> Stanovy
Stanovy

STANOVY LIGY PROTI REUMATIZMU NA SLOVENSKU

 

 

 

 

 

S T A N O V Y
Liga proti reumatizmu na Slovensku
I. Časť
Základné ustanovenia

Článok 1
Názov, sídlo, postavenie a územná pôsobnosť občianskeho združenia

1.    Názov občianskeho združenia je Liga proti reumatizmu na Slovensku. Oficiálna skratka názvu je LPRe SR. Názov občianskeho združenia v anglickom jazyku je League Agains Reumatism in Slovakia.

2.    Sídlo občianskeho združenia je Národný ústav reumatických chorôb, Nábrežie Ivana
Krasku 4, 921 01 Piešťany.

3.    Liga proti reumatizmu na Slovensku (ďalej len „LPRe SR“) je samostatnou právnickou osobou spôsobilou nadobúdať práva a zaväzovať sa v majetkových veciach.

4.    LPRe SR je dobrovoľné, nezávislé, neprofesionálne, charitatívne, pacientske združenie, združujúce svojich členov, ktorí majú záujem podieľať sa na napĺňaní cieľa, poslania a úloh LPRe SR. Hlavným cieľom LPRe SR je aktívne prispievať k skvalitneniu komplexnej starostlivosti o ľudí s reumatickými chorobami.

5.    LPRe SR pôsobí a vyvíja činnosť na celom území Slovenskej republiky. LPRe SR je založená na dobu neurčitú.

Článok 2
Poslanie a úlohy občianskeho združenia

1.    Reumatické choroby sú závažným sociálno-ekonomickým problémom ľudstva. V príčinách pracovnej neschopnosti a invalidity sú medzi ostatnými skupinami chorôb na jednom z prvých miest. Tieto skutočnosti nastoľujú potrebu aktívnej starostlivosti, ochranných opatrení a pomoci zo strany všetkých bez rozdielu národnosti, náboženstva, profesie a spoločenského postavenia.

2.    Poslaním LPRe SR je obhajovať a presadzovať záujmy a potreby ľudí s reumatickými chorobami na úseku zdravotnom, sociálnom, spoločenskom a pracovnom predovšetkým tým, že:

a)    organizuje spoluprácu všetkých, ktorí vedia, môžu a chcú pomôcť (lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov, sociálnych pracovníkov, pacientov a ostatných ľudí ochotných spolupracovať),
b)    oboznamuje verejnosť s problematikou reumatických chorôb,
c)     usiluje sa o skvalitnenie preventívnej, zdravotnej a sociálnej starostlivosti,
d)    radí pacientom postihnutým reumatickými chorobami a usmerňuje ich,
e)    vydáva časopis Informačný bulletin a iné periodické a neperiodické publikácie s reumatologickou tematikou,
f)    podporuje vzdelávanie pacientov s reumatickými chorobami,
g)    poskytuje sociálnu pomoc, a to formou sociálno-právneho poradenstva pacientom trpiacich reumatickým ochorením, tak aj ich rodinným príslušníkom,
h)    organizuje a sprostredkuje dobrovoľnícke činnosti.

3.    Úlohami LPRe SR pri uskutočňovaní jej poslania sú najmä:

a)    oboznamovať verejnosť s reumatickými chorobami a informovať o prevencii reumatických chorôb,
b)    informovať pacientov s reumatickými chorobami o možnostiach liečby a rehabilitácie v záujme udržania pohybovej schopnosti a sebaobsluhy,
c)    napomáhať šíriť a popularizovať nové poznatky vedy najmä v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby reumatických chorôb,
d)    presadzovať sústavné zvyšovanie odbornosti v reumatológii pregraduálnym a postgraduálnym vzdelávaním lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov,
e)    spolupracovať s lekármi, najmä s reumatológmi a napomáhať rozvoju ambulantnej i ústavnej starostlivosti o ľudí s reumatickými chorobami,
f)    prispievať k vybaveniu reumatologických pracovísk v prospech ľudí s reumatickými chorobami,
g)    v spolupráci s vedeckými organizáciami napomáhať pokroku organizovaním podujatí a umožnením účasti ľudí s reumatickými chorobami na tuzemských i medzinárodných kongresoch a študijných pobytoch v zahraničí,
h)    udržiavať kontakty a spolupracovať s inými združeniami a neprofesionálnymi organizáciami s rovnakým alebo podobným zameraním v SR i v zahraničí, s národnou i medzinárodnou pôsobnosťou,
i)    získavať dobrovoľníkov na rôzne podujatia, z radov lekárskych a iných profesií, z radov pacientov, ich príbuzných, známych a ostatnej verejnosti,
j)    získavať finančné podpory z verejných a súkromných zdrojov v tuzemsku i v zahraničí,
k)     informovať svojich členov a verejnosť o svojich cieľoch a činnosti,
l)    udeľovať pocty za mimoriadne zásluhy o rozvoj LPRe SR.

