> Pacient a liek
Pacient a liek

Pacient a liek

 

         Dňa 13. mája 2013 sa uskutočnil tematický kurzu  kontinuálneho vzdelávania na Slovenskej zdravotníckej univerzite  v  Bratislave – Lekárskej fakulte, Ústave farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie. Odborným garantom bol prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc., prednosta UFKEF LF SZU. V rámci kurzu odznelo množstvo zaujímavých prednášok na spoločnú tému „Vzdelávanie pacientov“. Pacienti by mali vedieť svoje práva, bez vzdelávania nemáme šancu. Štát túto potrebu necháva na občianske združenia.

          Viaceré prednášky boli na tému „Základy racionálneho užívania liekov“.  Liek je produkt,  ktorý má pacientovi prinavrátiť zdravie. Farmakológia je veda o účinkoch látok na živé objekty. Každé liečivo môže byť jedom /Paracelsus/. Klinická farmakológia je interdisciplinárny odbor – integruje všetky vzťahy, týkajúce sa lieku. Liek má byť efektívny, prínosný, benefitný, nie drahý či lacný. Farmakokinetika študuje zákonitosti pohybu liečiv v organizme.

           Je nutné dodržiavať Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a Zákon č. 362/2011 o liekoch a zdravotných pomôckach. Všetky registrácie sú výsledkom klinického skúšania, dbá sa hlavne na účinnosť a bezpečnosť. Klinické štúdie sú zámerne zamerané v prospech pacienta. Skratka SPC – označuje súhrn charakteristických vlastností lieku, zákon o lieku, záväzný návod. Skratka PIL – písomná informácia pre používateľov, ktorú pacient musí preštudovať a dodržiavať. Liek je špeciálnou formou zdravotnej starostlivosti. Klinické štúdie zabezpečujú terapeutickú hodnotu, etickú hodnotu a ekonomickú hodnotu. Liek obsahuje liečivo – účinnú látku.  Pozor na výživový doplnok, ktorý podľa reklám funguje na všetko! 

           Registrácia je povolenie na uvedenie lieku na trh a zapísanie do zoznamu registrovaných liekov v SR. Prínos lieku musí prevažovať nad  možnými rizikami.

           Kategorizácia liekov je proces, pri ktorom sa delia všetky registrované lieky do skupín podľa stupňa úhrady zdravotnými poisťovňami. Kategorizačný zoznam je „Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných. Kategorizácia prebieha každý mesiac. Lieky nad rámec kategorizačného zoznamu si hradí pacient. Poskytnutie liekov nad rámec kategorizačného zoznamu rieši Ministerstvo zdravotníctva a Zdravotná poisťovňa

          Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nad zdravotným poistením. Bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z., s činnosťou začal 1. 11. 2004.  Úrad má právo ukladať sankcie voči poskytovateľom pri nesprávne poskytnutej starostlivosti. Lehota na vybavenie nie je stanovená zákonom. Úrad poskytuje aj poradenskú činnosť.

           Kurz bol zakončený prednáškou o Súčasnej legislatíve v oblasti liečiv, ktorú predniesla JUDr. Mgr. Jana Srníková z Asociácie dodávateľov liekov.

 

Mária Bónová

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.