupnosť liečby. Tie budú v prechodnom období kompenzovať výrobcovia liekov a zdravotné poisťovne ( odhad 10 mil. eur.). Fixný doplatok sa znížil z 5% na 3%.

Poďakovanie patrí aj ministrovi zdravotníctva, riadiacim pracovníkom MZ SR. Ide však iba o prechodné obdobie a legislatíva v oblasti liekov a liekovej politiky potrebuje zásadne zmeny. Chcem Vás ubezpečiť, že aj v budúcnosti sa budeme zasadzovať o to, aby sme mali dostupnú, kvalitnú a inovatívnu liečbu, aby doplatky za lieky boli pre nás sociálne únosné. Ďakujeme za Vašu podporu. Vyberám z článku:

Legislatívnu zmenu z dielne ministerstva zdravotníctva podporila aj Asociácia na ochranu práv pacientov. „Ak by sa zákon neschválil, od 1. júla by nebolo možné kompenzovať doplatok pre 50 referenčných skupín, z toho iba 34 referenčných skupín obsahuje liek bez doplatku a 16 nemá možnosť lieku bez doplatku. Nemožnosť kompenzovať doplatok pacienta sa by sa týkala celkovo 141 liekov, generických, biologicky podobných aj originálnych. Doplatky za balenie lieku by sa pohybovali od 50 do 200 eur,“

https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/pacientov-cakaju-nizsie-doplatky-za-drahe-lieky-ministerstvo-zdravotnictva-pripravilo-viacere-zmeny/?fbclid=IwAR2pz4GXugH2uVkqEy6CgQPnHQXWdPWSqOoxNoYjKzvjTbi1zVKyg5PD82Q

V prípade akýchkoľvek otázok, návrhov,  prosím neváhajte a kľudne nás kontaktujte.

 

Prajem Vám krásny slnečný a oddychový víkend 😊

S úctou a pozdravom

PhDr. Mária Lévyová
Prezidentka AOPP
Email: maria.levyova@aopp.sk
Tel: 0915 572 760
www.aopp.sk
http://facebook.com/aoppsr

 

 

aktualizované 30.04.2020

Srdečne Vás pozdravujem vážení členovia AOPP,

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva sa na nás obrátilo s prosbou o pomoc so zbieraním informácií ohľadom zrušených, prerušených plánovaných zákrokov, vyšetrení, či rehabilitácií. Obrátili sa na nich pacienti, ktorým boli zrušené preventívne prehliadky či plánované vyšetrenia a zákroky. Radi by sme sa preto spýtali, či Vy, resp. Vaši členovia majú rovnakú alebo podobnú skúsenosť, a to najmä zo zrušením termínov už naplánovaných zákrokov alebo vyšetrení alebo preventívnych prehliadok, fyzioterapie či rehabilitácie. 

Podľa medializovaných informácií a informácií uvedených na webových stránkach viacerých zdravotníckych zariadení je poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov a pacientky obmedzené len na poskytovanie tzv. neodkladnej starostlivosti. O neodkladnosti je oprávnený len lekár.

Na prvý pohľad sa môže zdať odloženie plánovaných zákrokov zo strany zdravotníckych zariadení, že je oprávnené a logické, žiaľ zákon takýto postup zdravotníckym zariadeniam neumožňuje, a to ani v núdzovom stave.

Veľmi by sme boli radi, keby sme spoločne pomohli SNSPĽP  zozbierať prípady, keby sa pacienti nedostali k zdravotnej starostlivosti ako je bežné.

Rada by som Vás poprosila o spätnú väzbu do pondelka 4.mája 2020.

