> Štatút Novinárskej pocty KROK
Štatút Novinárskej pocty KROK

Štatút Novinárskej pocty KROK

pre novinárov, redaktorov, elektronické a printové masmédiá

 

Preambula

Liga proti reumatizmu – Sekcia mladých reumatikov (LPRe – SMR) sa od svojho vzniku usilovala spolupracovať s médiami, aby tak ešte účinnejšie mohla pomáhať svojim mladým členom v boji s ich závažnou chronickou, ale vo verejnosti často podceňovanou chorobou. Táto spolupráca priniesla v minulosti veľa dobrého ovocia v podobe lepšej informovanosti našej spoločnosti o tých, ktorí trpia už v útlom, resp. mladom veku rôznymi reumatickými ochoreniami.

LPRe – SMR si veľmi váži túto mediálnu pomoc a podporu, preto sa rozhodla mediálnu spoluprácu pravidelne odmeňovať čestným ocenením, Novinárskou poctou KROK.

Pre mladého reumatika býva najväčším pokrokom a úspechom jeho všedných dní skutočnosť, že dokáže urobiť – napriek intenzívnym bolestiam a mnohým iným vážnym prekážkam v svojom živote – prvý krok, za ním druhý, a potom ďalší… Impulz pre takýto dôležitý – čo i len jediný krok – reumatikom poskytujú často aj slová novinárov, redaktorov, mediálnych pracovníkov… Z povďačnosti za takéto podnety ku kráčaniu životom so vztýčenou hlavou napriek ťažkému chronickému ochoreniu sme naše čestné ocenenie ako Novinársku poctu príznačne nazvali KROK.

 I. Organizátor a partner Novinárskej pocty KROK

1.            Štatút Novinárskej pocty KROK pre novinárov, redaktorov, elektronické a printové masmédiá stanovuje pravidlá pre udeľovanie Novinárskej pocty KROK Ligou proti reumatizmu – Klub Kĺbik.

2.            Organizátor Novinárskej pocty KROK:

         Občianske združenie Liga proti reumatizmu – Klub Kĺbik (LPRe – KK)

         Nábrežie Ivana Krasku č. 4

         921 01 Piešťany

         IČO: 31822142007

DIČ: 2022141275

Zastúpená: Mgr. Jana Dobšovičová Černáková, predsedníčka LPRe SR,

         výkonná manažérka Novinárskej pocty KROK a štatutárny zástupca

         (ďalej len „organizátor“)

Registrácia Stanov materského o. z. LPRe SR: Ministerstvo vnútra a životného prostredia SR dňa: 22. októbra 1990, číslo: VVS/1-900/90-3052

Registrácia SMR: Štatistický úrad Bratislava

Dátum registrácie LPRe –  SMR: 15.07.2004

                        

II. Poslanie udeľovania Novinárskej pocty KROK

Poslaním Novinárskej pocty KROK je podnietiť opätovný záujem osôb s reumatickým ochorením a širokej verejnosti o už publikované a odvysielané príspevky novinárov o reumatických ochoreniach, o živote s týmto ochorením a jeho následkoch, informáciách o liečbe a spoločenskom uplatnení ľudí s telesným postihnutím (ďalej „príspevky novinárov“) a oceniť najkvalitnejšie príspevky a ich autorov – novinárov a iných masmediálnych pracovníkov (ďalej „masmediálni pracovníci“). Liga proti reumatizmu – Sekcia mladých reumatikov (LPRe – SMR) sa  od svojho vzniku usilovala spolupracovať s médiami, aby tak ešte účinnejšie mohla pomáhať svojim mladým členom v boji s ich závažnou chronickou, ale vo verejnosti často podceňovanou chorobou. Táto spolupráca priniesla v minulosti veľa dobrého ovocia v podobe lepšej informovanosti našej spoločnosti o tých, ktorí trpia už v útlom, resp. mladom veku rôznymi reumatickými ochoreniami.

LPRe – SMR si veľmi váži túto mediálnu pomoc a podporu, preto sa rozhodla mediálnu spoluprácu pravidelne odmeňovať čestným ocenením, Novinárskou poctou KROK.