4.    Liga vykonáva činnosť prostredníctvom členov a spolupracuje s tuzemskými, zahraničnými a medzinárodnými inštitúciami a odbornými spoločnosťami.

II. časť
Členstvo
Článok 1.
Vznik a zánik členstva

1.    Členom sa môže stať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa stotožňuje s cieľmi LPRe SR a chce sa podieľať na jej činnosti. Za člena – právnickú osobu – koná jej štatutárny orgán.

2.    Členom sa nemôže stať osoba:
o    ktorá bola za posledné dva roky vylúčená z LPRe SR
o    ktorá vykonávala za posledné dva roky činnosť v rozpore s poslaním a cieľmi LPRe SR a/alebo poškodzujúcu dobré meno LPRe SR.

3.    Členstvo je dobrovoľné, vzniká dňom prijatia písomnej prihlášky a zaplatením členského príspevku na príslušný kalendárny rok. V sporných prípadoch schvaľuje prijatie za člena Predsedníctvo LPRe SR.

4.    Dokladom o členstve je členský preukaz riadne evidovaný LPRe SR.

5.    Členstvo zaniká:

a)    smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho alebo zánikom právnickej osoby bez právneho nástupcu,
b)    vystúpením z LPRe SR, realizovaným najmä písomným oznámením alebo vrátením členského preukazu,
c)    nezaplatením členského príspevku do konca kalendárneho roka,
d)    právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin, ktorého sa člen dopustil pri vykonávaní činnosti LPRe SR,
e)    vylúčením z dôvodu hrubého alebo opakovaného porušenia stanov. O vylúčení rozhoduje predsedníctvo LPRe SR. Člen sa môže proti vylúčeniu písomne odvolať, o odvolaní rozhoduje valné zhromaždenie.

6.    Zánikom členstva nezanikajú vzájomné záväzky a pohľadávky medzi členom a LPRe SR, ktoré sa ďalej spravujú Občianskym zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok 2
Práva a povinnosti členov

1.    Člen má právo:

a)    zúčastňovať sa na činnosti a aktivitách LPRe SR,
b)    predkladať pripomienky a návrhy týkajúce sa činnosti LPRe SR,
c)    voliť a byť volený do orgánov LPRe SR po dovŕšení 18. roku veku,
d)    byť informovaný o aktivitách LPRe SR,
e)    využívať služby a výhody, ktoré LPRe SR členom poskytuje.

2.    Člen je povinný:

a)    konať v súlade s poslaním a cieľmi LPRe SR,
b)    dodržiavať stanovy, interné predpisy a rozhodnutia LPRe SR,
c)    aktívne sa podieľať, podľa svojich možností na činnosti LPRe SR,
d)    zúčastňovať sa zasadnutí a činností tých orgánov a komisií, ktorých je členom,
e)    platiť členské príspevky.

Článok 3
Členské príspevky

1.    Členský príspevok sa platí jednorazovo na príslušný kalendárny rok do 30. apríla príslušného kalendárneho roka.
2.     Členský príspevok sa platí v plnej výške aj v prípade, ak členstvo vznikne v priebehu kalendárneho roka. Pri zániku členstva v priebehu kalendárneho roka sa členský príspevok zaplatený na tento kalendárny rok nevracia.
3.     Členský príspevok sa skladá zo základného členského príspevku určeného pre LPRe SR a členského príspevku určeného pre organizačnú jednotku LPRe SR (miestnu pobočku, sekciu, klub).
4.     O výške základného členského príspevku rozhoduje predsedníctvo LPRe SR. Predsedníctvo LPRe SR môže rozhodnúť, že časť základných členských príspevkov sa vráti miestnej pobočke, sekcii a klubu, určí podmienky vrátenia a sumu, ktorá sa vráti.
5.     Výbor miestnej pobočky, sekcie, klubu je oprávnený rozhodnúť o výške členského príspevku určeného pre miestnu pobočku, sekciu, klub. Členovia príslušnej miestnej pobočky, sekcie, klubu sú povinní popri základnom členskom príspevku platiť takto určený členský príspevok pre miestnu pobočku, sekciu, klub.
6.     Člen, ktorý je evidovaný vo viacerých organizačných jednotkách LPRe SR (miestnych pobočkách, sekciách, kluboch), platí základný členský príspevok na príslušný kalendárny rok len raz. Členský príspevok určený pre organizačnú jednotku LPRe SR platí člen vo všetkých organizačných jednotkách, v ktorých je evidovaný.
7.     Miestne pobočky, sekcie, kluby prevedú na účet LPRe SR alebo odovzdajú v hotovosti základné členské príspevky, ktoré vybrali od svojich členov do 31. mája príslušného kalendárneho roka a zároveň LPRe SR zašlú alebo predložia zoznam členov, ktorí tieto príspevky zaplatili.
8.     Predsedníctvo LPRe SR môže na žiadosť člena individuálne rozhodnúť o znížení alebo odpustení jeho povinnosti zaplatiť členský príspevok na príslušný kalendárny rok z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Rovnaké právo má výbor miestnej pobočky, sekcie, klubu vo vzťahu k členskému príspevku určenému pre miestnu pobočku, sekciu, klub.

