> VČS LPRe – Klubu Kĺbik
VČS LPRe – Klubu Kĺbik

VČS LPRe – Klubu Kĺbik

V zmysle Stanov LPRe SR a na základe uznesenia Výboru LPRe – Klubu Kĺbik sa konala Výročná členská schôdza (VČS) 14. júla 2013 v Penzióne Hellene v Piešťanoch.

Program:
1. Prezentácia účastníkov VČS
2. Obed
3. Otvorenie a schválenie programu
4. Voľba pracovných komisií
5. Kontrola uznesení
6. Slávnostné príhovory
7. Správa o činnosti LPRe – KK za uplynulé obdobie
8. Správa o hospodárení LPRe – KK
9. Správa revíznej komisie
10. Rozpočet 2013
11. Návrh perspektív činnosti pre budúce obdobie
12. Diskusia a rôzne
13. Uznesenie
14. Záver

 

Ako hosť VČS LPRe – Klub Kĺbik sa zúčastnila MUDr. Mária Orlovská, jedna zo zakladateliek Ligy proti reumatizmu na Slovensku, dlhoročná tajomníčka LPRe SR. Aj jej zásluhou pred 15. rokmi vznikla pri LPRe SR Sekcia mladých reumatikov, ktorá sa neskôr transformovala na LPRe – Klub Kĺbik.

MUDr. Mária Orlovská, čestná členka predsedníctva a dlhoročná tajomníčka LPRe SR pozdravila prítomných členov od p. prof. Rovenského a skonštatovala, že rozhodnutie založiť Klubu Kĺbik bolo správne. Pripomenula, že rekondično-integračné pobyty Klubu Kĺbik majú už nezastupiteľné poslanie smerom k rodinám, kde majú dieťa s JIA a svojim programom a sociálnou terapiou pomáhajú, aby sa ľahšie v rodine zmierili s novou životnou situáciou. Rodičia sa radi stretávajú a radia o liečbe svojich detí s JIA. Veľmi ocenila a vyzdvihla pôvodný projekt Klubu Kĺbik „Novinárska pocta KROK“, kde sa tvorí základ budúcej spolupráce a hlavne vzdáva pocta novinárom, ktorí o nás píšu a tvoria rozhlasové či televízne príspevky. Pochválila Klub Kĺbik za aktívu účasť a pomoc centrále LPRe SR pri prípravách rôznych podujatí, hlavne Behu a chôdze reumatológov a reumatikov, kde sa príjemnou a zaujímavou formou oboznamuje aj široká verejnosť s problematikou ľudí s reumatickým ochorením. Počas Svetového dňa reumatizmu (12. októbra) je najlepšia príležitosť osloviť potenciálnych členov Ligy proti reumatizmu SR, aby sa rozšírila členská základňa.  Pani doktorka sa poďakovala Výboru LPRe – Klubu Kĺbik za ich doterajšiu prácu a poprosila zúčastnených, aby podľa možností pomáhali pri ďalších aktivitách.

Mgr. Jana Dobšovičová Černáková, predsedníčka LPRe SR a LPRe – Klubu Kĺbik vo svojom príhovore zvlášť priblížila históriu KK a spomenula jeho vývoj, najdôležitejšie projekty a činnosti až po 15.výročie Klubu Kĺbik. Poďakovala sa všetkým členom za to, že KK prekročil vek adolescenta a blíži sa k tzv. dospelosti. Pripomenula, že predchodcom Klubu Kĺbik, (ktorý vznikol v r. 2003) bola Sekcia mladých reumatikov (1998) až v roku 2012 sa spoločný názov transformoval na LPRe – Klub Kĺbik. Zdôraznila aké dôležité je nebyť s takýmto ochorením sám, je potrebné stretávať sa s ľuďmi a komunikovať, zachraňuje to rodiny aj vzťahy, vyzývala rodičov, aby sa do KK prihlásili spolu s ďalšími rodinnými príslušníkmi.

