> Oslobodenie od poplatku za používanie diaľnic
Oslobodenie od poplatku za používanie diaľnic

Oslobodenie od poplatku za používanie diaľnic

!!!AKTUÁLNE!!!

Stanovisko Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR

k podmienkam oslobodenia od platenia diaľničnej známky

a spôsobu jeho realizácie

NROZP v SR považuje podmienky oslobodenia od platenia diaľničnej známky držiteľov parkovacieho preukazu zavedené zákonom 488/2013 za významný pokrok z týchto dôvodov:

 • Nárok na oslobodenie má každý držiteľ parkovacieho preukazu.
 • Oslobodenie nie je podmienené priznaním peňažného príspevku na prevádzku motorového vozidla a nie je potrebné sa preukazovať rozhodnutím o jeho priznaní.
 • Zaregistrované vozidlo je oslobodené od platenia diaľničnej známky aj keď v ňom nie je držiteľ parkovacieho preukazu, na ktorý je vozidlo registrované. to rieši doterajší problém s oslobodením počas cesty na miesto kde má nastúpiť osoba s ŤZP a z miesta, kam bola osoba s ŤZP dopravená. Parkovací preukaz ZŤP a Potvrdenie o registrácii je potrebné mať počas jazdy vždy vo vozidle. Týmito dokladmi je potrebné sa preukázať pri prípadnej kontrole.
 • Po zavedení systému elektronickej diaľničnej známky bude možné prakticky okamžite (napr. pomocou mobilného telefónu) preniesť registráciu na iné, aktuálne potrebné vozidlo.

 

Vzhľadom na meškanie zavedenia systému elektronickej diaľničnej známky, preregistrácia je administratívne veľmi náročná a vyžaduje  dlhý čas, čo môže spôsobovať problémy osobám využívajúcim viac vozidiel. V súvislosti s touto situáciou vyjadrujú niektorí držitelia parkovacieho preukazu nespokojnosť s faktom, že v danom čase je možné mať zaregistrované len jedno vozidlo na konkrétny parkovací preukaz. NROZP v SR považuje za potrebné podať nasledujúce vysvetlenie k tomuto pravidlu:

Zástupcovia NROZP sa v r. 2013 zapojili do prípravy a pripomienkovania návrhu zákona o diaľničnej známke.

V r. 2013 MDVRR SR predpokladalo, že s dátumom nadobudnutia účinnosti zákona 1. januára 2015 bude v plnej prevádzke elektronický systém kontroly úhrady diaľničných poplatkov za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest. Pri priebežnej elektronickej kontrole sa zosnímané evidenčné číslo motorového vozidla porovnáva s databázou motorových vozidiel, ktoré sú registrované v databáze motorových vozidiel oslobodených od úhrady diaľničných poplatkov. Elektronický systém kontroly nie je schopný detekovať, či sa v motorovom vozidle vezie alebo nevezie držiteľ parkovacieho preukazu ani či je alebo nie je vo vozidle vystavený parkovací preukaz. MDVRR SR tiež dôvodilo, že elektronický systém umožní prakticky okamžite preniesť registráciu oslobodenia od úhrady diaľničného poplatku zo zaregistrovaného motorového vozidla na iné motorové vozidlo vrátane prenosu registrácie pomocou mobilnej aplikácie v mobilnom telefóne. V zákone sa to síce taxatívne neuvádza, ale už v dôvodovej správe vypracovanej pre potreby medzirezortného pripomienkového konania, ktorá sa z legislatívneho hľadiska považuje za súčasť zákona, sa jasne uvádzalo:

„Vymedzuje sa okruh subjektov oslobodených od platenia úhrady diaľničnej známky. Precizuje sa úprava v prípade osôb ťažko zdravotne postihnutých v súvislosti so zavedením objektívnej zodpovednosti a zabezpečením výkonu kontroly, kde už nie je možné viazať oslobodenie od úhrady diaľničnej známky na poskytovanie peňažného príspevku na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, ale na udelenie parkovacieho preukazu podľa § 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V systéme správcu výberu úhrady diaľničnej známky je možné na jeden parkovací preukaz zaregistrovať len jedno vozidlo, ktoré bude oslobodené od spoplatnenia vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.“

Za tejto situácie nebolo MDVRR SR ochotné súhlasiť so súčasnou registráciou viacerých motorových vozidiel pre držiteľa parkovacieho preukazu, MDVRR SR sa obávalo zneužívania zo strany držiteľov parkovacieho preukazu, pretože by bolo možné zaregistrovať neobmedzený počet motorových vozidiel na jeden parkovací preukaz.

Spôsob oslobodenia od platenia diaľničnej známky zavedený zákonom 488/2013 Z.z. zároveň rieši dlhodobo kritizovaný problém viazania oslobodenia od platenia diaľničnej známky na prítomnosť vo vozidle osoby s ŤZP, ktorej bol priznaný peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla. Zaregistrované vozidlo je tak teraz oslobodené od platenia diaľničnej známky aj pri návrate z miesta kam odviezlo osobu s ŤZP a pri ceste na miesto odkiaľ má priviezť takúto osobu. nie sú to len vybrané miesta, ako zdravotnícke zariadenia a školy, kde si bolo možné zadovážiť špeciálne potvrdenie na vyššie uvedené cesty bez osoby s ŤZP, ale aj o takéto cesty na miesta a z miest, na  ktoré sa oslobodenie nevzťahovalo ako sú návštevy príbuzných a priateľov, športových a kultúrnych zariadení a podujatí, nákupy, autobusové a železničné stanice, letiská atď.