Článok 4.
Čestné členstvo
 
1.    Čestné členstvo udeľuje predsedníctvo LPRe SR:

o    osobnostiam verejného života podporujúcim svojim postavením alebo prácou program LPRe SR a jeho propagovanie,
o    členom LPRe SR, ktorí sa významne pričinili o činnosť LPRe SR a jej propagovanie.

2.    Čestný člen nie je povinný platiť členské príspevky. Čestný člen má právo zúčastňovať sa na všetkých podujatiach LPRe SR. Čestný člen môže byť menovaný predsedníctvom LPRe SR za čestného člena predsedníctva LPRe SR, alebo výborom miestnej pobočky, sekcie, klubu za čestného člena výboru príslušnej miestnej pobočky, sekcie, klubu.

III. Časť
Organizačná štruktúra
LPRe SR organizuje svoju činnosť centrálne a prostredníctvom organizačných jednotiek.
Článok 1.
Organizačné jednotky (miestne pobočky, sekcie, kluby)

1.    Organizačné jednotky LPRe SR sa vytvárajú na princípe:

a)    územnom – miestne pobočky (oficiálna skratka: „MP“),
b)    záujmovom, ktoré sú zamerané na riešenie problémov ľudí s reumatickými chorobami na princípe veku alebo jednotlivých ochorení – špecializácií a majú územnú pôsobnosť pre celé územie SR – sekcie (napr. Sekcia mladých reumatikov) a kluby (napr. Kĺbik, Motýlik).

2.    Miestne pobočky, sekcie, kluby sa zriaďujú so súhlasom Predsedníctva LPRe SR.
3.    Člen môže byť súčasne evidovaný vo viacerých miestnych pobočkách, sekciách, kluboch.
4.    Miestne pobočky, sekcie, kluby sú právnické osoby spôsobilé nadobúdať práva a zaväzovať sa v majetkových veciach. Názov miestnej pobočky je jednotný a je daný miestom jej pôsobenia:
Liga proti reumatizmu – Miestna pobočka (názov mesta, obce)“
oficiálna skratka názvu je LPRe – MP (názov mesta, obce).

Názov sekcie alebo klubu je jednotný a je daný špecializáciou podľa záujmu alebo diagnózy:
Liga proti reumatizmu – Sekcia mladých reumatikov, oficiálna skratka názvu je LPRe – SMR
Liga proti reumatizmu – Klub Kĺbik, oficiálna skratka názvu je LPRe – KK
 
Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik, oficiálna skratka názvu je LPRe – KM

5.    Miestne pobočky, sekcie, kluby hospodária s prostriedkami, ktoré získali vlastnou činnosťou a s prostriedkami poskytnutými z rozpočtu LPRe SR podľa V. časti bod 6 stanov. O hospodárení miestnej pobočky, sekcie, klubu, rozhoduje a zodpovedá výbor príslušnej MP, sekcie, klubu.

6.    Miestne pobočky, sekcie a kluby zanikajú:

a)    rozpustením – rozhodnutím dvojtretinovej väčšiny hlasov členskej schôdze a po predchádzajúcom prerokovaní a schválení Predsedníctva LPRe SR.
b)    zlúčením s iným združením a to rozhodnutím dvojtretinovej väčšiny hlasov členskej schôdze a po predchádzajúcom prerokovaní a schválení Predsedníctva LPRe SR.
c)    zrušením – rozhodnutím predsedníctva LPRe SR.