– – –

Na výročných členských schôdzach LPRe SR sa zúčastnili v miestnych pobočkách aj zástupcovia predsedníctva LPRe SR. Centrála Ligy chce v roku 2013 metodicky a systematicky viesť svoje organizačné jednotky.Snažíme sa tak prispieť ku zvýšeniu celkovej úrovne ich činnosti, aby sa aj menšie a slabšie MP svojou aktivitou priblížili k najlepším. Prioritným prvkom činnosti bude podpora a rozšírenie pravidelného zdravotného cvičenia do viacerých miestnych pobočiek.

V tomto môže byť príkladom pre všetkých práve LPRe – MP Púchov, kde si práve pripomínajú už 10. výročie zahájenia takýchto spoločných cvičení, ktoré zaviedla a doteraz aktívne vedie p. Emília Filová z Púchova. Stretávajú sa pravidelne raz do týždňa a cvičia v skupine, kde sa schádza 60 – 80 cvičeniek vo vekovom rozmedzí 30 – 80 r.

V LPRe – MP Trenčín zhodnotili činnosť v roku 2012 a prezentovali plán na rok 2013. Okrem iného sa podujali pripraviť spoločný rekondičný pobyt a tiež zahájiť spoločné zdravotné cvičenie. Prajeme im veľa síl a úspechov.

V LPRe – MP Lučenec sa na výročnej členskej schôdzi, okrem bohatej účasti členov MP, zúčastnili aj zástupcovia samosprávy (mesta, VUC) a lekárky z reumatologickej i dermatologickej ambulancie v Lučenci. Predsedníčka MP p. Gilanová zhodnotila bohatú činnosť v roku 2012.

Výročná členská schôdza LPRe – Miestnej pobočky Partizánske sa uskutočnila v príjemnom prostredí Klubu spoločenských organizácií – denné centrum mesta Partizánske. V príjemnom prostredí Klubu sa zišli reumatici a sympatizanti, aby si vypočuli zaujímavé prednášky a hlavne vyhodnotili a naplánovali svoju celoročnú činnosť.

LPRe – MP Topoľčany pripravila svoju VČS v Centre voľného času I. v Klube dôchodcov. Stretnutie si spestrili vystúpením hudobníkov a speváčiek z vlastných radov. Spevu sa venujú pravidelne, každý týždeň sa stretávajú na skúškach a nácvikoch. Ďalší interesantný spôsob, ako si spríjemniť a spestriť život v miestnej pobočke.

Aj touto cestou ďakujeme aktívnym členom vedenia, aj radovým členom, miestnych pobočiek za ich snahu a úsilie prispieť k väčšej informovanosti o reumatických chorobách, ich dopadoch na život jednotlivca, rodín i celej spoločnosti.

Občianske združenie Liga proti reumatizmu na Slovensku má 16 organizačných jednotiek, z toho 14 miestnych pobočiek a 2 kluby. Tradične činnosť v novom roku odštartujú výročné členské schôdze, kde sa stretnú členovia Ligy a dozvedia sa najnovšie plány, ktoré vedenie MP pripravilo pre svojich členov, ale hlavne zhodnotia činnosť a úspechy za uplynulý rok. Pre Ligu proti reumatizmu na Slovensku bol rok 2012 rokom zmien a úspešných podujatí. Svedčia o tom aj hodnotiace správy. (viď rubrika MIESTNE POBOČKY).

Uskutočnili sa:

14.07.2013 LPRe – Klub Kĺbik

07.06.2013 LPRe – Klub Motýlik

09.05.2013 LPRe – Miestna pobočka Poprad

15.04.2013 LPRe – Miestna Pobočka Ilava

03.04.2013 LPRe – Miestna pobočka Košice

15.03.2013 LPRe – Miestna pobočka Bardejov

06.03.2013 LPRe – Miestna pobočka Bratislava

21.02.2013 LPRe – Miestna pobočka Topoľčany

16.02.2013 LPRe – Miestna pobočka Martin

11.02.2013 LPRe – Miestna pobočka Partizánske

07.02.2013 LPRe – Miestna pobočka Lučenec

28.01.2013 LPRe – Miestna pobočka Trenčín

23.01.2013 LPRe – Miestna pobočka Púchov

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.