> Nárok na nemocenskú dávku
Nárok na nemocenskú dávku

Nárok na nemocenskú dávku má:

 • Zamestnanec
 • Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)
 • Dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO)
 • Fyzická osoba, ktorej vznikla dočasná pracovná neschopnosť po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote

Ochranná lehota je spravidla 7 dní, prípadne toľko dní koľko trval pracovný pomer.

Ochranná lehota pre poistenkyne, ktorým skončil poistný pomer v čase tehotenstva je 8 mesiacov

Podmienky nároku

 • Vznik dočasnej pracovnej neschopnosti, potreby ošetrovania/starostlivosti, tehotenstvo a materstvo
 • Trvanie ochrannej lehoty po zániku nemocenského poistenia v období vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti
 • DNPO – 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokov pred vznikom DPN
 • Zamestnanec má nárok na nemocenské, ak nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ
 • Nárok na nemocenské u zamestnanca nezávisí od plnenia povinností zamestnávateľa platiť a odvádzať poistné na nemocenské poistenie
 • SZČO a DNPO musí mať zaplatené poistné na nemocenské poistenie v správnej sume od prvého vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom  vznikla DPN, najviac za obdobie posledných 10 rokov (výnimky, ak DPN vznikne v kalendárnom mesiaci, v ktorom vzniklo poistenie prvýkrát alebo v ochrannej lehote)
 • SZČO a DNPO – pri posudzovaní podmienky zaplatenia poistného na nemocenské poistenia sa toleruje suma dlžného poistného na nemocenské poistenie v úhrne nižšia ako 5 eur.

I. NEMOCENSKÉ

Nemocenské sa poskytuje poistencovi, ak bol pre chorobu alebo úraz uznaný dočasne práceneschopným na výkon zárobkovej činnosti alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie.

Nárok na výplatu nemocenského sa uplatňuje predložení žiadosti – II. diel tlačiva Sociálnej poisťovne – „Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti“ potvrdeného lekárom zdravotníckeho zariadenia. (Doklad sa skladá z piatich dielov)

Zamestnanec odovzdá II. Diel potvrdenia pobočke iba v prípade ak DPN trvala viac ako 10 kalendárnych dní a to prostredníctvom svojho zamestnávateľa. Zamestnávateľ vyplatí náhradu príjmu zamestnancovi prvých 10 dní, na základe dokladu IIa. Žiadosť o náhradu príjmu (zákon č. 462/2003 Z.z.)

SZČO a DNPO a fyzická osoba v ochrannej lehote predložia II. Diel potvrdenia ihneď po jeho vystavení pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva ich nemocenské poistenie.

Podobný postup je aj v prípade predkladania dokladov „Preukaz o trvaní DPN (cez mesiac)“, ukončenie DPN – diel IV.

Zánik nároku na nemocenské

 • Nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti.
 • Uplynutím 52 týždňov od vzniku DPN, t. j. uplynutím podporného obdobia (do podporného obdobia sa započítavajú aj predchádzajúce obdobia DPN, ak patria do obdobia 52 týždňov pred jej vznikom. Ak nemocenské poistenie trvalo aspoň 26 týždňov od skončenia poslednej DPN a poistencovi počas tohto obdobia nevznikla DPN, predchádzajúce obdobia DPN sa do podporného obdobia nezapočítavajú.
 • Dňom právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého bol poistenec právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, v dôsledku ktorého sa stal DPN
 • Dňom smrti poistenca

Výška nemocenského

Nemocenské sa určuje z denného vymeriavacieho základu (v niektorých prípadoch z pravdepodobného vymeriavacieho základu – PDVZ).

Od 1. do 3. dňa DPN 25 % (SZČO, DNPO a v prípade ochrannej lehoty)

Od  4. dňa DPN 55 % DVZ alebo PDVZ.

DVZ – denný vymeriavací základ je spravidla podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia. (bližšie v § 138 zákona č. 461/ Z. z. v znení neskorších predpisov)

II. OŠETROVNÉ

Ošetrovné je poskytované z dôvodu celodenného ošetrovania chorého dieťaťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky) alebo z dôvodu starostlivosti o dieťa do 10 rokov veku.

Nárok na ošetrovné sa uplatňuje predložením žiadosti – I. diel tlačiva Sociálnej poisťovne – „Žiadosť o ošetrovné“, potvrdenej lekárom zdravotníckeho zariadenia  a žiadateľ je povinný vyplniť a podpísať vyhlásenie. (Tlačivo sa skladá z dvoch dielov).

Zamestnanec predloží žiadosť prostredníctvom zamestnávateľa. SZČO, DNPO a fyzická osoba v ochrannej lehote predložia žiadosť hneď po vystavení pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva ich nemocenské poistenie.

Skončenie potreby ošetrovania alebo starostlivosti o dieťa do 10 rokov veku nahlasuje prostredníctvom druhej časti – II. Potvrdenie o skončení potreby ošetrovania/starostlivosti

Výška ošetrovného

Určuje sa ako pri nemocenskom z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

Poskytuje sa od 1. dňa  55 % DVZ alebo PDVZ.

