> Správa o činnosti za rok 2012
Správa o činnosti za rok 2012

          

    Liga proti reumatizmu –

Miestna pobočka Partizánske

Správa o činnosti za rok 2012

Naša LPRe – miestna pobočka bola založená 14.5.2008 s počtom členov 26. K dátumu 31.12.2012 sme mali 70 členov.  Všetci členovia miestnej pobočky majú zaplatené členské príspevky, z ktorých podiel bol odovzdaný do pokladne LPRe SR.

Výbor miestnej pobočky LPRe sa v roku 2012 stretol 5x, vždy pred plánovanou členskou schôdzou alebo pred plánovanou akciou.

Celočlenské schôdze sa v priebehu roku 2012 uskutočnili 4x.  Okrem toho stretnutia prebiehali pri športových a spoločenských stretnutiach, súťaži v bowlingu, pri akcii „Beh reumatikov a reumatológov“,  a pri odborných prednáškach.

V mesiaci jún v prebiehala mestom Partizánske usporiadaná akcia „Týždeň zdravia“, do ktorej sa zapojila aj naša miestna pobočka LPRe odbornou prednáškou a prezentáciou informačných materiálov o reumatických ochoreniach a organizácii Liga proti reumatizmu.

Pre členov LPRe – MP Partizánske bol zakúpený jednorazový kúpeľno – relaxačný poukaz do termálnych kúpeľov Malé Bielice, v celkovej cene 200 Eur, na ktoré bol použitý príspevok – dotácia od mesta Partizánske.

Dňa 12.10.2012 sa uskutočnil už 6. ročník Behu reumatikov a reumatológov v Bratislave. Vzhľadom k tomu, že naša MP vznikla v roku 2008 sme v Partizánskom organizovali 5. ročník tejto celoslovenskej akcie. Dňa 24.10.2012 na Námestí SNP symbolickú 420 metrovú trať odbehlo 197 našich priaznivcov. V tento deň bežali členovia LPRe – MP Partizánske aj v obci Klátova Nová Ves, kde spolu bežalo 20 sympatizantov. Celkovo tak Beh reumatikov a reumatológov 2012 v okrese Partizánske podporilo 217 našich priaznivcov.

Dňa 13.12.2012 sme zorganizovali celočlenskú schôdzu spojenú so súťažením v bowlingu a občerstvením, ako predvianočné posedenie.

V roku 2012 sa uskutočnili 3 odborné prednášky, ktoré prednášala predsedníčka MP  MUDr. Brušková.

V mesiaci október došlo k obmene výboru LPRe- MP Partizánske. Z funkcie tajomníka na vlastnú žiadosť zo zdravotných dôvodov odišiel Ivan Ševčík a za tajomníka bol zvolený Marián Rojka. Na miesto Stanislava Lacenu bola zvolená za členku výboru Katarína Ševčíková.

MP LPRe Partizánske pokračovala aj v roku 2012 v spolupráci v rámci regiónu Partizánske s Mestským úradom v Partizánske, od ktorého sme v tomto roku dostali dotáciu na činnosť vo výške 380 Eur. Bohužiaľ sme z tejto sumy museli mestu Partizánske vrátiť 139,01 Eur, z dôvodu nesprávneho vyúčtovania peňazí mestu. Tajomník Marián Rojka z dôvodu krátkosti času od kedy bol zvolený v októbri 2012 do novembra 2012, kedy malo byť vyúčtovanie realizované, toto vyúčtovanie nesprávne realizoval, a preto sa 139,01 Eur z dotácie muselo mestu vrátiť. Dňa 24.12.2012 však náhle a nečakane Marián Rojka zomrel, preto ďalšie vyúčtovanie mestu previedla predsedníčka MUDr. Brušková na začiatku roka 2013.  

V priebehu roku 2012 pokračovala spolupráca bola s regionálnym týždenníkom Tempo a vysielaním regionálnej televízie INFO kanál, ktorí sa podieľali na propagácii našich akcií.

Na vyššie uvedené akcie LPRe – MP nám sponzorsky prispeli aj farmaceutické firmy, najmä fi.: MSD, Abb-vie,  s ktorými má MP LPRe  dobrú spoluprácu.  

Všetky aktivity LPRe- MP z roku 2012 sú zdokumentované v zápisniciach z každého podujatia s prezenčnými listinami, ako aj s fotodokumentáciou, a mnohé sú taktiež prezentované v regionálnej tlači týždenníka Tempo a vysielaní regionálnej televízie.

 

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.