Predsedníctvo LPRe SR môže rozhodnúť o zrušení miestnej pobočky, sekcie, klubu z dôvodu závažného alebo opakovaného porušovania stanov, najmä z dôvodu, že v uplynulých dvoch rokoch sa nekonala členská schôdza a miestna pobočka, sekcia alebo klub nezvolá členskú schôdzu do 6 mesiacov od doručenia výzvy Predsedníctva LPRe SR alebo, ak miestna pobočka, sekcia, klub po dobu dlhšie ako 2 roky nevykonáva žiadnu.
Zánikom stráca miestna pobočka, sekcia, klub právnu subjektivitu.
7.    Pri zániku miestnej pobočky, sekcie, klubu podľa bodu 6 písm. a) tohto článku členská schôdza rozhodne aj o naložení s majetkom. Zanikajúca miestna pobočka, sekcia, klub sú povinné svoj majetok prednostne ponúknuť na bezodplatný prevod LPRe SR alebo jej organizačnej jednotke. Finančné prostriedky z účtu a peňažnú hotovosť zanikajúca miestna pobočka, sekcia, klub prevedie LPRe SR. Predseda zaniknutej miestnej pobočky, sekcie, klubu odovzdá predsedníctvu LPRe SR pečiatku a dokumentáciu miestnej pobočky, sekcie, klubu.
8.    Pri zániku miestnej pobočky, sekcie, klubu podľa bodu 6 písm. b) tohto článku, majetok vedený v zanikajúcej miestnej pobočky, sekcie, klubu, v účtovnej hodnote k dátumu zániku prechádza na právneho nástupcu zanikajúcej miestnej pobočky, sekcie, klubu. Predseda zaniknutej miestnej pobočky, sekcie, klubu odovzdá predsedníctvu LPRe SR pečiatku a dokumentáciu miestnej pobočky, sekcie, klubu od začiatku činnosti až po jej zánik (vrátane protokolu o ukončení činnosti miestnej pobočky, sekcie, klubu).
9.    Pri zániku miestnej pobočky, sekcie, klubu podľa bodu 6 písm. c) tohto článku majetkové vyrovnanie vykoná likvidačná komisia menovaná predsedníctvom LPRe SR. Výkonné a kontrolné orgány zrušenej miestnej pobočky, sekcie, klubu sú povinné poskytnúť likvidačnej komisii potrebnú súčinnosť, najmä sú povinné v lehote určenej likvidačnou komisiou, odovzdať pečiatku a všetky účtovné a ostatné dokumenty týkajúce sa miestnej pobočky, sekcie, klubu.
10.     Proces likvidácie miestnej pobočky, sekcie, klubu, podľa bodu 7., 8. a 9. tohto článku musí byť ukončený do 90 dní od rozhodnutia kompetentného orgánu (podľa bodu 6. tohto čl.) o zániku miestnej pobočky, sekcie, klubu.

IV. časť
ORGÁNY
Článok 1
Centrálne orgány LPRe SR

Centrálne orgány LPRe SR sú:

a)    Valné zhromaždenie LPRe SR (ďalej len „valné zhromaždenie“)
b)    Predsedníctvo LPRe SR
c)    Revízna komisia LPRe SR

Článok 2
Valné zhromaždenie
1.    Valné zhromaždenie je najvyšší rozhodovací a riadiaci orgán LPRe SR.
2.    Valné zhromaždenie sa zúčastňujú s hlasom rozhodujúcim členovia predsedníctva LPRe SR a delegáti delegovaní miestnymi pobočkami, sekciami a klubmi. VZ je prístupné aj pre ostatných členov LPRe SR bez hlasovacieho práva.
3.    Spôsob určenia počtu delegátov na VZ za jednotlivé MP, sekcie, kluby určuje predsedníctvom LPRe SR.
4.    Valné zhromaždenie zvoláva Predsedníctvo LPRe SR raz za tri roky. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva Predsedníctvo LPRe SR podľa potreby alebo, ak o to požiada najmenej tretina členov LPRe SR. V prípade, ak o zvolanie mimoriadne valné zhromaždenie požiada najmenej tretina členov LPRe SR, je Predsedníctvo LPRe SR povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie do 3 mesiacov od doručenia žiadosti.
5.    Valné zhromaždenie sa musí zvolať s uvedením programu najmenej mesiac vopred.
6.    Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:
a)    hodnotiť plnenie poslania a úloh LPRe SR
b)    rozhodovať o programe a činnosti LPRe SR
c)    schvaľovať správu o činnosti a hospodárení LPRe SR za uplynulé obdobie
d)    rozhodovať o spôsobe a pravidlách rokovania VZ
e)     rozhodovať o zmene Stanov LPRe SR
f)    voliť a odvolávať členov predsedníctva, ich náhradníkov a členov revíznej komisie LPRe SR
g)    rozhodovať o zániku LPRe SR a o naložení s jej majetkom.

