> Ako a prečo požiadať o vyhotovenie preukazu ŤZP, ŤZP-S alebo parkovacieho preukazu?
Ako a prečo požiadať o vyhotovenie preukazu ŤZP, ŤZP-S alebo parkovacieho preukazu?

 

Ako a prečo požiadať o vyhotovenie preukazu ŤZP, ŤZP-S alebo parkovacieho preukazu?

Preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (ŤZP-S) alebo parkovací preukaz pre osobu s ŤZP slúži na uplatnenie určitých zliav a výhod pre jeho držiteľa v rámci jeho života v spoločnosti. Všetky náležitosti súvisiace so schvaľovaním žiadostí o vystavenie preukazu osoby s ŤZP rieši zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorý spadá do kompetencie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

 

Na to, aby ste takýto preukaz mohli získať, musíte podať Žiadosť o vyhotovenie preukazu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím bez sprievodcu/so sprievodcom na príslušný ÚPSVaR v mieste svojho trvalého bydliska alebo v prípade, že máte trvalý pobyt mimo Slovenskej republiky a prechodný pobyt v Slovenskej republike, podáva sa žiadosť v mieste prechodného bydliska. Za maloleté dieťa podáva žiadosť rodič alebo fyzická osoba (FO), ktorej bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Ak FO vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať túto žiadosť, môže v jej mene,  s jej súhlasom a na základe potvrdenia o zdravotnom stave FO od lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, podať žiadosť aj iná FO spôsobilá na právne úkony. Okrem tejto žiadosti je nevyhnutné predložiť aj aktuálny lekársky nález, ktorý vyplní ošetrujúci lekár a lekárske nálezy z  odborných vyšetrení. Ak je to potrebné, fyzická osoba je povinná predložiť aj iné doklady, ktoré budú podkladom na rozhodnutie o prípadnom vydaní preukazu ŤZP/ŤZP-S alebo parkovacieho preukazu osoby s ŤZP, ak o to požiada príslušný úrad.

Na základe spomínaných dokumentov následne ÚPSVaR na oddelení posudkovej činnosti vykoná nasledujúce posudkové činnosti: lekársku posudkovú činnosť a sociálnu posudkovú činnosť. Lekárska posudková činnosť zahŕňa hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu, jeho zmien, porúch, ktoré podmieňujú zdravotné postihnutie FO, určenie miery funkčnej poruchy FO, posudzovanie sociálnych dôsledkov v oblasti kompenzácií, jednotlivých druhov odkázanosti FO na pomoc inej osoby atď. Sociálna posudková činnosť predstavuje posudzovanie individuálnych predpokladov FO s ŤZP, jej rodinného prostredia a celkového prostredia ovplyvňujúceho jej zaradenie sa do spoločnosti, zároveň aj posudzovanie odkázanosti na kompenzáciu a navrhovanie kompenzácií v oblasti mobility a orientácie, komunikácie, zvýšených výdavkov a sebaobsluhy. Takáto sociálna posudková činnosť sa vykonáva len v prípade, že konkrétna osoba je posúdená ako FO s ŤZP.

Ťažké zdravotné postihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50%. Funkčná porucha predstavuje nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností FO, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov (vyjadruje sa v desiatkach percent, posudzuje sa na základe porovnania schopností FO s ŤZP a FO bez zdravotného postihnutia). Toto percentuálne vyjadrenie si netreba zamieňať s percentuálnym vyjadrením pri invalidnom dôchodku. V prvom prípade ide o vyjadrenie miery funkčnej poruchy organizmu vzhľadom na sociálne dôsledky FO s ŤZP (spadá pod zákon č. 447/2008 Z.z. a pod kompetencie ÚPSVaR), v druhom prípade je v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu percentom vyjadrený  pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou (spadá pod zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a pod kompetencie Sociálnej poisťovne), na základe ktorej sa určuje prípadný nárok na invalidný dôchodok a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Ak má FO viac funkčných porúch organizmu (napr. má reumatoidnú artritídu + stredne ťažkú nedoslýchavosť + trvalé závažné poškodenie zraku, a pod.), v takomto prípade celková miera funkčnej poruchy zodpovedajúca druhu zdravotného postihnutia sa určí podľa najvyššieho % niektorej z týchto funkčných porúch. To znamená, že ak v spomenutom príklade bude funkčná porucha v dôsledku RA ohodnotená napr. 30%, stredne ťažká nedoslýchavosť 40% a trvalé závažné poškodenie zraku 50%, miera funkčnej poruchy u tejto FO bude 50%, pretože najvyššie percento funkčnej poruchy má trvalé závažné poškodenie zraku. Percentá jednotlivých funkčných porúch sa nesčítavajú. Mieru funkčnej poruchy je možné zvýšiť ešte o 10% s prihliadnutím na ďalšie funkčné poruchy ovplyvňujúce zdravotné postihnutie s najvyšším percentuálnym ohodnotením, ktoré spôsobujú znevýhodnenie FO v porovnaní so zdravou FO.  Miery jednotlivých funkčných porúch organizmu sú uvedené v prílohe č. 3 zákona 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP. Ak by sa vyskytla funkčná porucha, ktorá v prílohe spomenutého zákona nie je, určí sa miera tejto poruchy podľa tej miery funkčnej poruchy, ktorá je svojím charakterom a rozsahom s ňou najviac porovnateľná.

Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti FO s ŤZP, ktorá má právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy na riešenie svojej sociálnej situácie (prípadne za prítomnosti inej FO, ktorú určí FO s ŤZP alebo aj v prostredí, kde sa FO s ŤZP najčastejšie zdržiava).

Výsledkom posudkových činností je vyhotovenie komplexného posudku, ktorý obsahuje: mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o osobu s ŤZP, sociálne dôsledky ŤZP vo všetkých oblastiach kompenzácie, vyjadrenie prípadnej odkázanosti osoby s ŤZP na sprievodcu, na individuálnu prepravu osobným MV, prípadne aj termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, ak ho určí posudkový lekár. Na základe tohto záveru a s predložením príslušného identifikačného preukazu (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografie (veľkosť 3×4 cm) bude príslušným ÚPSVaR vydaný preukaz ŤZP/ŤZP-S.

Parkovací preukaz pre osobu s ŤZP bude vydaný len v prípade, že je táto osoba podľa lekárskeho posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom  alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí. Odkázanosť FO s ŤZP na individuálnu prepravu osobným MV je vtedy, ak v porovnaní s ostatnými osobami nie je schopná:

a)      premiesťovať sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy a železničnej dopravy,

b)      nastúpiť, udržať sa počas jazdy a vystúpiť zo spomínaných vozidiel,

c)      zvládnuť inú situáciu v daných vozidlách z dôvodu duševného ochorenia, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov.

V prípade splnenia týchto podmienok, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o parkovacom preukaze, sa príslušnému ÚPSVaR predloží identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografia (veľkosť 3×3 cm). Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné.

Aké sú výhody preukazu ŤZP/ŤZP-S

            Výšku zliav a výhody pre držiteľa preukazu ŤZP/ŤZP-S určujú príslušné dotknuté  rezorty, prípadne konkrétni poskytovatelia sociálnych služieb. Tieto zľavy a výhody sa môžu dotýkať napríklad oblasti dopravy, kultúry či miestnych daní, a pod.

Cestovné

·         zľavy z cestovného v rámci MHD určitých miest alebo bezplatné cestovné pre držiteľa  preukazu ŤZP/ŤZP-S, pričom sprievodca cestuje zadarmo (neplatí pre každé mesto),

·         zľavy z cestovného na SAD (súkromní prepravcovia majú odlišné tarify a zľavy),

·         zľavy z cestovného v prípade železničnej dopravy (držiteľ preukazu ŤZP-S má zľavu 60%, jeho sprievodca cestuje zadarmo v prípade železníc SR, iní prepravcovia majú vlastné tarify a zľavy), zľavy pre cestovanie vlakmi EC (EuroCity), IC (InterCity) a povinne miestenkové vlaky kategórie SC (SuperCity) majú osobitnú tarifu,

·         oslobodenie od platenia diaľničnej známky len pre držiteľov platného parkovacieho preukazu ŤZP/ŤZP-S a riadne zaregistrovaní v Národnej diaľničnej spoločnosti.

Kultúra, šport, kúpele

·         zľavy na vybrané kultúrne alebo športové podujatia (kiná, divadlá, hudobné koncerty, vstupné do ZOO, na hrady, zámky, kúpaliská…),

·         zľavy na kúpeľné pobyty vo vybraných hoteloch Slovenska (prevažne však pre celé skupiny osôb s ŤZP/ŤZP-S).

Dane

·         zľava na daň z nehnuteľnosti: zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve FO s ŤZP/ŤZP-S slúžiacich na trvalé bývanie, z garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slúžiacich ako garáž vo vlastníctve držiteľov preukazu ŤZP/ŤZP-S pre motorové vozidlo slúžiace na ich prepravu (zľavy vo výške 50%),

·         zľava na daň za psa (zľavy vo výške 50%),

·         daň za ubytovanie: oslobodenie od platenia dane pri prenocovaní.

Koncesionárske poplatky

·         oslobodenie od platenia pre platiteľa, ktorý žije v domácnosti s FO s ŤZP, ak má táto osoba na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt,

·         oslobodenie od platenia, ak FO s ŤZP je samotným platiteľom, zároveň vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady.

Kúpa motorového vozidla

·         okrem peňažného príspevku z ÚPSVaR na kúpu MV je možné využiť u niektorých predajcov aj zľavu na celkovú predajnú cenu, poistenie, úpravu, servis a odťahovú službu pre MV (napr. Škoda Handy ZŤP, Opel Handycars, Peugeot…).

Výška zľavy, jej nárok a podmienky pre jej uplatnenie môžu byť rôzne aj v závislosti od konkrétneho mesta/obce, ktoré vydáva vlastné Všeobecne záväzné nariadenia (týkajúce sa napríklad daní). Podobne je to aj u usporiadateľov rozličných kultúrnych či športových podujatí,  poskytovateľov ubytovacích služieb, kúpeľných pobytov, a pod. Preto je potrebné vopred sa informovať o zľavách, ktoré môžu poskytovať.   

(z uvedených zdrojov spracovala Mgr. Bc. Lucia Slejzáková)

Zdroje:

1. Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,

2. web stránku ÚPSVaR – http://www.upsvar.sk/obcan-so-zdravotnym-postihnutim-1.html?page_id=232029&urad=240679  

3. web stránku Ministerstva SVaR – http://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/

 
 

Ďalšie články

V utorok 27. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár, ktorý sme teraz pripravili ako lekciu nordic walkingu s Luciou Okoličányovou. Pripojte sa k nám na Fb Moja reuma alebo priamo tu na www.mojareuma.sk
V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky