> Dobrovoľníctvo
Dobrovoľníctvo

Od decembra 2011 sa upravuje postavenie dobrovoľníkov

1. decembra 2011 nadobúdajú účinnosť pravidlá na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti (z. č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Všeobecná právna úprava dobrovoľníctva v slovenskom právnom poriadku doteraz neexistovala – boli len čiastkové úpravy v osobitných zákonoch, čo v praxi spôsobovalo výrazné problémy, ktoré túto pozitívnu aktivitu voči iným osobám a spoločnosti sťažovali. Vláda vo svojom programovom vyhlásení deklarovala úsilie rozvíjať spoluprácu orgánov verejnej správy s neziskovým sektorom a vytvoriť na to potrebný legislatívny rámec, aby sa neziskovky mohli efektívnejšie podieľať na uspokojovaní potrieb občanov. Zákon o dobrovoľníctve vychádza zo skúseností a poznatkov z dobrovoľníckej činnosti v iných štátoch ako aj zástupcov mimovládnych neziskových organizácií. Dôležitú úlohu pri jeho tvorbe zohrala aj Európska únia, ktorá vyhlásila rok 2011 za Európsky rok dobrovoľníctva.

Zákon o dobrovoľníctve odstraňuje administratívne prekážky, ktoré komplikovali výkon dobrovoľníckej činnosti. Jeho cieľom je zároveň stransparentniť dobrovoľníctvo ako všeobecne uznávanú činnosť vykonávanú fyzickými osobami vo verejnoprospešnom záujme.

Dobrovoľník je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu poskytuje inej osobe s jej súhlasom dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky dané týmto zákonom. Bude ju vykonávať na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti uzavretej s tým, komu ju poskytuje alebo s vysielajúcou organizáciou. Pôjde najmä o činnosť poskytovanú:

 • zdravotne postihnutým, cudzincom, ľuďom počas výkonu trestu, závislým
 • pri starostlivosti o deti
 • odstraňovaní následkov prírodných katastrof
 • tvorbe, ochrane alebo zlepšovaní životného prostredia
 • odstraňovaní foriem sociálneho a ekonomického znevýhodnenia
 • pri administratívnych prácach pre verejnú správu

Za dobrovoľníctvo sa nebude považovať činnosť:

 • medzi manželmi alebo blízkymi osobami
 • vykonávania v rámci podnikania alebo pracovnoprávneho vzťahu
 • vzájomná občianska alebo susedská výpomoc
 • vykonávaná osobou mladšou ako 15 rokov

Vysielajúcou organizáciou, ktorá sprostredkuje a zorganizuje dobrovoľnícku činnosť bude môcť byť iba právnická osoba:

 • občianske združenie
 • nadácia
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • cirkev alebo náboženská spoločnosť
 • škola alebo školské zariadenie

Organizácia si bude viesť evidenciu dobrovoľníkov. Dobrovoľník mladší ako 18 rokov môže činnosť vykonávať iba pod dohľadom zodpovednej fyzickej osoby. Nesmie vykonávať činnosť neprimeranú jeho veku alebo pri ktorej by hrozilo zvýšené nebezpečenstvo úrazu alebo poškodenia zdravia. Organizácia musí dobrovoľníka poučiť o rizikách. Rovnaké povinnosti má aj prijímateľ dobrovoľníckej činnosti (ak tak neurobí vysielajúca organizácia).

Dobrovoľnícka činnosť sa poskytne na základe zmluvy, ktorá môže mať písomnú podobu alebo formu ústnej dohody. Písomná zmluva sa uzatvorí vždy v prípade, ak pôjde o dobrovoľnícku činnosť v cudzine. Musí obsahovať:

 • osobné údaje dobrovoľníka /meno, adresa, dátum narodenia/
 • označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúcej organizácie
 • miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti
 • materiálne zabezpečenie dobrovoľníka
 • dôvody, pre ktoré možno poskytovanie dobrovoľníckej činnosti predčasne skončiť
 • iné dôležité údaje nevyhnutné pre poskytovanie dobrovoľníctva /poskytnutie inštruktáže, výcviku, školenia a pod./

Ak pôjde o dobrovoľnícku činnosť v cudzine, dobrovoľník predloží pred uzatvorením zmluvy potvrdenie o svojom zdravotnom stave alebo čestne prehlási, že mu nie sú známe zdravotné prekážky výkonu dobrovoľníckej činnosti.

Ak sa zmluva uzatvorí ústne, musí byť medzi dobrovoľníkom a prijímateľom resp. vysielajúcou organizáciou dohodnuté miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti.

Dobrovoľník nedostane za svoju činnosť odmenu. Dobrovoľnícku činnosť budú môcť využívať aj štátne orgány, VÚC, obce a ich organizácie.

Zákonom o dobrovoľníctve sa novelizujú aj ďalšie zákony, ktoré majú vzťah k výkonu dobrovoľníckej činnosti. Vyjadruje sa tak verejný záujem na podpore dobrovoľníctva. Ide o zmeny v Zákonníku práce, zákone o dani z príjmov, pridanej hodnoty a o miestnych daniach. Dobrovoľník, ktorý odpracuje aspoň 40 hodín bude mať napríklad možnosť odviesť ľubovoľnej neziskovej organizácii až 3 percentá z daní. Tieto zmeny slúžia ako motivačný prvok na výkon dobrovoľníctva.

Článok stiahnutý z web stránky MV SR

Správu pripravila: JUDr. Žatkovičová

—————
Téma: Dobrovoľníctvo