> Osteoporóza a reumatoidná artritída
Osteoporóza a reumatoidná artritída

Osteoporóza – rednutie kostí sa zaraďuje medzi civilizačné ochorenia, hovorí sa o nej ako o chronickom ochorení masového výskytu. Ochorenie postihuje spravidla celú kostru, ale v úvode nemá výraznejšie charakteristické klinické symptómy, prvým príznakom môže byť až zlomenina vzniknutá spontánne, alebo pri neprimerane malom úraze.

Rozlišujeme dva základné typy osteoporózy:
primárna osteoporóza (typ I – postmenopauzálna osteoporóza – súvisiaca so stratou menštruácie , typ II – senilná osteoporóza – súvisiaca s vekom) a sekundárna osteoporóza. Sekundárnu osteoporózu väčšinou spôsobuje známe ochorenie. Zahŕňa celú škálu porúch a chorobných stavov, ktoré vedú k zmenám kostnej látkovej výmeny. Do tejto skupiny patrí i osteoporóza pri reumatoidnej artritíde.

Reumatoidná artritída (ďalej RA) je chronické zápalové ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým kĺby, svaly, šľachy, ale niekedy aj iné orgány a systémy – pľúca, cievy, srdce, oči či nervový systém.

Je sprevádzané zápalom kĺbu (artritídou), ktorý postupne ničí štruktúry kĺbov a mení ich tvar s nadväznosťou na poruchu ich funkcie. RA má väčšinou progredujúci priebeh s kolísaním aktivity (striedanie zápalových prejavov s obdobím kľudu). Vyskytuje sa v každom veku, častejšie u žien. Presná príčina RA nie je známa, vyskytuje sa u jedincov s dedične danou náchylnosťou na toto ochorenie, pričom spúšťacím mechanizmom môžu byť rôzne vplyvy vonkajšieho prostredia. RA je autoimunitné ochorenie, kde sa uplatňujú poruchy obranyschopnosti a tvorba protilátok proti tkanivám vlastného tela, pričom dochádza k aktivácii zápalových procesov. Týmto zápalom môže byť postihnutá celá kostra.

U pacientov s RA bol zistený dvojnásobne vyšší výskyt osteoporózy v porovnaní so zdravou populáciou. Osteoporóza vedie k zvýšenému riziku zlomenín, čo je spojené so zvýšenou chorobnosťou, aj úmrtnosťou. Pri RA dochádza k zníženiu množstva kostnej hmoty s narušením rovnováhy medzi kostnou novotvorbou a jej odbúravaním. U pacientov s ťažším priebehom choroby (vyššou aktivitou zápalu) a vyšším počtom postihnutých kĺbov sa zistila i vyššia strata kostnej hmoty. Kostné postihnutie pri RA je jednou z hlavných príčin invalidity.

Na vzniku osteoporózy u pacientov s RA sa podieľajú:
a) primárne rizikové faktory (vek, ženské pohlavie, včasná menopauza…)
b) rizikové faktory špecifické pri RA
– samotný zápalový proces (trvanie choroby, závažnosť jej priebehu s priamou nadväznosťou na zvýšenie hladín zápalových látok (TNF, IL,RANKL…)
– zníženie pohyblivosti
– liečba glukokortikoidmi, imunosupresívami…

Glukokortikoidy (GK) patria k skupinám často predpisovaných liekov u pacientov s RA, predovšetkým pre svoj protizápalový efekt. Osteoporóza, ktorá je jedným z vedľajších nežiaducich účinkov podávania glukokortikoidov, patrí medzi najzávažnejšie komplikácie tejto liečby. GK zvyšujú kostné odbúravanie a tlmia kostnú novotvorbu. Glukokortikoidmi indukovaná osteoporóza (GIOP) je druhá najčastejšia po postmenopauzálnej osteoporóze a najčastejšia sekundárna osteoporóza. Trpí ňou až 40% pacientov užívajúcich glukokortikoidy bez ohľadu na pohlavie, vek alebo rasu. Najčastejšie postihuje osoby nad 50 rokov veku dlhodobo liečené glukokortikoidmi (aktuálne, aj v minulosti). Najrýchlejšia strata kostnej hmoty býva zaznamenaná v prvom roku liečby (3 – 5%), v ďalších rokoch okolo 1 % ročne. Chorí liečení glukokortikoidmi (ženy i muži) majú 2 – 5-krát vyššie riziko zlomenín.

Viac ako 50% pacientov dlhodobo liečených (viac ako 3 mesiace) glukokortikoidmi zrýchlene stráca kostnú hmotu a účinok sa objavuje už počas prvých týždňov. Zlomeniny sa objavujú 3-6 mesiacov od začiatku liečby. Závažnosť kostného úbytku pri liečbe glukokortikoidmi závisí od podávanej dávky a dĺžky trvania liečby, pričom neexistuje bezpečná dávka GK.