7.    Uznesenia valného zhromaždenia sú platné, ak boli prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov valného zhromaždenia, s výnimkou rozhodnutia podľa bodu 6 písm. g) tohto článku o zániku LPRe SR. Pre platnosť rozhodnutia podľa bodu  6 písm. g) tohto článku o zániku LPRe SR je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov valného zhromaždenia.

Článok 3
Predsedníctvo LPRe SR

1.    Predsedníctvo je výkonný orgán a riadi činnosť LPRe SR medzi valnými zhromaždeniami.

2.    Predsedníctvo má 9 členov a 2 náhradníkov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie.

3.    Členovia predsedníctva volia zo svojho stredu predsedu, podpredsedu, tajomníka, hospodára a ďalších funkcionárov podľa potreby. Členovia predsedníctva volia podľa potreby predsedov odborných a iných komisií zo svojho stredu, ako aj z radov náhradníkov a čestných členov predsedníctva.

4.    Náhradníci sa podieľajú na činnosti predsedníctva a zúčastňujú sa na zasadnutiach predsedníctva s hlasom poradným.

5.    Predsedníctvo môže čestných členov LPRe SR a členov LPRe SR menovať za čestných členov predsedníctva. Čestní členovia predsedníctva sa podieľajú na činnosti predsedníctva a zúčastňujú sa na zasadnutiach predsedníctva s hlasom poradným.

6.    Predsedníctvo sa schádza štvrťročne, prípadne podľa potreby na osobných pracovných stretnutiach alebo prostredníctvom využitia moderných komunikačných technológií.

7.    Na spoločné zasadnutia predsedníctva sa pozývajú zástupcovia miestnych pobočiek, sekcií a klubov a členovia revíznej  komisie LPRe SR, ktorí majú poradný hlas.

8.    Predsedníctvo je uznášania schopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny svojich členov s hlasom rozhodujúcim a k prijatiu platného uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov predsedníctva s hlasom rozhodujúcim.

9.    Predsedníctvo plní úlohy stanovené v programe LPRe SR a za tým účelom môže ustanoviť obvykle trojčlenné pracovné komisie. Komisie sa skladajú z členov predsedníctva, náhradníkov a čestných členov predsedníctva, ostatných členov LPRe SR, prípadne tretích osôb – najmä odborníkov.

10.    V čase medzi zasadnutiami predsedníctva rozhoduje vo veciach bežnej agendy tzv. užšie predsedníctvo: zložené z predsedu, podpredsedu a tajomníka. Užšie predsedníctvo informuje o svojich rozhodnutiach na nasledujúcom zasadnutí predsedníctva.

11.     Štatutárnym zástupcom LPRe SR je predseda LPRe SR a podpredseda LPRe SR, ktorí LPRe 
     SR zastupujú navonok a konajú v jej mene samostatne.

12.    V prípade neprítomnosti predsedu LPRe SR a podpredsedu LPRe SR zastupujú dvaja členovia predsedníctva poverení predsedníctvom, ktorí konajú v mene LPRe SR spoločne.

13.    Dokumenty podpisuje za LPRe SR predseda LPRe SR alebo podpredseda LPRe SR samostatne. Členovia predsedníctva poverení zastupovaním podľa predchádzajúceho bodu podpisujú LPRe SR spoločne. Záznamy (písomné, zvukové a iným spôsobom zaznamenané informácie), ktoré pochádzajú z činnosti LPRe SR alebo jej boli doručené, riadne eviduje v záujme zabezpečenia ich riadnej správy, z čoho vyplýva aj jej riadna úschova a vyraďovanie.

14.    Predsedníctvo môže prijať rokovací poriadok alebo iné interné predpisy, ktorými sa budú spravovať jeho zasadnutia, resp. jeho činnosť.

Článok 4
Revízna komisia LPRe SR

1.    Revízna komisia LPRe SR (ďalej len „RK LPRe SR“) ako kontrolný orgán je na Predsedníctve LPRe SR nezávislý orgán, zodpovedný valnému zhromaždeniu za kontrolné činnosti a hospodárenie LPRe SR.

