> Zúčastnili sme sa na odbornom seminári
Zúčastnili sme sa na odbornom seminári

Zúčastnili sme sa na odborno-edukačnom seminári ISPOR Slovakia

Analýza nákladovej efektívnosti – teoretické základy a využitie v praxi I.

 

 

Spoločnosť International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research /ISPOR/ sa zameriava na podporu vedného odboru farmako-ekonomika a výskumu v oblasti vplyvu medicínskych intervencií na zdravotnú starostlivosť o pacienta. ISPOR zároveň podporuje využívanie výsledkov uvedeného výskumu v rozhodovacích procesoch v zdravotníctve s cieľom poskytnúť informácie, ktoré môžu pomôcť pri zlepšovaní efektivity, efektívnosti a spravodlivosti pri využívaní zdrojov v zdravotníctve.

Spoločnosť ISPOR bola založená v roku 1995 a v súčasnosti má 9500 členov zo 114 krajín sveta. ISPOR Slovakia je lokálnym partnerom spoločnosti ISPOR s pôsobením na Slovensku. Aktivity zameriava aj na edukáciu v oblasti metodiky farmako-ekonomických analýz, vzdelávanie študentov a pacientov a na podporu výskumnej a publikačnej činnosti v oblasti ekonomiky zdravia.

ISPOR Slovakia dňa 16.6.2015 v Bratislave usporiadal odborný seminár na tému „Analýza nákladovej efektívnosti – teoretické základy a využitie v praxi“. Témy boli zamerané na farmako-ekonomiku s prihliadnutím aj na kvalitu života pacientov.

Zdravotné systémy na celom svete hľadajú spôsoby ako účelne rozmiestniť zdravotnícke náklady, zároveň zabezpečiť dostupnosť kvalitnej liečby a pritom udržať náklady v rámci ekonomických, resp. rozpočtových možností. Vo financovaní je potrebné stanoviť priority. Farmako-ekonomika rieši rozpor medzi obmedzenými finančnými zdrojmi a zvyšujúcimi sa nárokmi  na zdravotné služby, hodnotí ako maximalizovať prínos vynaložených finančných prostriedkov, pritom je nutné prihliadať na „kvalitu života“.

Kvalita života je vnímanie životnej pozície jedinca v kontexte kultúrnych a hodnotových systémov, v ktorých žije a v závislosti od jeho cieľov, očakávaní, štandardov a zámerov. Posúdenie vlastnej životnej situácie je subjektívne. Zahŕňa nielen pocit fyzického zdravia a neprítomnosť symptómov ochorenia či liečby, ale tiež psychickú kondíciu, spoločenské uplatnenie, náboženské a ekonomické aspekty a pod.

Hodnotenie kvality života si vyžiadali pokroky v medicínskych technológiách a liečbe, nárast chronických chorôb a potreba znižovania nákladov na zdravotnú starostlivosť. Prístupy k meraniu kvality života môžu byť priame – ohodnotenie jasne vymedzených špecifických zdravotných stavov, alebo nepriame – merajú so zdravím súvisiacu kvalitu života vo viacerých dimenziách.

Generické prístupy hodnotia všeobecne celkový stav pacienta bez ohľadu na konkrétne ochorenie, špecifické prístupy sú vytvorené pre jednotlivé typy ochorení.

-mb-

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.