> OZNAM pre členov LPRe-SMR a Klub Kĺbik
OZNAM pre členov LPRe-SMR a Klub Kĺbik

V zmysle stanov a na základe uznesenia Výbor LPRe – SMR a Klubu Kĺbik zvoláva výročnú členskú schôdzu (VČS), na ktorú vás srdečne pozývame

8. júla 2012 (nedeľa) o 10.30 hod. v NÚRCH Piešťany, Nábrežie I. Krasku 4

Vážené delegátky, vážení delegáti,
srdečne vás pozývame na Výročnú členskú schôdzu LPRe-SMR a Klubu Kĺbik.

Program:

1.    Prezentácia účastníkov VČS od 10.30 – 11.00 hod.
2.    Otvorenie a schválenie programu
3.    Kontrola uznesení
4.    Slávnostné príhovory
5.    Správa o činnosti LPRe – SMR za uplynulé obdobie 
6.    Správa o hospodárení
7.    Správa revíznej komisie
8.    Rozpočet 2013 
9.    Návrh perspektív činnosti pre budúce obdobie
10.  Diskusia
11.  Uznesenie 
12.  Záver
      Obed

Svoju účasť na výročnej členskej schôdzi potvrďte do 3. júla 2012 e-mailom na:
sekretariat@mojareuma.sk alebo telefonicky 0917 790 264
Prosíme, dodržať stanovený termín na prihlásenie sa, lebo delegátom – členom LPRe SMR a KK budeme objednávať obedy a občerstvenie.
Podnety do diskusie a návrhy na doplnenie k programu posielajte písomne na sekretariat@mojareuma.sk do 5. júla 2012
Ďakujeme!
                Miesto konania VČS
NÚRCH, Nábr. Ivana Krasku 4, 921 01 Piešťany, prednášková sála – prízemie, pri vchode

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.