Veľmi pekne Vám ďakujem za spoluprácu a prajem Vám príjemný deň J

S úctou a vďakou

Helena Valčeková

Email: helena.valcekova@aopp.sk

Tel: 0910 904 634

www.aopp.sk

http://facebook.com/aoppsr

 

aktualizované 26.04.2020

Vážení členovia, milí priatelia,

srdečne vás pozdravujem s vierou, že súčasnú krízu zvládate bez vážnejšej ujmy na zdraví, rovnako aj Vaši blízki a členovia pacientských organizácii. Ďakujem Vám za spätné väzby, aj za to, že sa spájate so svojimi členmi, či už prostredníctvom webinárov, telefonicky, mailami…verím, že to spoločne zvládneme bez újmy na zdraví a zbytočných strát. Prosím sledujte stránku MZ, ktorú sme Vám odporučili a zároveň aj AOPP, kde sa snažíme dopĺňať všetky aktuálne informácie v rámci právneho poradenstva, ktoré môže bezplatne využiť každý Váš člen, prípadne rodinní príslušníci.
Snažíme sa, aby aj ohrození pacienti boli zaradení do skupín obyvateľov, ktoré môžu  využiť nakupovanie vo vyhradenom čase, výber liekov z lekárne. O tom akú odpoveď obdržíme Vás budeme informovať:
Zatiaľ nám vyšli v ústrety v meste Nitra:
Poprosím Vás informujte svojich členov, aby nezanedbávali zhoršenie zdravotného stavu, nevynechávali liečbu:
Budeme Vám vďační, keď sa zapojíte aj do ankety na našej stránke a odpovede na otázku „Pocítili ste zníženú dostupnosť zdravotnej starostlivosti počas koronakrízy?“
Uvítali sme to, že sa postupne budú spúšťať plánované operácie. Postup bol jasný na základe poradovníka a rozhodnutia lekárskeho konzília – dvojtýždňová karanténa, odber na COVID-19, predoperačné vyšetrenia realizované v nemocniciach. Došlo však k nezrovanalostiam, pretože organizácie ambulantných lekárov chcú robiť predoperačné vyšetrenia ako doteraz a niektoré nemocnice s tým súhlasia. Rovnako čakáme na vyjadrenie  a verím, že sa to čo najskôr jasne upraví usmernením ministerstva. O čom Vás budeme informovať.  
Dávam Vám do pozornosti aj príspevok EPF: 
Verím tomu, že sa podarí zažehnať aj hroziacu krízu v rezorte zdravotníctva tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravotnej starostlivosti a liečby: https://www1.pluska.sk/rady-a-tipy/koronakriza-nici-nase-zdravotnictvo-minaju-peniaze-maja-nebude-ani-naftu-sanitiek?fbclid=IwAR2gywCAHufHOxlTwMizN3N3sLkmwP8DGt00vS4tRHSDAzXYcUugndK-7pk
Iste zachytili aj pozitívnejšie správy, že prvotné prognózy sa nenaplnia, že máme šancu na uvoľnenie niektorých opatrení v priebehu mája: https://www.teraz.sk/slovensko/vrchol-epidemie-covid-19-sa-moze-posu/462675-clanok.html?fbclid=IwAR2h-CMNZk0zXlyX4WO5Mik3eMFNnwQFRx9u86oBeJmiblu7WTAvP6iR_QQ
Držme si palce, aby sa dobre správy naplnili, aby sme sa mohli postupne viac koncentrovať na prácu v prospech nás pacientov a našich členov, a nie len na boj s COVID-19 👍

S úctou a pozdravom

PhDr. Mária Lévyová
Prezidentka AOPP
Email: maria.levyova@aopp.sk
Tel: 0915 572 760
www.aopp.sk
http://facebook.com/aoppsr

aktualizované 17.04.2020

Vážení členovia, milí priatelia,

dovoľujem si Vám dať do pozornosti príspevok k Európskemu dňu na ochranu práv pacientov, ktorý bude zajtra 18.4.2020. Žiaľ tento rok si ho pripomenieme ináč ako po iné roky v snahe zvládnuť mimoriadnu situáciu a boj s COVID-19.

https://aopp.sk/clanok/europsky-den-prav-pacientov

Zároveň si Vám dovoľujem dať opäť do pozornosti  MZ SR: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19

Metodické usmernenia

Dávam Vám do pozornosti nové metodické usmernenia. Chcem vás požiadať sledujte ich priebežne, pretože mnohé pribúdajú a súvisia s Vašimi diagnózami, prípadne sa menia v závislosti od situácie a odporúčaní krízového štábu, tímu odborníkov a hlavných odborníkov MZ SR.