Strata kostnej hmoty pri RA sa objavuje už v časných štádiách ochorenia, preto treba management osteoporózy zvážiť už v jeho úvode. Pri RA treba myslieť na viacnásobnosť rizikových faktorov osteoporózy a nutnosť včasného denzitometrického vyšetrenia za účelom odhalenia úvodnej fázy znižovania množstva kostnej hmoty. Je to najmä dôležité, ak pacient v rámci RA má aj liečbu glukokortikoidmi. Denzitometrické vyšetrenie v tomto prípade je už indikované aj pred plánovaným podávaním GL v dávke vyššie ako 5 mg denne v trvaní viac ako 3 mesiace. Kontrola denzitometrie sa vykonáva o 12 mesiacov, dokonca aj o 6 mesiacov pri vyššej dávke GK.

V prevencii a liečbe osteoporózy pri RA je dôležité dbať na správnu pohybovú aktivitu, prísun optimálneho množstva vápnika, vitamínu D, so zvážením vhodnosti i vitamínu K2. V liečbe tohto typu osteoporózy sú indikované lieky zabraňujúce odbúraniu kosti (najčastejšie bisfosfonáty), v prípade zlomeniny vzniknutej na osteoporotickom teréne pri GK je indikovaná liečba s účinkom na novotvorbu kosti (teriparatid).

O funkčnej prognóze reumatoidnej artritídy rozhoduje stupeň a rozsah postihnutia kĺbov, o životnej prognóze postihnutie vnútorných orgánov. Včasnou diagnostikou RA a jej správnou komplexnou liečbou, pri spolupráci pacienta a lekára – špecialistu, aj toto závažné zápalové reumatické ochorenie môže mať priaznivú prognózu.

Podrobnejšie informácie o ochoreniach pohybového aparátu, reumatoidnej artritíde a hlavne o osteoporóze sa dočítate v knihe s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí (špeciálne cvičebné zostavy)“, s nahratými cvičebnými zostavami aj na CD. Kniha obsahuje aj súbor dychových cvičení vhodných pre pacientov s postkovidovým syndrómom.

Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí

Špeciálne cvičebné zostavy:
… bolesti pri reumatoidnej artritíde
… bolesti pri osteoartróze
… bolesti chrbtice pri sterilite
… bolesti chrbtice pri inkontinencii
… bolesti chrbtice, kĺbov, kostí pri osteoporóze.

Kniha je určená pacientom aj zdravotníkom. Pacientom, aby sa zrozumiteľnou formou dozvedeli čo najviac o svojom ochorení. Okrem podrobných informácií o ochoreniach pohybového aparátu uvádza i rady o ich komplexnej liečbe vrátane špeciálnych vyšetrení a cvičení (drobných kĺbov rúk, pliec, kolien a bedier – aj po totálnej endoprotéze), zásady Školy chrbta a špeciálne cvičebné zostavy i s nahratým CD. Publikácia je prínosom pre všetkých, ktorí bolesti majú, alebo im chcú predchádzať. Je dôležité vedieť, ako si so svojimi ťažkosťami poradiť aj v domácom prostredí a tým zvýšiť kvalitu svojho života.

Cvičebné zostavy

v knihe aj na CD:
samonapravovacie prvky, sterilita – podľa Mojžišovej (modifikácia)
panvové dno, inkontinencia – cvičebná zostava „Lúčky“
osteoporóza, bolesť chrbtice – podľa Ďurišovej

Zdravotníci majú možnosť absolvovať už XIV. ročník „Kurz kinezioterapie pri osteoporóze“ dňa 5. novembra 2021 v Reumatologicko-rehabilitačnom centre v Hlohovci. Bližšie informácie na www.rrc.sk.

prim. MUDr. Elena Ďurišová
Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec
www.rrc.sk

Článok bol uverejnený v Informačnom bulletine 1/2021

—————
Téma: Možnosti liečby

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Reumatologicko-rehabilitačné centrum, spol. s r.o. Hlohovec pod záštitou SLK  Vás pozývajú na KURZ – XVII. ročník OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA (komplex prednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva...
Volám sa Lucia Hľadajová, mám 29 rokov a pochádzam z malebnej dedinky Michalová, ktorá leží v náručí Nízkych Tatier.
Liga proti reumatizmu na Slovensku mala 18. mája valné zhromaždenie, ktoré vyhodnotilo uplynulé tri roky a vo voľbách zvolilo nové predsedníctvo a revíznu komisiu.