> O lige
O lige

Liga proti reumatizmu na Slovensku

Liga proti reumatizmu na Slovensku (LPRe SR) je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1990 z iniciatívy skupiny pacientov a zamestnancov vtedajšieho Výskumného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch. LPRe SR organizuje spoluprácu všetkých, ktorí chcú, môžu a vedia pomôcť reumatikom. Taktiež poskytuje poradenskú činnosť vo veciach zdravotných a sociálnych. Svojou činnosťou chce oboznamovať verejnosť s problematikou reumatických ochorení, usilovať sa o zlepšenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti o reumatikov a presadzovať sústavné vzdelávanie v reumatológii.

LPRe SR sa snaží rozširovať kontakty s národnými Ligami a podobnými inštitúciami na celom svete. Organizuje rekondičné pobyty, kurzy so zdravotnou a sociálnou tematikou, spoločenské a kultúrne podujatia. V rámci edičnej činnosti dvakrát do roka vychádza Informačný bulletin, rôzne brožúrky poskytujúce praktickú orientáciu pri liečbe a prevencii jednotlivých reumatických chorôb.
Okrem centrály LPRe SR, ktorá sídli pri NÚRCH v Piešťanoch má 16 (organizačných jednotiek) miestnych pobočiek, sekcií a klubov v rôznych mestách na Slovensku, ktorých snahou je napríklad konzultačná činnosť vo veciach zdravotných a sociálnych, organizovanie rekondičných pobytov, edukačných prednášok s odborníkmi a ďalšie aktivity, napr.: kurzy so zdravotnou a sociálnou tematikou. Organizujeme spoločenské, kultúrne a športové podujatia.
Kontakt: Liga proti reumatizmu na Slovensku, Nábr. I. Krasku 4, 921 01 Piešťany,

 

Ako vznikla LPRe na Slovensku

Potreby a tendencie zakladať charitatívne organizácie sa u nás datujú už od roku 1924. Prvá kampaň  proti  reumatizmu sa  začala už v  bývalom Československu. Na jar v roku 1926 sa na  území  piešťanských  liečebných  kúpeľov  vo  vtedajšom  hoteli  Royal  konal  kongres Medzinárodnej  spoločnosti lekárskej  hydrológie,  ktorej tajomníkom  bol  Jan van Bremen. Tento  mladý  holandský  lekár  navrhol  zakladajúcej  schôdzi  reumatologickej  komisie  ustanovenie samostatného výboru pre reumatológiu, z  ktorého o dva  roky  neskôr  vznikla  nezávislá Medzinárodná liga proti reumatizmu.

Pred rokom 1989, v období totality, nebolo u nás želateľné zakladať charitatívne organizácie.
Až v  roku 1990,  po vzájomnej dohode z iniciatívy zamestnancov Vysoko špecializovaného odborného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch (terajší NÚRCH) a pacientov postihnutých reumatickými ochoreniami, vznikla Liga proti reumatizmu na Slovensku  /LPRe SR/, ktorá má už 24 ročnú úspešnú tradíciu.
Liga proti reumatizmu je pomocná a svojpomocná dobrovoľná neprofesionálna organizácia. K 31.12.2013 združovala  1528  členov. Už krátko po jej  založení pri celoslovenskej pôsobnosti začali vznikať jej menšie organizačné jednotky na regionálnom princípe vo väčších mestách,  kde je väčšia  koncentrácia  pacientov  reumatikov. LPRe SR má doteraz 16 organizačných jednotiek, z toho 14 miestnych pobočiek v Bardejove, Bratislave, Čadci, Ilave, Košiciach, Lučenci, Martine, Partizánskom, Poprade, Púchove, Topoľčanoch, Trenčíne, Trnave, Žiline a dva špecializované kluby pre deti a mladšiu generáciu reumatikov – Klub Kĺbik a pre pacientov s lupus – Klub Motýlik.

LPRe SR sa vo svojej prospešnej činnosti orientuje na svojich členov, so zameraním na ich vzdelávanie, združovanie, organizovanie, pomáhanie, radenie, informovanie, spájanie a angažovanie, aby vedeli, že so zdravotným problémom nie sú sami.

Poslaním a úlohou  LPRe SR je  najmä  organizovať  spoluprácu  všetkých,  ktorí  chcú, môžu a vedia  pomôcť.  Jej  dôležitou  úlohou je oboznamovanie verejnosti s problematikou týkajúcou sa  reumatických ochorení a snaha o zlepšenie zdravotnej  a sociálnej  starostlivosti  pre reumatikov. LPRe SR  sa  tiež  snaží  presadzovať  neustále  zvyšovanie  odbornosti  v  reumatológii  a  rozširuje  kontakty a spoluprácu  so  sociálnymi  a národnými  Ligami  podobného  zamerania  na  celom svete.
Je členom Slovenskej humanitárnej rady /SHR/, Európskej ligy proti reumatizmu /EULAR/ a  Medzinárodnej  organizácie  mladých  reumatikov /IOYR/,  spolupracuje však aj s inými neziskovými organizáciami 3. sektora.
Svojim  členom  poskytuje  poradenskú  činnosť  vo  veciach  zdravotných  a  sociálnych, organizuje  kurzy  zamerané na  zdravotnú a  sociálnu  tematiku. Obľúbené  sú  spoločenské, kultúrne  a  športové  podujatia  a  veľký  záujem  je  aj  o  rekondičné  pobyty. Ľudia, ktorí sú pre svoj zdravotný stav odsúdení na sociálnu izoláciu, sa pomocou absolvovaných rekondícií vracajú späť do aktívneho života.
V rámci  svojej  edičnej  činnosti  LPRe SR  vydáva  dvakrát  do  roka  časopis  Informačný bulletin. Členovia  Ligy ho dostávajú pravidelne do svojich poštových schránok. Okrem toho Liga vydáva letáky, brožúrky, knihy, ktoré poskytujú praktickú orientáciu pri liečbe a prevencii jednotlivých reumatických ochorení.
V roku 1998 sa vyčlenila  skupina  mladých  ľudí s  reumatickým  ochorením a  založila  pri LPRe SR  Sekciu mladých reumatikov, ktorá neskôr prijala názov Klub Kĺbik.  Jej  členovia sa  venujú  špecifickým  problémom a potrebám mladšej generácii reumatikov. Svojou činnosťou oslovuje pacientov do 35 rokov, ktorí už v mladom veku spoznali čo prináša život s reumatickým ochorením.

Jana Dobšovičová Černáková, predseda LPRe SR

text aktualizovaný 24.02.2014