Štandardizované postupy, protokoly a odporúčania

Krízový manažment nižšie je orientovaný na poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, pretože v súčasnom období tam došlo k problémom a ohrozeniam klientov. Dávam Vám ho do pozornosti, kvôli zvýšeniu informovanosti.

 Krízový manažment pre pobytové zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately počas pandémie OCHORENIE (COVID-19) (17. apríla 2020)

Postupne by malo dôjsť aj uvoľňovaniu plánovaných operácii, čo  ste už určite zachytili v médiách. Mala by ním predchádzať dvojtýždňová karanténa pacientov pred operáciou, následne odber na COVD-19 a potom prijatie na plánovaný výkon. Predoperačné vyšetrenia a príprava by mali byť absolvované v nemocnici tak, aby v nemohlo dôjsť k ohrozeniu pacientov, ani operatérov a zdravotníkov. Všetko však bude závisieť od kapacitných a personálnych možností zdravotníckych zariadení.

V neposlednom rade sú to štandardy na zvládnutie a manažment stresu a domácu izoláciu pacientov s COVID- 19 

 Vzdelávanie v psychologickej krízovej intervencii pri epidemii COVID-19 (Materiál pre výučbu manažmentu stresu počas COVID-19)(14. apríla 2020)

 Domáca izolácia a triedenie podľa definície prípadov ochorenia COVID-19 (8. apríla 2020)

 Domáca starostlivosť o pacientov s COVID-19 s miernymi symptómami a riešenie ich kontaktov (8. apríla 2020)

V rámci poradenstva sa na nás obrátili viacerí pacienti so žiadosťou o obdobnú pomoc, ktorá je poskytovaná dôchodcom, ŤZP ( nákupné hodiny od 9:00-11:00), keďže mnohí pacienti majú zníženú imunitu, obmedzený pohyb. Snažíme sa tento problém riešiť už od 17.3.,  aj v rámci spolupráce s úniou miest. O výsledkoch Vás budeme informovať.

V závere, aj na zamyslenie,  si vám dovoľujem dať  do pozornosti blog nášho pána viceprezidenta Dr. Tomeka:

https://aopp.sk/clanok/tamp_sars-cov-2-rna-pcr-negat

Dávam Vám do pozornosti aj prehlásenia prezidenta EPF:

https://aopp.sk/clanok/tamp_sars-cov-2-rna-pcr-negat

Ďakujem za prečítanie môjho dlhého mailu, ale ako som už napísala nie raz- spolu určite zvládneme prekonať prekážky, ktoré nám prinieslo súčasné ťažké obdobie, najmä pre nás pacientov.

Prajem Vám veľa zdravia a pokojný víkend.

PhDr. Mária Lévyová
Prezidentka AOPP
Email: maria.levyova@aopp.sk
Tel: 0915 572 760
www.aopp.sk
http://facebook.com/aoppsr