2.    RK LPRe SR má 3 členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie.

3.    Členstvo v RK LPRe SR je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve LPRe SR.

4.    Členovia RK LPRe SR volia zo svojho stredu predsedu.

5.    RK LPRe SR sa schádza raz za polroka, prípadne podľa potreby.

6.    Členovia RK LPRe SR majú právo zúčastňovať na zasadnutiach predsedníctva LPRe SR s hlasom poradným.

7.    Za účelom plnenia svojich úloh má RK LPRe SR a jej jednotliví členovia právo vyžadovať informácie o činnosti a predloženie dokladov o hospodárení LPRe SR.

8.    V prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení, LPRe SR má RK LPRe SR právo zvolať mimoriadne valné zhromaždenie LPRe SR.

9.    Činnosť RK LPRe SR bližšie upravuje Štatút prijatý RK LPRe SR.

Článok 5
Orgány miestnych pobočiek, sekcií a klubov

Orgány MP, sekcií a klubov sú:

a)    členská schôdza
b)    výbor
c)    revízna komisia

Článok 6
Členská schôdza
1.    Zakladajúcu členskú schôdzu MP, sekcie, klubu zvoláva prípravný výbor v zmysle pokynov Predsedníctva LPRe SR. Zakladajúca členská schôdza volí  najmenej 5 členov výboru a 2 náhradníkov a 3 členov revíznej komisie. MP, sekcii a klube najviac s 20 členmi sa môže namiesto revíznej komisie zvoliť jeden revízor.
2.    Členskú schôdzu zvoláva výbor podľa potreby, najmenej však raz za rok, ako výročnú členskú schôdzu. V prípade, ak o zvolanie členskej schôdze požiada najmenej tretina členov MP, sekcie, klubu, je výbor povinný zvolať členskú schôdzu do 3mesiacov od doručenia žiadosti. Pokiaľ výbor členskú schôdzu v tejto lehote nezvolá, je oprávnený zvolať členskú schôdzu, ktorýkoľvek člen MP, sekcie, klubu.
3.    Členská schôdza sa zvoláva s oznámením programu najmenej 14 dní vopred.
4.    Do pôsobnosti členskej schôdze patrí najmä:
a)    hodnotiť činnosť MP, sekcie, klubu a predkladať stanoviská a návrhy k plneniu poslania a úloh LPRe SR jej centrálnym orgánom
b)    rozhodovať o spôsobe a pravidlách rokovania členskej schôdze
c)    voliť a odvolávať členov výboru, ich náhradníkov a členov revíznej komisie.

Rozhodnutia členskej schôdze sú platné okrem prípadov uvedených v III. Časť čl. 1, bod 6. písmeno a) a b), ak boli prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

Článok 7
Výbor miestnej pobočky, sekcie, klubu

1.    Výbor má najmenej 5 členov a 2 náhradníkov. Členovia výboru volia zo svojho stredu predsedu, tajomníka, hospodára a ďalších funkcionárov podľa potreby.

2.    Výbor riadi činnosť miestnej pobočky, sekcie, klubu. Za tým účelom môže vytvárať rôzne iniciatívne, poradné a pomocné orgány.

3.    Je uznášania schopný za účasti nadpolovičnej väčšiny svojich členov. K prijatiu platného uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov výboru.

4.    Rozhodnutia osobitého charakteru /výnimočné akcie/ je výbor povinný vopred konzultovať s Predsedníctvom LPRe SR.

5.    Štatutárnym zástupcom miestnej pobočky, sekcie, klubu je predseda miestnej pobočky, sekcie, klubu, alebo v prípade potreby aj iný zvolený člen výboru (napr. hospodár). Predseda zastupuje miestnu pobočku, sekciu, klub navonok a koná v jej/jeho mene. V prípade neprítomnosti predsedu, zastupuje miestnu pobočku, sekciu, klub navonok a koná v jeho/jej mene tajomník, alebo iný poverený člen výboru.

6.    Za miestnu pobočku, sekciu, klub podpisuje predseda, tajomník alebo iný poverený člen výboru, každý z nich samostatne.

Článok 8
Revízna komisia (revízor) miestnej pobočky, sekcie, klubu

1.    Revízna komisia (ďalej len „RK“) miestnej pobočky, sekcie, klubu je kontrolný orgán, nezávislý na výbore a zodpovedný členskej schôdzi za kontrolu činnosti a hospodárenie miestnej pobočky, sekcie, klubu.