Pre mladého reumatika býva najväčším pokrokom a úspechom jeho všedných dní skutočnosť, že dokáže urobiť – napriek intenzívnym bolestiam a mnohým iným vážnym prekážkam v svojom živote – prvý krok, za ním druhý, a potom ďalší… Impulz pre takýto dôležitý – čo i len jediný krok – reumatikom poskytujú často aj slová novinárov, redaktorov, mediálnych pracovníkov… Z povďačnosti za takéto podnety ku kráčaniu životom so vztýčenou hlavou napriek ťažkému chronickému ochoreniu sme naše čestné ocenenie ako Novinársku poctu príznačne nazvali KROK.

III. Termíny udeľovania Novinárskej pocty KROK

3.1    Novinárska pocta KROK sa bude udeľovať vždy za obdobie od 1. januára do 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka.

3.2    Hlasovanie bude spustené 1. mája a uzávierka prideľovania hlasov na Novinársku poctu KROK pre on-line hlasovanie na www.mojareuma.sk je stanovená na 20. október kalendárneho roka.

3.3  Každý ročník Novinárskej pocty bude mať v názve kalendárny rok, v ktorom boli príspevky publikované alebo odvysielané (KROK 2009, KROK 2010 atď.).

3.4  Nultý ročník udeľovania Novinárskej pocty KROK sa uskutočnil v roku 2009 ako skúšobný; ocenené príspevky boli publikované a odvysielané v období rokov 2000 až 2008.

3.5  Prvý ročník udeľovania Novinárskej pocty KROK 2009 zahŕňa príspevky publikované, resp. odvysielané v roku 2009.

 

IV. Koho možno nominovať na udelenie Novinárskej pocty KROK

4.1  Právo nominácie na Novinársku poctu KROK majú masmediálni pracovníci, ktorí sú nominovaní a oslovení organizátorom v období od 1. januára do 31. marca kalendárneho roka.

4.2  V každom novom ročníku Novinárskej pocty KROK pošlú podpísanú prihlášku na kontaktnú adresu uvedenú vo formulári prihlášky, ktorú rozosiela masmediálnym pracovníkom organizátor, ako nominácie na ocenenie.

4.3  Príspevky, ktoré budú spĺňať podmienky tohto štatútu, môže nominovať aj ktorýkoľvek novinár, masmediálny pracovník, redakcia, televízia či rozhlas, resp. rádio, správca internetového portálu alebo fyzická osoba (FO) či skupina osôb, ktorí sú aktérmi príspevku, alebo iná FO či právnická osoba (PO), ak s nomináciou oslovia organizátora.

4.4  Dátum odoslania prihlášky mediálneho pracovníka je potrebné zaslať najneskôr ako 31. marca, resp. deň,

        ktorý vopred určí a zverejní na www.mojareuma.sk organizátor.

4.5   Novinár a redakcia svojim podpisom potvrdí súhlas s pravidlami nominácie na

        Novinársku poctu KROK, podľa tohto štatútu.

4.6   Novinárska pocta KROK je určená masmediálnym pracovníkom – profesionálom.

 

V. Pravidlá Novinárskej pocty

 

5.1  Splnením podmienok podľa bodu 4 tohto štatútu a riadnym (správnym a úplným)

       vyplnením prihlášky do Novinárskej pocty KROK a jeho riadnym a včasným

 doručením organizátorovi Novinárskej pocty sa mediálny pracovník stáva nominantom    

 Novinárskej pocty podľa tohto štatútu.

5.2  Ak si mediálny pracovník pošle viac prihlášok na svoje príspevky podľa bodu 4.1, môže   

       sa Novinárskej pocty zúčastniť prihláseným príspevkami spoločne v jednom hlasovaní.

5.3  Uzávierka pre on-line prideľovanie hlasov na www.mojareuma.sk Novinárska

       pocta KROK bude ku dňu 20. októbra každý rok v súlade s bodom 3.2 tohto štatútu, ak    

       organizátor pri zverejnení Novinárskej pocty do 31. marca na www.mojareuma.sk neurčí 

       iný dátum.

5.4  Novinárska pocta KROK má svoje oficiálne logo a nápis KROKs príslušným udaním kalendárneho roka       

       (napr.  KROK 2009)

5.5  Vybrané novinárske príspevky budú do Novinárskej pocty KROK

       zaradené do troch kategórií, podľa toho, v akom masovokomunikačnom 

       prostriedku boli publikované – zverejnené.

 Tri kategórie Novinárskej pocty KROK:

 a) televízne,

 b) rozhlasové,

 c) printové a internetové.