AOPP informuje a informácie dopĺňa podľa potreby,  aktualizované 8. 4.2020
Vážení naši členovia, milí priatelia,
vzhľadom na mimoriadnu situáciu dovoľujem rušiť aj v tomto predveľkonočnom, sviatočnom období. Do platnosti vstupujú nové nariadenia, usmernenia a zmeny o ktorých by sme mali vedieť, aby nedošlo k ohrozeniu a zhoršeniu nášho zdravotného stavu, prípadne našich blízkych
Dávame Vám do pozornosti prílohy:
1) predpisovanie liekov- zrušenie preskripcií a indikácie liekov na výnimky
2) zmeny v uznávaní PN a OČR
3) Metodické usmernenia MZ SR, ktoré nájdete na stránke: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19
 Pribudli  tam ďalšie usmernenia pre gastroentorológiu, oftalmológiu, psychiatrické poruchy….bola to naša požiadavka na rokovaní s pani štátnou tajomníčkou MZ SR tak, aby poskytovatelia, aj pacienti mali relevantné informácie a záväzne pokyny v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti. Poprosím Vás sledujte stránku ministerstva zdravotníctva priebežne. Zverejňujte Metodické usmernenia MZ SR, ktoré sú záväzné na svojich internetových  stránkach. V prípade potreby, nejasnosti nás prosím kontaktujte priamo, alebo prostredníctvom poradne, ktorú sme sa snažili maximálne sprofesionalizovať tak, aby ste mali garantované bezplatné právne a erudované  poradenstvo v oblasti poskytovania zdravotnej a sociálnej  starostlivosti pre nás všetkých, aj v tomto náročnom období.

 

PhDr. Mária Lévyová

Prezidentka AOPP
Email:
maria.levyova@aopp.sk
Tel: 0915 572 760
www.aopp.sk
http://facebook.com/aoppsr  

 

 

 

 

aktualizované: 4.4.2020

Vážení členovia AOPP, milé priateľky, milí priatelia,

srdečne Vás pozdravujem a dovoľujem si Vám dať do pozornosti informáciu o tom, že počas núdzového stavu môže všeobecný lekár predpísať liek bez dodržania platnosti preskripčného a indikačného obmedzenia. Žiaľ stáva, že pacienti sa nevedia spojiť so svojim špecialistom a praktickí lekári im odmietajú vypísať e- recept na ich lieky. V súčasnosti bola prijatá zdravotnými poisťovňami výnimka, preto Vám môže vypísať lieky aj Váš praktický lekár až do odvolania. Prosím informujte o tom svojich členov.

Viac nájdete na našej webovej stránke, kde sú aj linky na stránky zdravotných poisťovní: https://aopp.sk/poradna/predpisovanie-liekov-pocas-pandemie-koronavirusu

V prípade potreby poradenstva sa prosím obracajte aj na našu poradňu. Poskytujeme bezplatné právne poradenstvo všetkým pacientom a ich príbuzným v oblasti poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Snažíme sa v maximálnej miere sumarizovať a aktualizovať informácie v rámci súčasnej mimoriadnej situácie na našej webovej stránke. Je ich však veľa a pacienti, bežní ľudia sa v nich často ťažko orientujú. Aj touto formou sa Vám snažíme pomôcť.

Kontakt: https://aopp.sk/pacientska-poradna

Dovolím si Vám poslať aj informáciu o včerajšom rokovaní na pôde MZ SR na ktorom som sa zúčastnila spolu s pánom viceprezidentom Dr. Dominikom Tomekom. Na rokovaní sme predložili aj naše spoločné požiadavky počas opatrení ku    COVID-19 o ktorých ste boli informovaní. Tie budú odstúpené krízovému štábu. Veríme, že naša spolupráca s MZ SR bude prospešná a prínosná pre nás pacientov.

Viac na: https://aopp.sk/clanok/aopp-diskutovalo-na-ministerstve-zdravotnictva-o-prioritach-potrebach-pacientov

V prípade potreby, nás prosím kontaktujte, pretože spoločne určite zvládneme súčasnú mimoriadnu situáciu. Želám Vám veľa zdravia, síl a šťastia v tomto náročnom období.

S úctou a pozdravom

PhDr. Mária Lévyová
Prezidentka AOPP

—-

aktualizované: 1.4.2020

Vážení členovia AOPP, milé priateľky, milí priatelia,

srdečne Vás pozdravujem a ďakujem Vám aj v mene predsedníctva za podnety, návrhy a za podporu v tomto náročnom období. Rovnako Vám ďakujem aj za pomoc a podporu, ktorú poskytujete svojim členom a trpezlivosť, zodpovednosť s akou pristupujete k zvládnutiu súčasnej krízy. Ubezpečujeme Vás, že sa snažíme a budeme snažiť všetky Vaše relevantné podnety posúvať pánovi ministrovi, predsedníčke výboru  NR SR pre zdravotníctvo. Komunikujeme aj s inými organizáciami v rezorte a snažíme sa nájsť spoločné riešenia na zvládnutie krízy tak, aby sme ju spoločne zvládli.