2.    Členstvo v RK je nezlučiteľné s členstvom vo výbore príslušnej miestnej pobočky, sekcie, klubu.
3.     Členovia RK volia zo svojho stredu predsedu.
4.    Členovia RK majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach výboru príslušnej miestnej pobočky, sekcie, klubu, s hlasom poradným.
5.    Za účelom plnenia svojich úloh má RK a jej jednotliví členovia právo vyžadovať informácie o činnosti a predloženie dokladov o hospodárení príslušnej  miestnej pobočky, sekcie, klubu.
6.    V prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení miestnej pobočky, sekcie, klubu má RK právo zvolať mimoriadnu členskú schôdzu.
7.    Ustanovenia bodu 1,2,4 až 6 tohto článku a ostatné ustanovenia týchto stanov týkajúce sa RK miestnej pobočky, sekcie, klubu a jej členov sa primerane vzťahujú aj na revízora.

Článok 9
Spoločné ustanovenia o orgánoch

1.    Volebné obdobie výkonných a kontrolných orgánov, na úrovni centrálnej i organizačných jednotiek, je trojročné. Volebné obdobie končí až voľbou nových členov orgánov.

2.    Voľby do výkonných a kontrolných orgánov sa konajú podľa rozhodnutia valné zhromaždenie, resp. členskej schôdze tajným alebo verejným hlasovaním.

3.    Členovia predsedníctva LPRe SR a RK LPRe SR sa volia menovite na základe listiny kandidátov zostavenej volebnou komisiou z predložených návrhov kandidátov. Na kandidátskej listine pre jednotlivé orgány sa uvedie taký počet kandidátov, koľko členov a náhradníkov príslušného orgánu sa má zvoliť, osobitne s uvedením kandidátov na členov a kandidátov na náhradníkov. Zvolení sú kandidáti, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov voličov.

4.    Členstvo v orgánoch zaniká:

a)    skončením volebného obdobia,
b)    zánikom členstva v LPRe SR,
c)    odstúpením z členstva v orgáne na základe písomného oznámenia člena orgánu – členstvo v orgáne zaniká prerokovaním odstúpenia na najbližšom zasadnutí tohto orgánu
d)    odvolaním z členstva v orgáne najmä z dôvodu porušenia stanov alebo z iného dôvodu (neplnenie povinností vyplývajúcich z funkcie a členstva v orgáne).

5.    Člen orgánu môže odstúpiť z funkcie alebo z členstva v orgáne písomným oznámením o odstúpení – abdikáciou. Funkcia alebo členstvo v orgáne zaniká prerokovaním odstúpenia na najbližšom zasadnutí tohto orgánu. Odstúpením z funkcie nezaniká členstvo v orgáne. Orgán zvolí na uvoľnenú funkciu iného svojho člena.
6.    Orgán je oprávnený odvolať člena orgánu z funkcie. Odvolaním z funkcie nezaniká členstvo v orgáne. Orgán zvolí na uvoľnenú funkciu iného svojho člena.
7.    Pri zániku členstva v ktoromkoľvek orgáne, na úrovni centrálnej i organizačných jednotiek, môže príslušný orgán kooptovať nového člena do nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia, resp. členskej schôdze, a to podľa svojho rozhodnutia z radov náhradníkov (ak sú pre tento orgán zvolení) alebo tretích osôb. Takto môže byť doplnená najviac polovica členov príslušného orgánu.

V. Časť
MAJETOK A HOSPODÁRENIE

1.    Zdrojom prostriedkov pre materiálne zabezpečenie činnosti LPRe SR sú:

a)    členské príspevky
b)    výnosy z podujatia usporiadaných LPRe SR
c)    výnosy z povolených verejných zbierok
d)    dotácie, príspevky a dary od právnických a fyzických osôb zo SR a zahraničia
e)    dotácie, príspevky a granty zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov miest, obcí a samosprávnych krajov a z účelových fondov,
f)    výnosy z majetku
g)    výnosy z poskytovaných služieb príjmy z hospodárskej činnosti združenia (napr. z reklamy), ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a súvisia so základným poslaním činností LPRe SR. Príjmy z hospodárskej činnosti nemôžu vykazovať zisk a môžu byť použité len na dosiahnutie cieľov združenia (napr. tlač časopisu či publikácie).
h)    iné príjmy.
 
2.    Majetok LPRe SR je účelovo určeným majetkom a môže sa použiť len na ciele určené poslaním a úlohami obsiahnutými v stanovách LPRe SR.