III. MATERSKÉ

Dávka sa poskytuje z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa.

„Žiadosť o materské“ vystavuje lekár zdravotníckeho zariadenia, pred predložením žiadosti je fyzická osoba povinná vyplniť a podpísať vyhlásenie. Žiadosť o materské sa predkladá prostredníctvom zamestnávateľa u zamestnancov, SZČO, DNPO a fyzické osoby v ochrannej lehote predkladajú žiadosť priamo v pobočke Sociálnej poisťovne.

Podmienky nároku na materské

 • Starostlivosť o dieťa
 • Poistný vzťah v období dôvodu na poskytnutie materského, prípadne trvanie ochrannej lehoty (8 mesiacov)
 • 270 dní poistenia v posledných 2 rokoch pred pôrodom (aj akéhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia, prerušenie poistenia z dôvodu poberania rodičovského príspevku)
 • Absencia príjmu z poistenia zamestnanca, z ktorého si uplatňuje nárok na materské

Výška materského

Materské je 65 % DVZ alebo PDVZ od prvého dňa nároku. Materské sa poskytuje za to isté obdobie len raz a len jednému poistencovi. Poistenec si môže uplatniť nárok na materské 6. až 8. týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeného lekárom, v prípade nároku na dávku v ochrannej lehote 6. týždňov pred očakávaným dňom pôrodu. Ak porodila skôr odo dňa pôrodu.

Dĺžka materského

 • Obdobie nároku na materské nesmie byť kratšie ako 14 týždňov od vzniku nároku na materské a nesmie zaniknúť pred uplynutím 6 týždňov odo dňa pôrodu.
 • Poistenkyni, ktorá dieťa porodila – 34 týždňov,
 • Poistenkyni, ktorá porodila zároveň dve alebo viac  detí a aspoň o dve z nich sa stará – 43 týždňov,
 • Inému poistencovi, ktorý prevzal jedno dieťa do starostlivosti – 28 týždňov
 • Inému poistencovi, ktorý prevzal  do starostlivosti súčasne viac detí – 37 týždňov
 • Poistenkyňa, ktorá je osamelou matkou – 37 týždňov
 • Inému poistencovi, ktorý je osamelý – 31 týždňov.

IV. VYROVNÁVACIA DÁVKA

Nemocenská dávky sa poskytuje zamestnankyni, ak

 • je z dôvodu tehotenstva preradená na inú prácu, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je podľa osobitného predpisu zakázaná tehotným ženám alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo, a pri práci, na ktorú je preradená, dosahuje bez svojho zavinenia nižší príjem ako pri práci, ktorú vykonávala pred preradením.
 • Je počas materstva do konca deviateho mesiaca po pôrode preradená na inú prácu, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je zakázaná matkám do 9. mesiaca po pôrode alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej zdravie alebo materstvo a pri práci, na ktorú je preradená, dosahuje bez svojho zavinenia nižší príjem ako pri práci, ktorú vykonávala pred preradením.

Na vyrovnávaciu dávku má nárok len zamestnankyňa, ktorá si uplatňuje nárok na žiadosti  „Žiadosť o vyrovnávaciu dávku“ potvrdenom lekárom zdravotníckeho zariadenia.

Podmienky nároku:

 • Preradenie na inú prácu počas tehotenstva alebo materstva,
 • Trvanie nemocenského poistenia
 • Existencia príjmu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ zamestnankyne

Výška dávky

Vyrovnávacia dávka sa určuje z mesačného vymeriavacieho základu (MVZ). 55 % z rozdielu medzi MVZ (30,4167- násobok DVZ) a vymeriavacím základom, z ktorého zamestnankyňa platí poistné na nemocenské poistenie v jednotlivých kalendárnych mesiacoch po preradení na inú prácu.

V. OZNAMOVACIA POVINNOSŤ

 • Do 8 dní oznámiť príslušnej pobočke zmenu v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu
 • Do 8 dní písomne oznámiť príslušnej pobočke zmenu adresy, mena a priezviska
 • Zúčastniť sa na kontrole posudzovania spôsobilosti na prácu počas trvania DPN
 • Dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas trvania DPN
 • Zdržiavať sa počas DPN na adrese uvedenej na potvrdení
 • V žiadosti uvádzať svoje identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia, ktorým je rodné číslo

VI. VÝPLATA DÁVKY

Sociálna poisťovňa vypláca mesačne pozadu, spravidla okolo 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa nemocenské vypláca. Doklady musia byť pobočke predložené spravidla do 3. až 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

VII. POUKAZOVANIE DÁVOK

 • Nemocenská dávka sa poukazuje na účet príjemcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky,
 • Na žiadosť príjemcu sa vypláca v hotovosti
 • Na písomnú žiadosť poberateľa nemocenského sa nemocenské poukazuje na účet manžela (manželky a ak s týmto spôsobom poukazovania manžel (manželka) súhlasí

 

 

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.