Poprosím Vás sledujte priebežne našu webovú stránku na ktorej sa snažíme pravidelne aktualizovať informácie o dianí k mimoriadnej situácii COVID- 19. Na stránke MZ SR pribúdajú aj metodické usmernenia odborníkov v jednotlivých medicínskych odboroch. Tie sa môžu meniť a zároveň pribúdať nové. Je to potrebné preto, aby sme mali informácie aj my pacienti ako máme postupovať v rámci našej liečby. Poprosím Vás informujte o tom aj svojich členov:

  Viac na: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19

Budeme Vám vďační ak budete informovať o aktivitách AOPP počas tejto mimoriadnej situácie svojich členov prostredníctvom svojich webov. Aktuálne informácie nájdete na našej webovej stránke.

Uvádzam aspoň niektoré: https://aopp.sk/clanok/pacienti-navrhuju-novemu-ministrovi-zdravvotnictva-s-navrhmi-opatreni

https://aopp.sk/clanok/nasi-politici-s-ruskami-na-tvari-vojdu-do-ucebnic-epidemiologie

V prípade potreby nás prosím kontaktujte. Spoločnými silami dokážeme preklenúť aj súčasné krízové obdobie.

Želám Veľa stabilného zdravia a permanentného šťastia.

S úctou a pozdravom

PhDr. Mária Lévyová
Prezidentka AOPP
Email: maria.levyova@aopp.sk
Tel: 0915 572 760
www.aopp.sk
http://facebook.com/aoppsr

…..

Vážení členovia AOPP, milí priatelia, my pacienti so špecifickými diagnózami, chronickými ochoreniami v súčasnosti prežívame veľmi ťažké a náročne obdobie, ktoré bude trvať dlhšie ako sme v úvode očakávali.

Dávame do pozornosti link na stránku, kde sú uvedené jednotlivé mestá, ktoré poskytujú pomoc ohrozeným skupinám. Situácia sa môže meniť a je možné, že budú pribúdať ďalšie mestá a aktivity. Z toho dôvodu Vám odporúčam túto stránku sledovať J

Viac: http://www.unia-miest.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600175&id=5541

Nasvedčuje tomu aj trend nárastu ochorení v okolitých štátoch a prognózy našich analytikov. [1]

Určite všetci veríme, že predpokladané počty chorých sa budú meniť a znižovať aj vďaka tomu, že sme disciplinovaní, dodržiavame všetky pokyny a nariadenia, pretože my pacienti sme si vedomí osobnej zodpovednosti počas liečby, lebo len tak sa môže stabilizovať náš zdravotný stav, len tak sa môžeme vyliečiť. Vďaka osobným skúsenostiam si viac ako iní, zdraví ľudia, uvedomujeme akú cenu má zdravie a ľudský život.

Milí naši predsedovia pacientskych organizácii a združení, milí priatelia,

napriek potrebe ochrany, zákazu združovania a dodržiavania vzdialenosti pri osobnom kontakte na verejných miestach by sme mali mať k sebe bližšie ako kedykoľvek pred tým. Chcem Vás poprosiť, keďže sa v rámci združení osobne poznáte, venujte viac pozornosti tým , ktorí žijú sami v domácnostiach a sú v súčasnosti v úplnej izolácii. Spájajte sa s nimi telefonicky, e- maillom, podporujte ich psychicky. Aktualizujte si informácie na svojich internetových stránkach. Využívajte pritom relevantné zdroje. [2]

V Prípade potreby právneho poradenstva v oblasti poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti je Vám k dispozícii aj naša bezplatná pacientská poradňa [3]

