> Vyhodnotenie plánu činností na rok 2012
Vyhodnotenie plánu činností na rok 2012

                         V Y H O D N O T E N I E

P L Á N U   Č I N N O S T I   N A   R O K    2 0 1 2

 LPRe – MP  Košice

 

 

  1. V apríli 2012 zorganizujeme Výročnú členskú schôdzu, na ktorej prebehnú voľby nového výboru a taktiež plánujeme pre našich členov odbornú prednášku – VČS sa konala 19.4.2012, zvolený bol nový výbor – splnené.

 

  1. Pravidelne doplníme a obsahovo aktualizujeme webovú stránku www.ligareumake.sk, ktorou  o akciách a podujatiach informujeme členskú základňu. Pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu 12. októbra dáme o sebe vedieť plagátmi  a  zorganizovaním podujatí a akcií – splnené.

          .

  1. Hlavnou športovo spoločenskou udalosťou  bude 6. ročník Behu a chôdze reumatikov…..v spolupráci so sociálnym zariadením LUX, n. o. a pobočkou Únie proti osteoporóze. – akcia zorganizovaná dňa 10.10.2012. Zúčastnilo sa 90 bežcov, média boli zastúpené redaktorkou rádia Regina RTVS .Štyri členky MP sa zúčastnili Motivačno-vzdelávacieho pobytu  v dňoch 11. – 14. 10. 2012 v Piešťanoch. Súčasťou bol centrálny  Beh zdravia  v Bratislave  12. 10. a Benefícia s koncertom  v Piešťanoch 13. 10 .2012 –  splnené.

Pohyb je život – pod týmto heslom pokračujeme v 2 typoch cvičení – dva krát        týždenne cvičenie na fit loptách pod vedením fyzioterapeutky a body styling s odbornou cvičiteľkou – cvičíme podľa plánu – splnené.

 

  1. Relax, oddych a rehabilitácia reumatikov sú plánované na júl 2012  v zariadení Chemes na Zemplínskej Šírave. Plánovaný počet : minimálne 25 členov. – z finančných dôvodov uskutočnené v dňoch 2. 9.  – 7.9. 2012, účasť 29 členov  s bohatým programom,procedúrami a cvičiteľkou  – splnené.

 

  1. Priateľskú návštevu pacientskej organizácie reumatikov z mesta Jelgava (Lotyšsko)  organizujeme v máji  2012. Plánovaný počet 15 členov.  absolvovalo 13 členov MP v dňoch 22. – 29. mája.  Opäť bohatý kultúrno – poznávací program. – splnené.

 

  1. Kultúrnymi podujatiami žijú Košice intenzívne už druhý rok v príprave na 2013 – kedy naše mesto bude Hlavné európske mesto kultúry. Plánujeme zorganizovať 4 spoločné návštevy ŠD  podľa programu a 10 filmových podujatí. Návštevy výstav, galérii a koncertov absolvujeme  podľa ponuky Mestského informačného centra, Dní mesta Košice a pravidelných festivalov. Vianočné stretnutie členov s mikulášskymi baličkami  plánujeme na 1. decembrový týždeň s kultúrnym programom v spolupráci so soc. zariadením LUX, n. o. Zúčastníme  sa  na benefičnom koncerte Humanita pre život v 2. decembrovom týždni.  – splnené.

 

  1. Vzdelávanie formou odborných prednášok erudovaných reumatológov máme naplánované na každé stretnutie. Počet 5 – 7 podľa možností prednášajúcich. – t. r. sme zvládli pre veľkú pracovnú vyťaženosť  košických odborníkov jednou erudovanou prednáškou na tému  Moderná  biologická liečba RA  – DMARDS, ktorú nám predniesla MUDr. Mária Oetterová 17. 5. 2012. – z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti reumatológov počet prednášok oproti plánu –  čiastočne splnené.

 

Zo všetkých akcií a podujatí sme LPReSR priebežne odovzdávali informácie, zápisnice, vyhodnotenia a články.

 

V Košiciach, 12. januára 2013                                                    Katarína Palková                                                                                                            predseda LPRe – MP Košice

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.