> Mimoriadne VIII. valné zhromaždenie LPRe SR
Mimoriadne VIII. valné zhromaždenie LPRe SR

Mimoriadne VIII. valné zhromaždenie sa konalo po abdikácií dvoch členiek revíznej komisie 2. júna 2012 v Piešťanoch. V bohatom programe odzneli slávnostné príhovory čestného predsedu LPRe SR Prof. MUDr. Jozefa Rovenského, DrSc., FRCP a predsedníčky LPRe SR Mgr. Jany Dobšovičovej Černákovej. Zhromaždenie moderovala podpredsedníčka Mgr. Katarína Barančíková.

Predsedníctvo udelilo Ďakovný list kolegom, ktorí už nekandidovali do predsedníctva a RK. Slávnostne im takto poďakovali a zaželali veľa zdravia a úspechov.

Ďakovné listy dostali:

pán Ing. Josef Rosenbaum : za činnosť v Predsedníctve LPRe SR 2010 – 2012

pani Mária Nágelová : za činnosť v Predsedníctve LPRe SR 2010 – 2012

pani Mgr. Edita Macegová : za činnosť v Revíznej komisii LPRe SR 2010 – 2012

pani Ing. Irena Urbanová : za dlhoročnú aktívnu činnosť v RK LPRe SR

pán predseda RK Ing. Vladimír Houba : za aktívnu činnosť v RK LPRe SR 2010 – 2012

Po voľbách komisií sa začal pracovný program valného zhromaždenia, kde odznela správa o činnosti LPRe SR za uplynulé volebné obdobie, správa o hospodárení, správa revíznej komisie a návrh perspektív a plánu pre budúce volebné obdobie. Mimoriadne dôležitým bodom programu bolo prednesenie návrhu predsedníčky sociálno-právnej komisie JUDr. Zuzany Žatkovičovej, na úpravu a doplnenie Stanov LPRe SR, ktorý valné zhromaždenie schválilo.  Po stručnom ale výstižnom predstavení kandidátov, ktorí prejavili písomnou prihláškou záujem o aktívnu činnosť v predsedníctve a v revíznej komisii, prebehli voľby členov nového predsedníctva, náhradníkov a revíznej komisie pre volebné  obdobie 2012 – 2015.

Do predsedníctva boli zvolení:

Mgr. Katarína Barančíková

Ing. Mária Bónová

Mgr. Jana Dobšovičová Černáková

Peter Galko

Mgr. Martina Godányiová

Ing. Anna Jursíková

Ing. Pavol Komlóssy

Ing. Elena Melicharová

Bc. Zuzana Puzderová

Mgr. Ingrid Regiecová

JUDr. Zuzana Žatkovičová

Revízna komisia:

Ing. Zdenka Hudáková

Alžbeta Kabátová

Ing. Daniela Mikolášová

Po skončení MVZ zasadlo predsedníctvo a zvolilo do funkcií v súčinnosti so Stanovami LPRe SR predsedníčku Mgr. Janu Dobšovičovú Černákovú, podpredsedníčku Mgr. Katarínu Barančíkovú, tajomníčku Bc. Zuzanu Puzderovú a hospodárku Ing. Annu Jursíkovú. Predsedníčkou revíznej komisie bola zvolená Ing. Daniela Mikolášová.

Podľa zápisu z MVZ spracovala: Mgr. J. Dobšovičová Černáková

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.