> Výhody a zľavy pre držiteľov preukazu ŤZP a pre invalidných dôchodcov
Výhody a zľavy pre držiteľov preukazu ŤZP a pre invalidných dôchodcov

Preukaz občana so zdravotným postihnutím vydáva úrad práce a posudzuje ho podľa Zákona č. 447/2008 Z. z.. Existuje tabuľka, podľa ktorej sa určuje miera funkčnej poruchy, kde nájdete zoznam diagnóz na vydanie preukazu ŤZP. Ten prináša pre držiteľov niekoľko výhod a zliav.

Aktualizácia február 2018

Invalidný dôchodok

Invaliditu a invalidný dôchodok môže získať občan po posúdení Sociálnou poisťovňou. Pravidlom je, že k tomu dochádza po roku strávenom na nemocenskom, nemusí to byť však pravidlom a o posúdenie môžete požiadať skôr. Invalidný dôchodca môže požiadať aj o preukaz ŤZP a môže byť jeho držiteľom.

Invalidný dôchodca a občan ŤZP môžu pracovať neobmedzene, pokiaľ im to ich diagnóza a postihnutie dovoľuje. Prácou si invalidný dôchodca môže dokonca zvýšiť svoj dôchodok. Invalidný dôchodca a občan ŤZP môžu byť evidovaný aj na úrade práce.

Taktiež môžu požiadať úrady práce o príspevok na podnikanie, zamestnanie sa, príspevok pre osobného asistenta alebo príspevok na založenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

Preukaz ŤZP občana

Po písomnej žiadosti na úrad práce vám preukaz ŤZP po posúdení vydajú priamo na úrade práce v blízkosti bydliska. Toto posúdenie alebo rozhodnutie je vydané podľa zákona a splnení podmienok.

Parkovací preukaz

Parkovací preukaz prináša možnosti pre držiteľov preukazu uplatniť si zľavu na diaľničnú známku. Parkovací preukaz sa vydáva osobe ŤZP, ktorá je odkázaná podľa posudku na individuálnu prepravu osobným autom alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí.

Parkovací preukaz okrem zľavy na diaľničnú známku umožňuje vstup do pešej zóny a parkovanie v nej, oprávňuje držiteľa parkovať na vyhradených miestach na parkovanie pre zdravotne postihnutých. Nesmie však ohroziť premávku a musí rešpektovať pokyny riadenia dopravy policajtom.

Vrátenie preplatkov za lieky

Limit pre vrátenie preplatkov za lieky a nárok na vrátenie preplatku za lieky majú všetci dôchodcovia, invalidi a zdravotne postihnutí.

Novelizácia zákona priniesla od 1. januára 2018 novinku, a tak po novom zdravotné poisťovne vrátia nielen doplatky za lieky, ale aj za dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky držiteľom preukazov ŤZP, invalidným a starobným dôchodcom a deťom do 6 rokov.

 „Od 1. novembra sa mení výška limitu spoluúčasti u starobných dôchodcov z 25 eur na 30 eur. Zároveň sa týka všetkých dôchodcov bez ohľadu na výšku dôchodku. Výška limitu spoluúčasti sa u invalidných dôchodcov a u držiteľov preukazu ŤZP znížila z 25 na 12 eur. Limit spoluúčasti sa po novom zvyšuje pre všetky deti do dovŕšenia 6 rokov z 8 eur na 10 eur a u detí do dovŕšenia 6 rokov s preukazom ŤZP ostáva vo výške 0 eur.“

Zdroj: www.dovera.sk

Zdravotná poisťovňa vyplatí preplatok do 90 kalendárnych dní automaticky priamo na bankový účet alebo poštovou poukážkou na adresu uvedenú v zdravotnej poisťovni.

Dane a poplatky v meste a obci

Ak má vaša obec alebo mesto schválené uznesenie alebo Všeobecno-záväzné nariadenie o zľavách pre občanov ŤZP a invalidov, najčastejšie to je v prípade poplatku za odvoz komunálneho odpadu, na daniach za nehnuteľnosti alebo poplatku za psa, môžete žiadať o úľavy. Taktiež môžete dostať zľavu na daň za garáž, byt alebo pozemok. Preto sa informujte na obecnom alebo mestskom úrade o možnostiach zliav a výhod pre občanov ŤZP alebo invalidov.

Oslobodenie od poplatkov pre ŤZP

Občania s preukazom ŤZP môžu byť oslobodení aj od poplatkov za vydanie niekoľkých dokumentov ohľadne vozidla a držiteľa preukazu ŤZP, za psa so špeciálnym výcvikom, za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie, za vydanie kolaudačného rozhodnutia na dokončených stavbách.

Za prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak bol na kúpu auta poskytnutý príspevok podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, za povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi občanmi Slovenska a povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti.

Cestovanie vlakom, MHD a autobusmi

Cestovanie na železniciach je od 17. novembra 2014 bezplatne pre všetkých poberateľov invalidného dôchodku. Držiteľom preukazu ŤZP Železničná spoločnosť Slovensko poskytuje zľavu 50 % z obyčajného cestovného v II. triede vlakov osobnej dopravy. Držiteľ preukazu s červeným pruhom má nárok aj na bezplatnú prepravu svojho sprievodcu a invalidného vozíka v služobnom vozni.

Cestovanie autobusom prináša pre zdravotne postihnutých zľavu, tá však závisí od jednotlivých prepravcov a vzťahujú sa aj na sprievodcu postihnutej osoby a vodiaceho psa. V niektorých mestách je možná preprava aj v MHD a to úplne bezplatne alebo so zľavou.

Ak ste držiteľom preukazu na cestovanie vlakom zadarmo a zároveň ste len invalidným dôchodcom, musíte si preukaz každý rok obnoviť. Okrem potvrdenia o dôchodku potrebujete aj dve fotografie. 

Koncesionárske poplatky

Preukaz ŤZP prináša výhody aj pre zdravotne postihnutých a invalidov, ktorý vlastnia preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Oslobodení sú od platenia koncesionárskych poplatkov aj osoby, ktoré žijú v jednej domácnosti s osobou vlastniacou preukaz ŤZP. Toto odberné miesto elektriny je oslobodené od platby.

Na adresu RTVS však musíte poslať fotokópiu preukazu osoby ŤZP odfotenú z oboch strán alebo rozhodnutie o uznaní za občana s ŤZP, meno odberateľa elektriny v danom odbernom mieste, evidenčné číslo SIPO (ak platiteľ má pridelené) a rodné číslo. RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.

Zľavy z koncesionárskych poplatkov platia aj pre poberateľov dôchodkových dávok a dôchodcov. V ich prípade sa sadzba znižuje na polovicu.

Ak poberáte dôchodok aj zo zahraničia, tak isto pre vás platí zľava z platby za vysielanie RTVS.

Vypracovala sociálna pracovníčka NÚDCH Bratislava, p. Rabenseiferová (uverejnené s jej súhlasom)

Ďalšie články

V pondelok 27. septembra 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy #14.  
Už len niekoľko dní máte na to, aby ste sa zapojili do nášho prieskumu k RA, vďaka ktorému nás bude lepšie a hlasnejšie počuť. Ďakujeme za vyplnenie do 20. 9. 2021
Už čoskoro Univerzita Reumy bude opäť pokračovať so svojimi živými vysielaniami. Pripravili sme pre vám celkom nové prednášky. Témy prednášok budú z časti inšpirované aj vašimi tipmi. Môžete nám posielať ďalšie.