> AOPP informuje pacientov
AOPP informuje pacientov

Vysypalo sa nám z pošty. Zdieľame:

Vážení členovia AOPP, milí priatelia,

v rámci  predsedníctva AOPP si uvedomujeme, že doba je ťažká a zložitá pre všetkých, obzvlášť pre nás pacientov. Ešte sme sa nespamätali z pandémie kovidu a ocitli sme sa takmer vo vojnovom stave. Poprosím Vás, aby ste nestratili nádej a vieru, aby sme sa navzájom podporovali a pokračovali v našich snaženiach.

–         Veľmi si cením/me  a ďakujeme za nasadenie OZ Lymfoma a Leukémia v rámci snahy pomôcť onkologickým pacientom na Ukrajine.

–         V prípade, keď máte partnerské pacientské informácie na Ukrajine, prosím pošlite im link na stránky MZ, kde si nájdu všetky aktualizované postupy( UA, EN, SK), aby sa vedeli zorientovať už doma pred útekom pred vojnou. Dnes tak urobila aj naša viceprezidentka p. Marušáková, poslala link partnerskej pacientskej platforme na Ukrajine.

Viac:https://ua.gov.sk/?fbclid=IwAR06BlRhFu1SSl87Pf3RuayZnE5wd5H7hulNAz3rAJHBCMY8WUC7c89hMbA

–         V týchto dňoch bude vydané aj podrobné metodické usmernenie, akým spôsobom postupovať pri starostlivosti okolo utečencov, ktorí zostanú na území Slovenska dlhšie.

–         V piatok začnú na každom hraničnom priechode fungovať stanice rýchlej lekárskej pomoci z košickej záchranky.

–         V Univerzitnej nemocnici v Košiciach už zriadili osobitný pavilón pre Ukrajincov s niekoľkými ambulanciami. Centrum má aj 24 lôžok na izoláciu a starostlivosť o pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19. Koordinácia poskytovania zdravotnej starostlivosti sa realizuje aj v iných krajoch a mestách.

–         Minister ubezpečil, že každý utečenec, ktorý prejde cez hranice, dostane bezplatnú štandardnú urgentnú zdravotnú starostlivosť. Zároveň potvrdil, že utečencov budú testovať v zariadeniach, kde budú ubytovaní.

–         Informácie o aktuálnych postupoch v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti, jej preplácania, ľuďom prchajúcim pred vojnou nájdete na webových stránkach zdravotných poisťovní.

–         Každý týždeň sa zúčastňujem online pracovných stretnutí Komory MNO, kde získavame informácie o koordinácii núdzového stavu v rámci humanitárnej pomoci utečencom z Ukrajiny, ktorú koordinuje MV.  

Chceme Vás ubezpečiť, že aj napriek zložitej situácii predsedníctvo AOPP pokračuje vo svojej práci obdobne ako Vy a pacientske organizácie, ktoré vediete. Úprimne a zo  srdca  Vám Ďakujem/me

Pár kľúčových aktivít:

–         Zúčastnili sme sa na pracovnom stretnutí so štátnou tajomníčkou MZ SR. Na pracovnom stretnutí sme sa venovali dôležitým pacientskym témam, ako sú pripravované legislatívne zmeny v oblasti neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ale aj možnosti inovácií zameraných na zlepšenie komunikácie a monitoringu zdravotného stavu pacientov

–         Kvôli odsunutiu prerokovania zákona 363/2011 Z.z. vládou sme sa spolu s ďalšími pacientskymi platformami( Nie Rakovine, Aliancia Zriedkavých ochorení, Liga proti rakovine)  obrátili listom na predsedu vlády a predsedu národnej rady, predsedov koaličných poslaneckých klubov, aby neodkladali rokovanie o novele zákona. Chceme, aby dostupnosť modernej liečby bola na Slovensku samozrejmosťou, aby viac pacient nebol odkázaný na udelenie alebo neudelenie výnimky od zdravotnej poisťovne.

–         V tejto oblasti pripravujeme aj ďalšie spoločné aktivity tak, aby sa neznížila dostupnosť zdravotnej starostlivosti a chýbajúcej modernej liečby pre pacientov v SR. Uvítame aj Vaše podnety k problémom dostupnosti zdravotnej starostlivosti a inovatívnej liečby.   

–         Zúčastňujeme sa pracovných stretnutí k pripomienkam k právnym predpisom na pôde MZ

–         Pripravujeme VZ AOPP, spojené s voľbami do orgánov AOPP ( Predsedníctvo, Revízna komisia). Termín: 3.6.2022, hotel  Nivy, Bratislava.

–          Pripravujeme 6. Celoslovenskú pacientsku konferenciu. Termín 25.11.- 26.11.2022

–         Pokračujeme v realizácii schválených projektov predsedníctvom na r. 2022, vrátane podpory vzdelávania členských pacientskych organizácii.

Dávam Vám do pozornosti aj aktivity našich členov:

–         Slovenská koalícia ľudí s obezitou a nadváhou ( SKLON ) prichádza pri príležitosti Svetového dňa obezity WOD Europe 2022, ktorý pripadá na 4. marec 2022, viaceré zaujímavé projekty. Viac https://aopp.sk/event/389/default/actual/

–         Uvítame informácie aj o Vašej činnosti, pripravovaných aktivitách, ktoré  radi uverejníme na našich stránkach.

