> Osteoporóza a reumatoidná artritída
Osteoporóza a reumatoidná artritída

Osteoporóza – rednutie kostí sa zaraďuje medzi civilizačné ochorenia, hovorí sa o nej ako o chronickom ochorení masového výskytu. Ochorenie postihuje spravidla celú kostru, ale v úvode nemá výraznejšie charakteristické klinické symptómy, prvým príznakom môže byť až zlomenina vzniknutá spontánne, alebo pri neprimerane malom úraze.

Rozlišujeme dva základné typy osteoporózy:
primárna osteoporóza (typ I – postmenopauzálna osteoporóza – súvisiaca so stratou menštruácie , typ II – senilná osteoporóza – súvisiaca s vekom) a sekundárna osteoporóza. Sekundárnu osteoporózu väčšinou spôsobuje známe ochorenie. Zahŕňa celú škálu porúch a chorobných stavov, ktoré vedú k zmenám kostnej látkovej výmeny. Do tejto skupiny patrí i osteoporóza pri reumatoidnej artritíde.

Reumatoidná artritída (ďalej RA) je chronické zápalové ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým kĺby, svaly, šľachy, ale niekedy aj iné orgány a systémy – pľúca, cievy, srdce, oči či nervový systém.

Je sprevádzané zápalom kĺbu (artritídou), ktorý postupne ničí štruktúry kĺbov a mení ich tvar s nadväznosťou na poruchu ich funkcie. RA má väčšinou progredujúci priebeh s kolísaním aktivity (striedanie zápalových prejavov s obdobím kľudu). Vyskytuje sa v každom veku, častejšie u žien. Presná príčina RA nie je známa, vyskytuje sa u jedincov s dedične danou náchylnosťou na toto ochorenie, pričom spúšťacím mechanizmom môžu byť rôzne vplyvy vonkajšieho prostredia. RA je autoimunitné ochorenie, kde sa uplatňujú poruchy obranyschopnosti a tvorba protilátok proti tkanivám vlastného tela, pričom dochádza k aktivácii zápalových procesov. Týmto zápalom môže byť postihnutá celá kostra.

U pacientov s RA bol zistený dvojnásobne vyšší výskyt osteoporózy v porovnaní so zdravou populáciou. Osteoporóza vedie k zvýšenému riziku zlomenín, čo je spojené so zvýšenou chorobnosťou, aj úmrtnosťou. Pri RA dochádza k zníženiu množstva kostnej hmoty s narušením rovnováhy medzi kostnou novotvorbou a jej odbúravaním. U pacientov s ťažším priebehom choroby (vyššou aktivitou zápalu) a vyšším počtom postihnutých kĺbov sa zistila i vyššia strata kostnej hmoty. Kostné postihnutie pri RA je jednou z hlavných príčin invalidity.

Na vzniku osteoporózy u pacientov s RA sa podieľajú:
a) primárne rizikové faktory (vek, ženské pohlavie, včasná menopauza…)
b) rizikové faktory špecifické pri RA
– samotný zápalový proces (trvanie choroby, závažnosť jej priebehu s priamou nadväznosťou na zvýšenie hladín zápalových látok (TNF, IL,RANKL…)
– zníženie pohyblivosti
– liečba glukokortikoidmi, imunosupresívami…

Glukokortikoidy (GK) patria k skupinám často predpisovaných liekov u pacientov s RA, predovšetkým pre svoj protizápalový efekt. Osteoporóza, ktorá je jedným z vedľajších nežiaducich účinkov podávania glukokortikoidov, patrí medzi najzávažnejšie komplikácie tejto liečby. GK zvyšujú kostné odbúravanie a tlmia kostnú novotvorbu. Glukokortikoidmi indukovaná osteoporóza (GIOP) je druhá najčastejšia po postmenopauzálnej osteoporóze a najčastejšia sekundárna osteoporóza. Trpí ňou až 40% pacientov užívajúcich glukokortikoidy bez ohľadu na pohlavie, vek alebo rasu. Najčastejšie postihuje osoby nad 50 rokov veku dlhodobo liečené glukokortikoidmi (aktuálne, aj v minulosti). Najrýchlejšia strata kostnej hmoty býva zaznamenaná v prvom roku liečby (3 – 5%), v ďalších rokoch okolo 1 % ročne. Chorí liečení glukokortikoidmi (ženy i muži) majú 2 – 5-krát vyššie riziko zlomenín.

