> Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP platné od 1. júla 2020
Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP platné od 1. júla 2020

Dňom 1. júla 2020 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 174/2020 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého sa sumy životného minima stanovujú s platnosťou od uvedeného dátumu nasledovne:

 1. a) 214,83 eur pre jednu plnoletú fyzickú osobu
 2. b) 149,87 eur pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
 3. c) 98,08 eur pre nezaopatrené dieťa, resp. pre zaopatrené neplnoleté dieťa.

 

Sumy životného minima sa zvýšili o 2,2 %.

 

Rovnako dňom 1. júla 2020 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 170/2020 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.

Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie sa od 1. júla 2020 nezvyšuje, zostáva vo výške 4,18 eur za jednu hodinu osobnej asistencie.

Sumy opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sú od 1. júla 2020 stanovené nasledovne:

 

Druhy opakovaných peňažných príspevkov  a výška p.p. od 1.7. 2019 v €

P.p. na osobnú asistenciu  4,18 € (nemení sa)

P.p. na prepravu  109,61 €

 

P.p. na kompenzáciu zvýšených výdavkov

 1. – na diétne stravovanie
 2. a) I. skupina chorôb 39,88 €
 3. b) II. Skupina chorôb 19,94 €
 4. c) III. skupina chorôb 11,97 €
 5. –súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia 19,94 €
 6. – súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motor. vozidla 35,88 €
 7. –súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 47,85 €

 

P.p. na opatrovanie – základné výšky

 1. FO v produktívnom veku

a)- opatruje 1 ŤZP   476,74 €

b)-opatruje dve alebo viaceré ŤZP 634,06 €

 

 1. FO poberá niektorú zo zákonom stanovených dôchodkových dávok
 2. a) – opatruje 1 ŤZP 238,37 €
 3. b) – opatruje dve alebo viaceré ŤZP 317,03 €

Vysvetlivky:

P.P. – peňažný príspevok

FO – fyzická osoba

ŤZP – osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

 

Od 1. júla 2020 sa peňažný príspevok na opatrovanie poskytuje fyzickej osobe v produktívnom veku vo výške 476,74 eura, resp. 634,06 eura bez ohľadu na to, či sa opatrovanej osobe poskytuje alebo neposkytuje ambulantná forma sociálnej služby napr. v dennom stacionári. To neplatí v prípade, ak fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, poberá niektorú z v zákone uvedených dôchodkových dávok, znížené výšky peňažného príspevku na opatrovanie ale v tabuľke neuvádzam.

 

Novelou zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sú od 1. Júla 2018 sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie a výšky peňažných príspevkov na opatrovanie stanovené pevnou sumou, ich výška už nie je odvodzovaná od sumy životného minima, pričom k 1. Júlu kalendárneho roka môže vláda Slovenskej republiky ustanoviť nariadením vlády SR novú výšku sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a nové výšky peňažného príspevku na opatrovanie.

           

Opakované peňažné príspevky na kompenzáciu sa vyplácajú mesačne pozadu, preto budú poberateľom vyplatené vo zvýšených sumách až v mesiaci august 2020.

Milan Měchura, NROZP

Ďalšie články

V pondelok 27. septembra 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy #14.  
Už len niekoľko dní máte na to, aby ste sa zapojili do nášho prieskumu k RA, vďaka ktorému nás bude lepšie a hlasnejšie počuť. Ďakujeme za vyplnenie do 20. 9. 2021
Už čoskoro Univerzita Reumy bude opäť pokračovať so svojimi živými vysielaniami. Pripravili sme pre vám celkom nové prednášky. Témy prednášok budú z časti inšpirované aj vašimi tipmi. Môžete nám posielať ďalšie.