> 6, ročník behu LPRe – MP Lučenec
6, ročník behu LPRe – MP Lučenec

Správa zo 6. ročníka behu a chôdze reumatológov a reumatikov pre     zdravie, ktorý sa konal dňa 11.10.2012 v Lučenci.

Podľa inštrukcií odsúhlasených vzájomne medzi LPRe – MP Lučenec a centrálnou Ligou proti reumatizmu na Slovensku bol stanovený termín 6. ročníka behu a chôdze reumatológov a reumatikov pre zdravie na deň 11.10.2012 od 14:00 hod.

 

Verejnosť bola o tejto aktivite informovaná plagátmi doručenými na MsÚ v Lučenci, ktorý sa postaral o ich
zverejnenie na informačných tabuliach mesta Lučenec – 4 ks letákov v rôznych častiach
mesta Lučenec. Ďalší info leták bol umiestnený v Nemocnici Lučenec – info tabuľa.
Osobnou návštevou v Zdravotníckej škole bola s vedením školy dohodnutá účasť jej
študentiek a študentov na tomto podujatí.
Od 13:30 hod. sme začali s prezentáciou účastníkov prítomných na Námestí republiky,
kde sa mal Beh konať. Pri prezentácii, ktorá prebehla zápisom do prezenčných listín bolo
každému účastníkovi odovzdané tričko s emblémom Behu. Po krátkej inštruktáži bežcov,
chodcov a všetkých zúčastnených o trase Behu sa ešte ujala slova zástupkyňa Mestského
úradu v Lučenci – odbor športu, kultúry p. PhDr. Ďurišková, ktorá pozdravila účastníkov v
mene primátorky mesta a zároveň ju ospravedlnila pre neprítomnosť z dôvodu pracovnej
zaneprázdnenosti.
O 14:00 boli účastníci Behu odštartovaní a pustili sa do snaživého boja s trasou, ktorá
viedla v areáli námestia – v bezpečnom pásme mimo akúkoľvek dopravu. Keďže účastníci
boli rozdelení do 3 kategórií:

1. skupina – žiaci Str. zdravotníckej školy v Lučenci 1+20 osôb
2. skupina – členovia Klubu Ligy proti reumatizmu – MP LC
3. skupina – účastníci s pomôckami /palička, barla/ vrátane aj 2.skupiny 60

Dĺžka trasy Behu pre 1. a 2. skupinu bola cca 250 m a pre 3. skupinu bola 100m.
Všetci účastníci absolvovali svoje trasy bez ujmy a veríme, že k ich vlastnému prospechu,
o čom svedčí aj počet účastníkov, ktorých bolo: celkom 81 osôb.

Účastníkov podujatia po dobehnutí, resp. dôjdení, do cieľa čakalo občerstvenie –
minerálka. Nasledoval krátky kultúrny program predvedený v podaní žiakov ZŠ v Lučenci,
kde nám boli priblížené folklórne tradície z nášho regiónu – tanec, spev a scénky.
Redaktori regionálnych novín vykonali rozhovor s predsedníčkou Ligy proti reumatizmu –
MP Lučenec p. Gilanovou. Aj celý priebeh Behu bol dokumentovaný zástupcami miestnej
tlače. My vám prikladáme nami zhotovené snímky o tejto akcii. Je možné vyjadriť
spokojnosť s jej priebehom o čom svedčia radostné úsmevy účastníkov. No a hlavne čo sa
týka nevyspytateľnosti jesenného počasia – vyšlo na jednotku. Stojí ešte za zmienku, že
naši členovia MP LC sa zúčastnili v 40. týždni a to rekondičného pobytu v Turčianskych
Tepliciach, kde zorganizovali 6.10.2012 taktiež „Beh“, ktorého sa zúčastnilo 50 osôb
vrátane hostí z liečebného domu Fatra.

V Lučenci dňa: 11.10.2012                                           Zapísala: JUDr. Kvaková Agnesa

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.