Viac ako 50% pacientov dlhodobo liečených (viac ako 3 mesiace) glukokortikoidmi zrýchlene stráca kostnú hmotu a účinok sa objavuje už počas prvých týždňov. Zlomeniny sa objavujú 3-6 mesiacov od začiatku liečby. Závažnosť kostného úbytku pri liečbe glukokortikoidmi závisí od podávanej dávky a dĺžky trvania liečby, pričom neexistuje bezpečná dávka GK.

Strata kostnej hmoty pri RA sa objavuje už v časných štádiách ochorenia, preto treba management osteoporózy zvážiť už v jeho úvode. Pri RA treba myslieť na viacnásobnosť rizikových faktorov osteoporózy a nutnosť včasného denzitometrického vyšetrenia za účelom odhalenia úvodnej fázy znižovania množstva kostnej hmoty. Je to najmä dôležité, ak pacient v rámci RA má aj liečbu glukokortikoidmi. Denzitometrické vyšetrenie v tomto prípade je už indikované aj pred plánovaným podávaním GL v dávke vyššie ako 5 mg denne v trvaní viac ako 3 mesiace. Kontrola denzitometrie sa vykonáva o 12 mesiacov, dokonca aj o 6 mesiacov pri vyššej dávke GK.

V prevencii a liečbe osteoporózy pri RA je dôležité dbať na správnu pohybovú aktivitu, prísun optimálneho množstva vápnika, vitamínu D, so zvážením vhodnosti i vitamínu K2. V liečbe tohto typu osteoporózy sú indikované lieky zabraňujúce odbúraniu kosti (najčastejšie bisfosfonáty), v prípade zlomeniny vzniknutej na osteoporotickom teréne pri GK je indikovaná liečba s účinkom na novotvorbu kosti (teriparatid).

O funkčnej prognóze reumatoidnej artritídy rozhoduje stupeň a rozsah postihnutia kĺbov, o životnej prognóze postihnutie vnútorných orgánov. Včasnou diagnostikou RA a jej správnou komplexnou liečbou, pri spolupráci pacienta a lekára – špecialistu, aj toto závažné zápalové reumatické ochorenie môže mať priaznivú prognózu.

Podrobnejšie informácie o ochoreniach pohybového aparátu, reumatoidnej artritíde a hlavne o osteoporóze sa dočítate v knihe s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí (špeciálne cvičebné zostavy)“, s nahratými cvičebnými zostavami aj na CD. Kniha obsahuje aj súbor dychových cvičení vhodných pre pacientov s postkovidovým syndrómom.

Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí

Špeciálne cvičebné zostavy:
… bolesti pri reumatoidnej artritíde
… bolesti pri osteoartróze
… bolesti chrbtice pri sterilite
… bolesti chrbtice pri inkontinencii
… bolesti chrbtice, kĺbov, kostí pri osteoporóze.

Kniha je určená pacientom aj zdravotníkom. Pacientom, aby sa zrozumiteľnou formou dozvedeli čo najviac o svojom ochorení. Okrem podrobných informácií o ochoreniach pohybového aparátu uvádza i rady o ich komplexnej liečbe vrátane špeciálnych vyšetrení a cvičení (drobných kĺbov rúk, pliec, kolien a bedier – aj po totálnej endoprotéze), zásady Školy chrbta a špeciálne cvičebné zostavy i s nahratým CD. Publikácia je prínosom pre všetkých, ktorí bolesti majú, alebo im chcú predchádzať. Je dôležité vedieť, ako si so svojimi ťažkosťami poradiť aj v domácom prostredí a tým zvýšiť kvalitu svojho života.

Cvičebné zostavy

v knihe aj na CD:
samonapravovacie prvky, sterilita – podľa Mojžišovej (modifikácia)
panvové dno, inkontinencia – cvičebná zostava „Lúčky“
osteoporóza, bolesť chrbtice – podľa Ďurišovej

Zdravotníci majú možnosť absolvovať už XIV. ročník „Kurz kinezioterapie pri osteoporóze“ dňa 5. novembra 2021 v Reumatologicko-rehabilitačnom centre v Hlohovci. Bližšie informácie na www.rrc.sk.

prim. MUDr. Elena Ďurišová
Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec
www.rrc.sk

Článok bol uverejnený v Informačnom bulletine 1/2021

—————
Téma: Možnosti liečby

Ďalšie články

Aké sú benefity Nordic Walkingu? Liga proti reumatizmu realizuje prieskum.  
Online trojmesačník Ligy proti reumatizmu na Slovensku
Nastavenie liečby pri ankylozujúcej spondylitíde nie je vec náhodnej voľby. Každá liečba prináša okrem benefitov aj istú dávku rizika. Podľa štandardných terapeutických postupov musí klasická liečba farmakologikami predchádzať biologickej liečbe, ktorá sa aplikuje vtedy, keď...