> Správa z 5. celoslovenskej pacientskej konferencie AOPP
Správa z 5. celoslovenskej pacientskej konferencie AOPP

Asociácia na ochranu práv pacientov SR zorganizovala v poradí už Piatu celoslovenskú pacientsku konferenciu, ktorá sa uskutočnila 19. – 20. novembra 2021. Konferencia sa konala od záštitou ministra zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH a pod odbornou záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.

Témou tohto ročníka boli Práva pacienta. V rámci odborného programu sme sa venovali právam pacientov na dostupnú liečbu z pohľadu regulátora, platcov a poskytovateľov, ale aj o právam pacientov na dostupnú liečbu z pohľadu predstaviteľov liekového reťazca a medicínskych technológií. V treťom bloku bola pripravená téma Pacient a liek: práva pacientov a zlepšenie ich vymožiteľnosti o histórii vzdelávania pacientov na akademickej pôde, o etike v medicíne ako základný predpoklad dodržiavania práv pacientov, ale aj o postavení slovenského pacienta v rozhodovacích procesoch. Blok sme zavŕšili prednáškou o dodržiavaní práv pacientov so zriedkavými ochoreniami na Slovensku.

Zaujímavou časťou programu boli prednášky o právach detí v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.

V závere konferencie sme sa venovali pohľadom pacientskych organizácii na uplatňovanie práv pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a liečby pacientskych organizácii a prezentáciám pacientskych organizácií o svojej činnosti a hlavne o právach pacientov so zameraním na jednotlivé diagnózy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a liečby.

Vyvrcholením konferencie bola diskusia s partnermi o potrebách zmien v oblasti zlepšenia vymožiteľnosti práv pacientov so zástupcami MZ SR, poslancami Výboru NR SR pre zdravotníctvo a Výboru NR SR pre sociálne veci, so zdravotnými poisťovňami, odborníkmi, zastupujúcimi výrobcov liekov a zdravotníckych pomôcok. Priestor dostali aj zástupcovia členských pacientskych organizácií AOPP, aby poinformovali o činnosti svojich združení, ale aj upozornili na problémy súvisiace s právami pacientov z ich skúseností a podľa podnetov od pacientov.

Konferencia bola aj toho roku spojená s udeľovaním morálneho ocenenia AOPP, na základe návrhov členských pacientskych organizácií v kategórii „Môj lekár“, „Moja sestra“ a „In memoriam“.

Viac tu: https://aopp.sk/ocenenie-moj-lekar-moja-sestra?fbclid=IwAR3S7XjeQ7fJDjxhZcsBQNECggUd0Y2PkWP60meedxa-kcKdOKieE95bg-8

Tri nominantky Ligy proti reumatizmu uspeli a prevzali si ocenenie Môj lekár a „Moja sestra“. 

AOPP ocenila nominantky pacientskych združení na ceny „Môj lekár“ a „Moja sestra“.

Liga Proti Reumatizmu na Slovensku mala v tomto roku tri nominantky: MUDr. Dagmar Mičekovú, PhD., Mgr. Silviu Gallo Liškovú a PhDr. Moniku Novákovú.

MUDr. Dagmar Mičeková, PhD. na fotografii chýba, lebo sa podujatia nemohla zúčastniť, ale ocenenie jej odovzdáme.

GRATULUJEME našim laureátkam ocenenia!

Zároveň sa pripájame ku gratulantom všetkým ďalším oceneným lekárkam, lekárom, sestrám a iným zdravotníckym pracovníkom.

Asociácii na ochranu práv ĎAKUJEME, že opäť zorganizovali úžasnú konferenciu a ocenili nominovaných odborníkov vo svojej profesii.

