> Oslobodenie od poplatku za používanie platených ciest od 1.1.2015
Oslobodenie od poplatku za používanie platených ciest od 1.1.2015

Na zasadnutí Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, konaného dňa 20.11.2014 nás informoval zástupca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja o dôležitej veci,o zmene postupu na vybavenie bezplatného používania diaľníc osobami so zdravotným postihnutím. Zmenou zákona došlo k rozšíreniu oprávnených osôb a teda o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky môžu žiadať všetci tí, čo sú držiteľmi parkovacieho preukazu. Doteraz to bolo tak iba v prípade poberateľov peňažného príspevku na zvýšené výdavky spojené s prevádzkou osobného motorového vozidla (príspevku na benzín).

Oslobodenie od poplatku za používanie platených ciest od 1.1.2015

Od 1. januára 2015 nadobudne účinnosť zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky plánovalo zaviesť od účinnosti tohto zákona systém elektronickej diaľničnej známky. Situácia je ale taká, že nový systém ešte nie je funkčný a tak mení sa aj plánovaná forma oslobodenia od úhrady diaľničnej známky.

Pri žiadosti o oslobodenie motorového vozidla od úhrady diaľničnej známky žiadateľ musí osloviť Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. (ďalej len „NDS“) a spolu s predložením príslušného parkovacieho preukazu požiadať o vydanie oslobodenia od úhrady diaľničnej známky. Kópia preukazu je pre NDS veľmi dôležitá, pretože preukazy môžu mať i vymedzenú časovú platnosť (napríklad pol roka).

Kontrola úhrady diaľničnej známky bude prebiehať rovnako ako v súčasnosti. Vodiči musia pre preukázanie oslobodenia od úhrady diaľničnej známky predložiť potvrdenie od NDS – to musia vodiči spolu s parkovacím preukazom nosiť so sebou.

Podľa § 7 písm. h) zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke sú od úhrady oslobodené vozidlá zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu a podľa § 7 písm. i) sú od úhrady diaľničnej známky oslobodené vozidlá, ktorých prevádzkovateľom je osoba,  ktorá používa vozidlo na poskytovanie sociálnej služby podľa osobitného predpisu [1] a neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a o tomto vozidle účtuje podľa osobitného predpisu [2]. Pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo má praktickú slepotu oboch očí, vyhotoví príslušný orgán parkovací preukaz na základe právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze. Pri oboch prípadoch, pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím i pre prevádzkovateľa sociálnych služieb, platí povinnosť sa zaregistrovať u správcu výberu úhrady diaľničnej známky, v tomto prípade u NDS.

Žiadatelia podľa § 7 ods. 3) zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke poskytujú najmä nasledujúce údaje:

–      obchodné meno, adresu miesta podnikania (iba právnické osoby),
–      meno a priezvisko,
–      dátum narodenia,
–      adresu bydliska,
–      štátnu príslušnosť,
–      číslo OP alebo pasu,
–      evidenčné číslo vozidla,
–      krajinu, kde je vozidlo registrované,
–      kontaktné údaje a tiež údaje potvrdzujúce nárok na oslobodenie od úhrady:

  •  kópiu rozhodnutia o žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu
  •  kópiu parkovacieho preukazu
  •  kópiu technického preukazu vozidla, prípadne vozidiel
  •  kópiu zriaďovacej listiny – iba právnické osoby

Predložené údaje sa registrujú u správcu úhrady diaľničnej známky, respektíve u ním poverenej osoby a žiadateľ o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky dostane po registrácii potvrdenie od NDS, ktorým sa bude musieť preukázať pri kontrole PZ SR.

Žiadosti o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky zasielajte poštou na adresu NDS, príp. osobne doručte na adresu: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava.

Podľa správy zástupcu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
na zasadnutí Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím,
konaného dňa 20.11.2014 a ďalších informácií spracoval
Mgr. Tibor Köböl
zástupca skupiny organizácií osôb s telesným postihnutím
vo Výbore pre osoby so zdravotným postihnutím
Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.