3.    Predsedníctvo LPRe SR schvaľuje návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok.

4.    Hospodárenie s majetkom LPRe SR je vo výlučnej právomoci predsedníctva LPRe SR.

5.    Hospodárenie kontroluje RK LPRe SR.

6.    Z rozpočtu LPRe SR sa môže poskytnúť organizačným jednotkám (miestnej pobočky, sekciám, klubom):

a)    rozbehová dotácia pri vzniku miestnej pobočky, sekcie, klubu,
b)    odmena najaktívnejším miestnej pobočky, sekciám, klubom,
c)    príspevok na akcie organizované miestnej pobočky, sekciou, klubom pre jej členov (napr. rekondičné pobyty).

     O poskytnutí týchto prostriedkov a o ich výške rozhoduje predsedníctvo LPRe SR.

7.    Poskytovanie cestovných náhrad v súvislosti s činnosťou v LPRe SR upravuje smernica LPRe SR.

VI. časť
ZÁNIK OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

1.    LPRe SR zaniká:

a)    dobrovoľným rozpustením,
b)    zlúčením s iným združením,
c)    právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jej rozpustení.

2.    V prípade zániku LPRe SR vymenuje predsedníctvo (výbor) likvidátora LPRe SR. Likvidátor môže byť iba člen združenia, ktorý do 15 dní od ukončenia likvidácie oznámi zánik združenia Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“).

VII. časť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.    Spory medzi jednotlivými členmi, orgánmi alebo organizačnými jednotkami (miestne pobočky, sekcie, kluby) rieši zmierovacia komisia ustanovená Predsedníctvom LPRe SR.

2.    Právo na záväzný výklad stanov prináleží Predsedníctvu LPRe SR.

3.    Tieto stanovy sa vzťahujú na všetky organizačné jednotky LPRe SR: miestne pobočky, sekcie, kluby.

4.    Tieto stanovy LPRe SR boli schválené Valným zhromaždením LPRe SR konanom dňa 02.06.2012.

5.    Schválením týchto Stanov LPRe SR strácajú platnosť a účinnosť Stanovy LPRe SR prijaté na ustanovujúcej schôdzi dobrovoľných pracovníkov dňa 23.8. 1990, registrované dňa 22.10.1990 pod číslom VVS/1-900/90-3052, v znení zmeny stanov vzatej na vedomie MV SR dňa 03.04.1991 pod č. VVS/1-900/90-3052, zmeny stanov vzatej na vedomie MV SR dňa  10.10.1991 pod č. VVS/1-900/90-3052-1, zmeny stanov vzatej na vedomie MV SR dňa 01.12.1994 pod č. VVS/1-900/90-3052-3, zmeny stanov vzatej na vedomie MV SR dňa 17.11.1999 pod č. VVS/1-900/90-3052-4, zmeny stanov vzatej na vedomie MV SR dňa 21.01.2002 pod č. VVS/1-900/90-3052-5, Dodatku č. 1 vzatého na vedomie MV SR dňa 04.02.2005 pod č. VVS /1-900/90-3052-6 a zmeny stanov vzatej na vedomie MV SR dňa 03.01.2008 pod č. VVS/1-900/90-3052-7

Piešťany 2. jún 2012

Zmena Stanov LPRe SR bola vzatá na vedomie Ministerstvom vnútra SR 20.07.2012 pod číslom spisu VVS/1-900/90-3052-8
Stanovy LPRe SR boli overené notárom JUDr. Milanom Rovňákom 09.08.2012 v Piešťanoch

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Prieskum o zdravotných benefitoch nordic walkingu (NW) pre pacientov s reumatickými ochoreniami iniciovala a realizovala Liga proti reumatizmu na Slovenku (LPRe SR). O pomoc a spoluprácu sme oslovili agentúru 2muse.
26. novembra 2022 v Bratislave sa uskutočnil Šiesty ročník celoslovenskej pacientskej konferencie. Vrcholom bol slávnostný večer s oceňovaním zdravotníkov v kategóriách „Môj lekár“ a „Moja sestra“. Z rúk poslankyne NR SR Janky Žitňanskej a prezidentky Asociácie na ochranu...
Liga proti reumatizmu na Slovensku reflektuje aktuálnu situáciu v zdravotníctve SR. Nie sú nám ľahostajné žiadne problémy, s ktorými zdravotníctvo zápasí. Veľmi kritická situácia je však aj v reumatológii. Je veľký nedostatok reumatológov.