> Pozvánka
Pozvánka

POZVÁNKA

 

Výbor LPRe – MP Bardejov Vás srdečne pozýva na Mimoriadnu Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 15.3.2013 o 13.00 hodine v zasadačke Nemocnice s Poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove s týmto programom:

1.       Prezentácia účastníkov

2.       Otvorenie, návrh a schválenie pracovného programu, voľba zapisovateľa a overovateľa

3.       Voľba mandátovej komisie

4.       Voľba návrhovej komisie

5.       Správa o činnosti LPRe – MP Bardejov za uplynulé volebné obdobie

6.       Správa o hospodárení

7.       Správa Revíznej komisie

8.       Návrh plánu činnosti na rok 2013

9.       Návrh volebného poriadku a voľba volebnej komisie

10.   Návrh a predstavenie kandidátov za členov výboru, náhradníkov a revíznej komisie

11.   Diskusia

12.   Voľba členov nového výboru, náhradníkov a revíznej komisie pre volebné obdobie 2013 – 2016

13.   Príhovor predsedníčky LPRe SR Janky Dobšovičovej Černákovej o činnosti 2012 a plánoch LPRe SR na rok 2013

14.   Prezentácia zdravotníckych pomôcok TENA – predvedie reprezentantka firmy SCA Hygiene Products Slovakia s.r.o., aj s názorným predvádzaním zdravotných pomôcok

15.   Uznesenie

16.  Záver

 

 

 

Zároveň prosíme  členov LPRe – MP Bardejov , aby nahlásili svoju účasť/neúčasť do 11.3.2013         /preto, že pre každého člena bude pripravený darček a občerstvenie /, na telefónnom čísle:0905986332 alebo na e-mail: bardejov@mojareuma.sk                                                                                                    

                                                                                                                                   

 

V Bardejove 1.2..2013                                                                          Výbor LPRe – MP Bardejov

Ďalšie články

Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.
Milí naši priatelia,