V prípade potreby, alebo Vašich návrhov, sme Vám plne k dispozícii.

Uvedomujem si, že zdraví majú tisíce prianí, my pacienti často iba jediné, ktoré sa nám rozšírilo o spoločné pre ľudí na celej planéte „ mier“. 

S úctou a pozdravom

PhDr. Mária Lévyová
Prezidentka AOPP
Email: 
maria.levyova@aopp.sk
Tel: 0915 572 760
www.aopp.sk
http://facebook.com/aoppsr

aktualizované: 4.3.2022

——-

Vážení členovia, milí priatelia, 
srdečne Vás pozdravujem a dovoľujem si Vám dať do pozornosti rozhodnutie ministra, ktoré zverejnilo  MZ SR, ktoré má reagovať na zmeny v predpisovaní liekov. 

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/Covid-19/Dokumenty/rozhodnutie-mzsr-k-preskripcii-humannych-liekov.pdf

Ceníme si snahu MZ SR, ktoré vydalo rozhodnutie v súlade so zákonom (§ 128 ods. 8 písm. c) zákona č. 362/2011 Z.z.), kde MZ SR môže upraviť predpisovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín počas krízovej situácie odlišne od zákona, resp. ich spresniť. Rozhodnutie je právne záväzné pre všetkých, pre nemocničných lekárov, všeobecných lekárov, lekárov špecialistov. Radi by sme verili, že počas platnosti rozhodnutia, počas krízového obdobia dôjde k dohode medzi lekármi tak, aby každý pacient mal garanciu dostupnosti svojich liekov, ktoré užíva. Pre pacientov je podstatné, aby nemuseli zbytočne chodiť od dverí k dverám, sedieť hodiny pri telefóne a vyvolávať či už všeobecným lekárom alebo špecialistom kvôli predpísaniu receptu, pokiaľ nepotrebujú lekárske vyšetrenie a majú dobre nastavenú liečbu. Existuje mnoho možností, ako sa tomu vyhnúť, a je potrebné ich prispôsobiť individuálnym potrebám pacientov, ktorými sú vek, akútne a chronické ochorenia, dostupnosť ambulantnej a lekárenskej starostlivosti, počítačová gramotnosť, možnosti využívania IT technológií, časové a finančné možnosti pacientov a ich príbuzných, prípadne zariadenia sociálnych služieb.

Opakovaný recept (Repetatur) by mohol byť prínosom tak pre lekárov, ako aj pacientov. Mala mu však predchádzať odborná diskusia za účasti všetkých zainteresovaných strán a zástupcov pacientov pred schválením zmien v zákone, tá však absentovala. Snahou AOPP je a bude sledovať uplatňovanie zákona a rozhodnutia ministra v praxi, poskytovať poradenstvo pacientom v tejto oblasti, a pokiaľ budeme mať spätnú väzbu od našich členských organizácií, pacientov, tak budeme žiadať o zmenu v zákone. V rámci pripomienkovania zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia sme trvali na doplnení preskripčného obmedzenia pre všeobecných lekárov pre dospelých, deti a dorast pre lieky, ktoré majú preskripčné obmedzenie určené na odborných lekárov. Navrhli sme začať v internej medicíne.

Opakovane musíme zdôrazniť, že vnímame ambulantnú zdravotnú starostlivosť ako základný pilier nášho zdravotníctva, pretože pri včasnom zachytení ochorení, dobrom manažmente liečby sa mnohí z nás pacientov sa vyhnú zdravotným komplikáciám a hospitalizáciám. Podporujeme požiadavky ambulantných lekárov na adekvátne financovanie ambulantného sektora, personálne posilnenie ambulancií, zavádzanie inovácií. Boli by sme radi, keby sa riešili nie technické, ale skutočné problémy v ambulantnom sektore, ktoré by prispeli k zlepšeniu dostupnosti, kvality a spokojnosti nás pacientov s poskytovanou starostlivosťou či už špecialistami alebo všeobecnými lekármi.

S úctou a pozdravom

PhDr. Mária Lévyová
Prezidentka AOPP
Email: maria.levyova@aopp.sk
Tel: 0915 572 760
www.aopp.sk
http://facebook.com/aoppsr

—————
Téma: Sociálne okienko

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Manifest EULAR 2024 - 2029 vyzýva na koordinovanú európsku reakciu na ochranu občanov z krajín Európy, systémov zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ako aj hospodárstva pred vplyvom reumatických a muskuloskeletálnych ochorení (RMO). Manifest predstavia na kongrese EULAR 2024 vo Viedni...
Pani Ivanke, krásnej mladej žene, trvalo sedem rokov, kým sa vyrovnala so skutočnosťou, že ochorela na reumatoidnú artritídu a prestala sa ľutovať. Ako to máte Vy?
Prvé mesiace roka sú aj obdobím príprav a konania výročných členských schôdzí (VČS) v miestnych pobočkách a kluboch LPRe SR.