 

VI. Podmienky vzniku nároku na Novinárske ocenenie KROK

 

6.1  Ak sa pri zrátaní hlasov zistí, že dva príspevky majú rovnaký počet pridelených

 hlasov, víťazmi sa stanú obaja autori – masmediálni pracovníci.

6.2  Ďalšie poradie príspevkov bude zverejnené podľa počtu pridelených hlasov.

6.3  Bezprostredne po uzávierke Novinárskej pocty KROK a zrátaní pridelených

       hlasov musí Výsledková komisia vypracovať zápisnicu, ktorú podpíšu jej traja členovia.  

6.4  Výsledkovú komisiu vymenováva organizátor pred otvorením nového ročníka   

       a hlasovania Novinárskej pocty do 30. apríla kalendárneho roku.

6.5  Výsledková komisia bezprostredne po ukončení Novinárskej pocty vyhotoví

 zápisnicu o výsledkoch a túto odovzdá výkonnému manažérovi/manažérke Novinárskej 

 pocty KROK, ktorý/ktorá oficiálne výsledky zverejní na slávnostnom vyhlásení 

 výsledkov Novinárskej pocty KROK.

 

VII. Ocenenia v Novinárskej pocte KROK

 

7.1  Ocenení v Novinárskej pocte KROK sú:

 Prvé miesto v každej kategórii (televízne, rozhlasové, printové a internetové)  

 získa ten príspevok, ktorý po zrátaní hlasov Výsledkovou komisiou má  

 najvyšší počet pridelených hlasov. Víťazi dostanú Víťazný Certifikát 

 Novinárskej pocty KROK XXXX, špeciálny upomienkový predmet s logom 

 Novinárskej pocty KROK.  

7.2 Ďalej všetci novinári, ktorí sa zúčastnili Novinárskej pocty KROK získajú Certifikát       o účasti v Novinárskej pocte KROK príslušného roku a upomienkový predmet s logom       Novinárskej pocty.

7.3 Aktéri, vystupujúci v príspevkoch, ktoré boli ocenené, dostanú upomienkové predmety       s logom Novinárskej pocty KROK.

7.4 Víťazi Novinárskej pocty a aktéri sa predstavia na pódiu pri vyhlásení výsledkov       Novinárskej pocty KROK prítomnému publiku.

 

VIII. Vyhlásenie výsledkov

8.1  Vyhlásenie výsledkov on-line hlasovania Novinárskej pocty KROK sa uskutoční každý  

       rok na tradičnej Benefícii LPRe – SMR, ktorá je slávnostným večerom pri príležitosti  

       Svetového dňa reumatizmu na záver októbra kalendárneho roka v Národnom osvetovom  

       centre – Dom umenia Piešťany.

8.2  Výsledky vyhlási výkonná manažérka Novinárskej pocty KROK podľa tohto štatútu 

        v článku VI., bod 6.5.

 

IX. Oznámenie výsledkov

9.1  Oznámenie výsledkov Novinárskej pocty KROK bude uverejnené na www.mojareuma.sk v špeciálnej rubrike KROK – „Novinárska pocta“ a tiež zverejnené prostredníctvom tlače alebo iného masovokomunikačného prostriedku v médiách.

9.2  Oznámenie výsledkov zabezpečí organizátor Novinárskej pocty KROK.

 

X. Spôsob odovzdania Novinárskej pocty KROK

 

10.1  Novinárska pocta KROK bude odovzdaná víťazom osobne na Benefícii LPRe – SMR 

         alebo poštou, najneskôr do 30 dní od vyhlásenia výsledkov Novinárskej pocty KROK.

10.2  Žiadnemu nominovanému mediálnemu pracovníkovi nevzniká nijaký právny nárok 

         na Novinársku poctu KROK. Víťaz nemôže ocenenie previesť na tretiu osobu.

10.3   Organizátor Novinárskej pocty KROK má právo výhru víťazovi neodovzdať v prípade, že víťaz preukázateľne poruší niektoré z ustanovení tohto štatútu, nesplní podmienky          nominovania na Novinársku poctu KROK, a tým ani pravidlá ustanovené týmto          štatútom, alebo svojim konaním poškodí dobré meno organizátora či osoby aktéra,          o ktorom bol ocenený mediálny príspevok.