Kategória „Môj lekár“

MUDr. Dagmar Mičekovú, PhD. je reumatologičkou v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch, kde pomáha a lieči pacientov s reumatickými ochoreniami viac ako 43 rokov. Jej rukami prešli tisícky pacientov. Je nielen skvelou diagnostičkou, ale aj obetavou lekárkou. Neustále študuje, hľadá nové diagnostické a liečebné možnosti pre pacientov. Veľmi dôležitý je pre ňu ľudský kontakt s pacientmi aj mimo ordinácie. MUDr. Dagmar Mičeková, PhD. sa neprestajne vzdeláva a svoje bohaté vedomosti a klinické skúsenosti odovzdáva mladším kolegom. Publikovala viac ako 100 príspevkov v národných i medzinárodných časopisoch. Viaceré jej príspevky boli venované práve pacientom, najmä tým s reumatoidnou artritídou a Sjögrenovým syndrómom. Vždy sa ochotne podelí o svoje vedomosti, skúsenosti aj so svojimi pacientmi.

Kategória „Moja sestra

Mgr. Silvia Gallo Lišková od roku 1995 pracuje ako fyzioterapeutka v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch, kde pôsobí na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení. Skúsená profesionálka, vždy milá, usmiata žena je ochotná kedykoľvek pomôcť. Neľutuje čas ani námahu, ktorú pacientom venuje navyše, pokojne aj v čase svojho voľna. Jej ľudský a empatický prístup oceňujú všetky vekové kategórie pacientov. Okrem práce fyzioterapeutky pomáhala aj ako dobrovoľníčka v pacientskom združení Liga proti reumatizmu na Slovensku, ktorej členkou je od roku 2013. Päť rokov poskytovala základné sociálne poradenstvo v poradni Centra sociálno-psychologickej potreby pre ľudí s reumatickými ochoreniami so sídlom v NÚRCH-u. Dávala tak nádej a podporu nielen hospitalizovaným, ale aj ambulantným pacientom. Svojou dobrovoľníckou prácou prispieva k skvalitneniu pomoci pacientom s reumatickým ochorením, organizáciou činnosti Ligy proti reumatizmu na Slovensku a NÚRCH-u pri spoločných podujatiach. Má skvelý organizačný talent.

PhDr. Monika Nováková už 17 rokov pracuje ako sestra pri lôžku v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch. Pacienti sa jej často zdôverujú aj s trápením, s ktorým sa nechcú alebo nevedia zdôveriť lekárovi. Každodenná empatia, čas vypočuť si pacienta a poradiť mu, je pre ňu samozrejmosťou. Jej odporúčania, optimizmus pri riešení nielen zdravotných problémov pomohli mnohým. Pravidelne sa aktívne zúčastňuje Českého a slovenského reumatologického kongresu, kde pri prednáškach a prezentáciách spolupracuje aj s Ligou proti reumatizmu SR. Jej celoživotným poslaním je šíriť osvetu a vedomosti o reumatických ochoreniach a ošetrovateľstve, a to aj naprieč rôznymi medicínskymi odbormi. Jej dlhoročná prax a záujem o vylepšenia v odbore reumatológie ju priviedli aj k aktívnej spolupráci pri tvorbe ošetrovateľských štandardov a ich aplikácii v reumatologickom ošetrovateľstve. Popri svojej práci dlhé roky viedla ako dobrovoľníčka zdravotnícky krúžok na základnej škole. Učila deti a mládež podávať prvú pomoc a ochraňovať život a zdravie. V roku 2016 počas veľkej migračnej vlny pracovala ako sestra v utečeneckom tábore Brežice v Slovinsku. Aktívne pôsobí aj v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek a pravidelne publikuje v celoslovenskom časopise Sestra.

LPRe SR

—————
Téma: Zaujímavosti

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Reumatologicko-rehabilitačné centrum, spol. s r.o. Hlohovec pod záštitou SLK  Vás pozývajú na KURZ – XVII. ročník OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA (komplex prednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva...
Volám sa Lucia Hľadajová, mám 29 rokov a pochádzam z malebnej dedinky Michalová, ktorá leží v náručí Nízkych Tatier.
Liga proti reumatizmu na Slovensku mala 18. mája valné zhromaždenie, ktoré vyhodnotilo uplynulé tri roky a vo voľbách zvolilo nové predsedníctvo a revíznu komisiu.