Problémom je skutočnosť, že doteraz nebol spustený elektronický systém diaľničnej známky. V čase prípravy a schvaľovania zákona 488/2013 bolo jeho spustenie do času nadobudnutia účinnosti zákona predpokladané ako isté a primerane tomu bol aj schválený termín účinnosti zákona. Nebolo a ani nie je v  silách a kompetencii národnej rady občanov so zdravotným postihnutím túto skutočnosť ovplyvniť a ani sme nemali dôvod predpokladať, že elektronická diaľničná známka nebude zavedená včas. Preto považujeme za správny náš postup v procese prípravy a schvaľovania zákona o diaľničnej známke.

Uvedomujeme si, že aktuálny stav nemusí uspokojovať časť držiteľov parkovacieho preukazu využívajúcich na svoju prepravu viac rôznych vozidiel. Sú to najmä tí, ktorým bol priznaný peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla a nevlastnia vozidlo alebo ho sami nešoférujú. Na druhej strane je málo pravdepodobné, že v prípade využívania viacerých vozidiel nebude mať žiadne z nich zaplatenú diaľničnú známku a že preprava po diaľnici alebo rýchlostnej ceste bude potrebná len v prípade uvedeného  držiteľa parkovacieho preukazu a to viac ako jedným z používaných vozidiel.

Toto stanovisko bolo schválené výkonným výborom NROZP v SR dňa 3. 2. 2015

Na zasadnutí Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, konaného dňa 20.11.2014 nás informoval zástupca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja o dôležitej veci, o zmene postupu na vybavenie bezplatného používania diaľnic osobami so zdravotným postihnutím. Zmenou zákona došlo k rozšíreniu oprávnených osôb a teda o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky môžu žiadať všetci tí, čo sú držiteľmi parkovacieho preukazu. Doteraz to bolo tak iba v prípade poberateľov peňažného príspevku na zvýšené výdavky spojené s prevádzkou osobného motorového vozidla (príspevku na benzín).

Oslobodenie od poplatku za používanie platených ciest od 1.1.2015

Od 1. januára 2015 nadobudne účinnosť zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky plánovalo zaviesť od účinnosti tohto zákona systém elektronickej diaľničnej známky. Situácia je ale taká, že nový systém ešte nie je funkčný a tak mení sa aj plánovaná forma oslobodenia od úhrady diaľničnej známky.

Pri žiadosti o oslobodenie motorového vozidla od úhrady diaľničnej známky žiadateľ musí osloviť Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. (ďalej len „NDS“) a spolu s predložením príslušného parkovacieho preukazu požiadať o vydanie oslobodenia od úhrady diaľničnej známky. Kópia preukazu je pre NDS veľmi dôležitá, pretože preukazy môžu mať i vymedzenú časovú platnosť (napríklad pol roka).

Kontrola úhrady diaľničnej známky bude prebiehať rovnako ako v súčasnosti. Vodiči musia pre preukázanie oslobodenia od úhrady diaľničnej známky predložiť potvrdenie od NDS – to musia vodiči spolu s parkovacím preukazom nosiť so sebou.

Podľa § 7 písm. h) zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke sú od úhrady oslobodené vozidlá zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu a podľa § 7 písm. i) sú od úhrady diaľničnej známky oslobodené vozidlá, ktorých prevádzkovateľom je osoba,  ktorá používa vozidlo na poskytovanie sociálnej služby podľa osobitného predpisu [1] a neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a o tomto vozidle účtuje podľa osobitného predpisu [2]. Pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú slepotu oboch očí, vyhotoví príslušný orgán parkovací preukaz na základe právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze. Pri oboch prípadoch, pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím i pre prevádzkovateľa sociálnych služieb, platí povinnosť sa zaregistrovať u správcu výberu úhrady diaľničnej známky, v tomto prípade u NDS.

 

Žiadatelia podľa § 7 ods. 3) zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke poskytujú najmä nasledujúce údaje:

 • obchodné meno, adresu miesta podnikania (iba právnické osoby),
 • meno a priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • adresu bydliska,
 • štátnu príslušnosť,
 • číslo OP alebo pasu,
 • evidenčné číslo vozidla,
 • krajinu, kde je vozidlo registrované,
 • kontaktné údaje a tiež údaje potvrdzujúce nárok na oslobodenie od úhrady:

  •  kópiu rozhodnutia o žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu
  •  kópiu parkovacieho preukazu
  •  kópiu technického preukazu vozidla, prípadne vozidiel
  •  kópiu zriaďovacej listiny – iba právnické osoby

 

Predložené údaje sa registrujú u správcu úhrady diaľničnej známky, respektíve u ním poverenej osoby a žiadateľ o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky dostane po registrácii potvrdenie od NDS, ktorým sa bude musieť preukázať pri kontrole PZ SR.

 

Žiadosti o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky zasielajte poštou na adresu NDS, príp. osobne doručte na adresu: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava.

 

Podľa správy zástupcu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

na zasadnutí Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím,

konaného dňa 20.11.2014 a ďalších informácií spracoval

 

Mgr. Tibor Köböl

zástupca skupiny organizácií osôb s telesným postihnutím

vo Výbore pre osoby so zdravotným postihnutím

Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť[1]  Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 50/2012 Z. z.

[2]  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

 

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.