 

 XI. Súhlas so zverejnením osobných údajov

11.1   Prihlásením sa do Novinárskej pocty KROK v zmysle tohto štatútu udeľuje účastník         Novinárskej pocty – mediálny pracovník – organizátorovi Novinárskej pocty, súhlas         podľa § 12 Občianskeho zákonníka, aby organizátor Novinárskej pocty prostredníctvom         tlače, internetovej stránky www.mojareuma.sk, alebo iného masovokomunikačného         prostriedku zverejnil obrazové, zvukové záznamy, obrazové snímky, podobizne a meno         výhercov Novinárskej pocty KROK, prípadne vydal Zborník poctených príspevkov.

Víťaz Novinárskej pocty KROK zároveň podľa § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochraneosobných údajov v znení neskorších predpisov udeľuje organizátorovi Novinárskej pocty KROK súhlas k bezodplatnému spracovaniu jeho osobných údajov v informačnom systéme v súvislosti s touto novinárskou poctou v rozsahu: meno, priezvisko a názov redakcie.

Organizátor Novinárskej pocty KROK sa zaväzuje, že tieto osobné údaje bude spracúvať len na účely tejto Novinárskej pocty, po dobu jej trvania a v rozsahunevyhnutnom na dosiahnutie tohto účelu, najmä ich neposkytne na spracovanie tretím osobám a pristúpi k ich likvidácii bezodkladne po splnení účelu, na ktoré boli poskytnuté.

 

11.2   V prípade odmietnutia udelenia súhlasu mediálnym pracovníkom – víťazom podľa 

          predchádzajúceho odseku, alebo jeho podmieňovaním stráca mediálny pracovník nárok 

          na ocenenie a víťazom sa stáva druhý novinársky poctený príspevok v tej istej kategórii

          s najvyšším počtom hlasov.

 

XII. Právo organizátora Novinárskej pocty KROK na zmenu štatútu

12.1. Organizátor Novinárskej pocty KROK má právo meniť tento štatút, len ak by nebolo 

         možné dosiahnuť cieľ tejto Novinárskej pocty uvedený v článku 2 tohto štatútu, alebo

         by organizátorovi Novinárskej pocty hrozila v súvislosti s jej organizovaním škoda 

         väčšieho rozsahu. Každá zmena tohto štatútu bude zverejnená na internetovej stránke    

         www.mojareuma.sk a bude prístupná na nahliadnutie podľa bodu 13 ods. 13.2, vrátane 

         práva na vyhotovenie jeho fotokópie.

 XIII. Záverečné ustanovenia

13.1  Tento štatút nadobúda platnosť dňom jeho odsúhlasenia Výborom LPRe – SMR 

         a účinnosť dňom začatia hlasovania Novinárskej pocty KROK na www.mojareuma.sk.

13.2  Mediálni pracovníci – účastníci Novinárskej pocty, svojou nomináciou vyjadrujú súhlas 

         s týmto štatútom. Každý nominovaný účastník Novinárskej pocty KROK má právo

         nahliadnuť do tohto štatútu a požiadať o jeho fotokópiu. Tento štatút je k dispozícii v

         sídle organizátora Novinárskej pocty KROK a je prístupný na nahliadnutie na

         internetovej stránke www.mojareuma.sk.

13.3  V prípade nejasností v propagačných materiáloch a Zborníka KROK, týkajúcich sa

         Novinárskej pocty KROK sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu.

13.4  Organizátor Novinárskej pocty KROK a jednotliví účastníci Novinárskej pocty sa 

         zaväzujú riešiť akékoľvek spory vzájomnými rokovaniami a dohodou.

13.5  Právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa riadia ustanoveniami Občianskeho 

         zákonníka, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie.

13.6  Organizátor Novinárskej pocty KROK ako vyhlasovateľ tohto štatútu svojím podpisom

         v tomto štatúte potvrdzuje, že tento štatút vydal slobodne a prejavuje ním svoju vôľu ku

         každoročnému záväznému organizovaniu Novinárskej pocty KROK.

 

 

V Piešťanoch 19.04.2010                                     

 

Jana Dobšovičová Černáková

výkonná manažérka Novinárskej pocty KROK

 

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
S hlbokým zármutkom sme prijali smutnú správu, že zomrela naša drahá pani doktorka Elena Košková.
Milí naši priatelia a poslucháči Univerzity Reumy,
18. augusta 2022 sa v Leviciach konala Zakladajúca členská schôdza LPRe – MP Levice.