Rovnako sa spájajte aj s odborníkmi z medicínskej oblasti s ktorými ste dlhodobo a úzko spolupracovali. Overujte si informácie ako majú postupovať pacienti so špecifickými diagnózami v prípade zhoršenia zdravotného stavu, potreby zmeny liečby, odbornej pomoci. V súčasnosti je veľmi dôležitá multidisciplinátrna spolupráca, pretože okrem zastavenia šírenia Coronavírusu je veľmi potrebné zastaviť aj nárast  akútnych ochorení, ktorý môže byť spôsobený zníženou dostupnosťou zdravotnej starostlivosti, zhoršovaním zdravotného stavu v dôsledku izolácie a často aj bezmocnosti pri vyhľadávaní potrebnej pomoci.

AOPP sa snaží hľadať rovnako riešenia pri zabezpečovaní pomoci pre rizikové skupiny-  osamotených a rizikových pacientov, starších ľudí( list v prílohe). Niektoré obce a mestá, charitatívne organizácie k tomu pristúpili aj bez centrálnej koordinácie. Ťažké je však spoliehať sa iba na ochotu a dobrovoľnícku činnosť v tomto pre nás tak náročnom období. [4]

Žiadame verejnosť, aby ľudia aj v tomto ťažkom období boli tolerantní k nám pacientom , sme onkologickí chorí, trpíme mnohými závažnými ochoreniami, máme zníženú imunitu a náš zdravotný  stav sa môže kedykoľvek zhoršiť. Žiaľ, mnohí z nás ho nevedia ovplyvniť. Ak budeme potrebovať akútnu zdravotnú starostlivosť a nedostaneme ju  včas, môže to mať pre nás fatálne následky.

Musíme si uvedomiť, že naši záchranári, lekári a sestry  to majú veľmi ťažké. Pracujú núdzovom stave a štát im uložil pracovnú povinnosť na základe čoho ich môžu presúvať v rámci pracovísk. Nesťažujme

im to ešte viac svojou nedisciplinovanosťou, netrpezlivosťou a šírením hoaxou. Sú hrdinami týchto dní a bez nich by sme tieto skúšky nezvládli. Ďakujeme.

Dodržiavajme pokyny zdravotníkov. Ak sa tak nedeje nebojme sa na to ľudí upozorniť , či už v obchode, v lekárni. Chránime si tým vlastné zdravie a celej verejnosti. Pomáhajme zorientovať  sa našim členom a pacientom v novovzniknutej situácii, podávajme si navzájom pomocnú ruku, informujme sa o vzniknutých problémoch a hľadajme spôsoby na to ako ich zvládnuť. Nešírme hoaxy, nevyvolávajme paniku, pretože môže skomplikovať nie len zvládnutie epidémie, ale zhoršiť aj naše ochorenia. Spoločnými silami sme prekonali a zvládli veľa životných skúšok a neočakávaných  situácii,  popasovali sme sa nimi a zvíťazili sme. Spoločnými silami a spoločným povzbudzovaním to určite zvládneme opäť. Ďakujem.

[1]https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/epidemia-koronavirusu-pri-sucasnom-tempe-vyvrcholi-o-110-dni-nakazenych-bude-10-ludi/

[2] https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19

https://www.korona.gov.sk/

[3] https://aopp.sk/pacientska-poradna

https://aopp.sk/poradna/docasna-praceneschopnost-narok-na-nemocenske-osetrovne-aktualne-informacie-v-suvislosti-s-koronavirusom

[4]https://bbonline.sk/kraj-bude-pomahat-pri-strazeni-deti-aj-pri-donaske-potravin-pre-seniorov-prijali-aj-dalsie-opatrenia/?fbclid=IwAR2pzL-YJlzQh_ENyUb_UqKqTuNcqrNwwcYiK3NjBeSsq3kYd_kb28gDJRk

PhDr. Mária Lévyová
Prezidentka AOPP
Email: maria.levyova@aopp.sk
Tel: 0915 572 760