> Správa o činnosti za rok 2012
Správa o činnosti za rok 2012

         Správa o činnosti za rok 2012

          Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka Trenčín v roku 2012 pracovala pod vedením novej predsedníčky Janky Kučerovej a nového výboru, ktorý bol zvolený na výročnej členskej schôdzi dňa 1.2.2012. Činnosť nového výboru nadviazala na prácu  predošlého výboru a  pravidelne sa zúčastňujeme na zasadaniach predsedníctva LPRe v Piešťanoch, následne informujeme na schôdzach výboru o priebehu a úlohách  zo zasadnutí. Schôdze Predsedníctva sú pre našu činnosť veľmi podnetné, prospieva nám i oboznamovanie sa s činnosťou iných pobočiek a hlavne výmena skúseností.

      1)      Úlohy z uznesenia z výročnej členskej schôdze za rok 2011 boli splnené.

            a/ Jednalo sa o vykonanie zmien v podpisových vzoroch k účtu

b/ Vypracovať a podať Priznanie k dani právnických osôb za rok 2012 sa spracováva a bude do konca mesiace február podané na daňový úrad.

c/ Vypracovať správu o výsledku hospodárenia za rok 2012 a predložiť ju na budúcej výročnej členskej schôdzi. 

2)     a) Činnosť našej  miestnej  pobočky sa zameriava  predovšetkým  na zorganizovanie obľúbených autobusových zájazdov na kúpanie na termálnych kúpaliskách. Na začiatku leta sme sa boli kúpať v Podhájskej a začiatkom septembra sme boli vo Veľkom Mederi. Ďalšou akciou bolo predvianočné stretnutie na muzikáli „Sladk Charity“ v  Divadle Andreja Bagara v Nitre, kde sme si prezreli Vianočné trhy a zohriali sa vianočným punčom alebo teplým čajom.

b) Podľa záujmu našich členov kupujeme permanentky  do Edukačno-rehabilitačného centra, kde sa dajú vybrať rôzne procedúry, hlavne masáže. Zakúpili sme aj 5 permanentiek do rehabilitačného bazénu v Trenčianskych Tepliciach. Permanentky sú len čiastočne hradené z prostriedkov získaných z 2% zaplatenej dane.

             c) V tomto roku sme si pripomenuli 10. výročie obnovenia činnosti našej pobočky. Pri

             tejto príležitosti sme sa stretli na súťaži varení gulášu „Kubranský kotlík“, pohovorili

sme si, zaspomínali a zdatnejší si spravili prechádzku na Kubranskú kyselku. Zúčastnilo sa 20 družstiev, cenu sme nezískali, dostali sme však Pamätný list za účasť.

d) Schôdze výboru MP boli organizované podľa potreby.

e) Aktuálny zoznam členov MP k 01. 01. 2013 upresňujeme a bude dokončený po výročnej členskej schôdzi.

f) Zabezpečili sme registráciu na príjem 2% zaplatenej dane za rok 2012 o čom máme

platné osvedčenie od notárky.

g) Finančné  prostriedky sa snažíme získavať hlavne z 2% zaplatenej dane,  čo sa nám v jednotlivých rokoch  rôzne darí, činnosť musíme prispôsobovať získanej výške. V roku 2012 sme získali 937, 17 Eur, čo je viac ako v minulom roku avšak podstatne menej ako v rokoch predchádzajúcich  

V Trenčíne dňa 28. 01. 2013

Vypracovala : Janka Kučerová – predsedníčka výboru LPRe – MP Trenčín

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.