> Zásady ochrany osobných údajov
Zásady ochrany osobných údajov

1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len „OÚ“).

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je Liga proti reumatizmu na Slovensku so sídlom Nábrežie Ivana Krasku 4, 921 01 Piešťany, IČO: 31822142 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Dodržiavame pravidlá  a preto je ochrana vašich OÚ pre nás dôležitá. OÚ spracúvame v zmysle týchto podmienok.

Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na portáli www.mojareuma.sk poskytujete súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (užívateľa webstránky) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona  č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR a ZÁKON“).

2 ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ

Ak ste nám poskytli OÚ, budú použité na nasledovné účely:

2.1 Prihláška – na vytvorenie a evidenciu databázy členov Prevádzkovateľa a zasielanie Informačného Bulletinu. Pre vytvorenie databázy ste nám poskytli údaje:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefón, pohlavie a e-mailová adresa

Na váš e-mail bude zaslané potvrdenie o prijatí prihlášky.

Osobné údaje spracúvame na právnom základe (čl. 6 /1/a GDPR a ZÁKONA) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

2.2. Marketing – na zasielanie informačných emailov, ak ste udelili súhlas Prevádzkovateľovi a to odkliknutím opt in prostredníctvom formuláru, ktorý ste obdržali v potvrdení s prihláškou. Pod zasielaním informačných emailov sa rozumie informovanie o pripravovaných aktivitách súvisiacich s činnosťou Prevádzkovateľa, ako aj zaujímavosti a odborné informácie pre pacientov s reumatickým ochorením. Ak si zákazník neželá dostávať tieto ponuky, jednoducho sa odhlási zaslaním emailu na liga@mojareuma.sk.

Prevádzkovateľ spracúva OÚ na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6/1/a  GDPR a ZÁKONA).

2.3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj na základe nasledovných oprávnených záujmov: ochrana majetku a bezpečnosti Prevádzkovateľa a jeho klientov, prevencia a detekcia počítačovej kriminality

3 FÓRUM

Užívateľ webstránky má možnosť na stránke www.mojareuma.sk v časti Fórum „Položiť otázku“. V prípade, ak sa rozhodnete položiť otázku, zbierame o vás nasledovné údaje:

 • IP adresa, email, meno (môže byť aj prezývka)

Tieto údaje slúžia len na položenie otázky a nie sú posielané tretím stranám, ani nie sú dostupné pre iných užívateľov webstránky.

Tieto údaje slúžia na zaslanie notifikácie v prípade odpovede na Položenú otázku.

Prevádzkovateľ spracúva OÚ na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6/1/a  GDPR a ZÁKONA).

4 TRETIE STRANY

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám. Počas spracovania prihlášky na účely zaslania Informačného Bulletinu sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodaní IB na základe súhlasu

OÚ prihláseného člena sú spracovávané, len za účelmi v bodoch 2.1 a 2.2 a na nevyhnutný čas bližšie uvedené v ods. 6 Doba spracúvania.

5 MLADŠÍ AKO 16 ROKOV

Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku.

6 DOBA SPRACÚVANIA

Člen Prevádzkovateľa súhlasí so spracovaním osobných údajov odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok až po dobu 5 rokov pri splnení účelu plnenia zo zmluvy ods. 2.1.

Užívateľ webstránky súhlasí so spracovaním osobných údajov odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok po dobu členstva u Prevádzkovateľa pri splnení účelu marketingových aktivít ods. 2.2.

7 PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prenos do tretích krajín sa nevykonáva.

8 IP ADRESA

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti.

IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

 • IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…).
 • statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje.
 • dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

9 BEZPEČNÝ PRENOS ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

10 PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo v zmysle GDPR

 1. právo na opravu,
 2. právo na výmaz,
 • právo na prenosnosť údajov,
 1. právo namietať,
 2. právo na odvolanie súhlasu,
 3. právo na prístup k informáciám,
 • právo podať návrh na začatie konania.

Právo na opravu.

Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jej osoby a doplnenie neúplných OÚ.

Právo na výmaz.

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa týka sa to priameho marketingu vrátane profilovania,
 • OÚ sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

Právo na prenosnosť údajov.

Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu Prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:

 • sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s  priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená  jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Dotknutá osoba svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

Odvolanie súhlasu

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.

Právo na prístup k informáciám.

Dotknutá osoba  má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak Prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

 • účele spracúvania OÚ,
 • kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcov, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne Prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe žiadosti informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade vás budeme informovať.

Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ dotknutej osoby spôsobom, akým požiadal alebo podľa jeho požiadavky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dotknutú osobu verifikovať, a zistiť, či ide o konkrétnu dotknutú osobu. Verifikácia spočíva, v poskytnutí dodatočných informácií napr. prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácií o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracúva.

Právo podať návrh na začatie konania.

Dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak je priamo dotknutá na svojich právach, návrh musí obsahovať  kto ho podáva, proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy.

Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava.  Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

11  COOKIES

11.1 Portál využíva tzv. cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa na koncovom zariadení dotknutej osoby ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača. Vďaka ich využívaniu, ktoré je však anonymné, je možné plnohodnotne využívať všetky funkcie webových stránok. Uľahčujú tak používanie webových stránok a zlepšujú ich výkon a funkčnosť.

11.2 Ide najmä o sledovanie správania používateľa a následné prispôsobenie obsahu, zjednodušenie používania stránok, možnosť prihlasovania, prispôsobenie a obmedzenie reklamných kampaní a podobné funkcionality, ktoré by bez využitia cookies neboli možné.

11.3 Dotknutá osoba má právo zmenou nastavenia vo svojom internetovom prehliadači, samozrejme, využívanie cookies zakázať. Ak dotknutá osoba neakceptuje žiadne cookies, nebude môcť využívať kompletnú funkčnosť a všetky ponuky portálu.

12 MÁTE OTÁZKY?

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Liga proti reumatizmu na Slovensku

Nábr. Ivana Krasku 4

921 01 Piešťany

IČO: 31822142

e-mail: liga@mojareuma.sk

tel.: 0917 790 264

14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.5.2018.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.

Univerzita Reumy (univerzitareumy.sk) – pre výmaz, úpravu alebo výpis osobných údajov kontaktujte prevádzkovateľa:

Liga proti reumatizmu na Slovensku, Nábr. Ivana Krasku 4, 921 01 Piešťany, IČO: 31822142, e-mail: liga@mojareuma.sk, tel.: 0917 790 264.

Spracúvané údaje v rámci portálu univerzitareumy.sk: meno, priezvisko, mesto, krajina, e-mail, IP adresa, Facebook profil (v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, ID, foto – len v prípade prihlásenia sa cez Facebook). Tieto údaje sú spracúvané za účelom poskytovania prístupu k e-learning portálu Univerzita Reumy, vyhodnotenie testov a prípadné ocenenie úspešných riešiteľov.

Pre portál Univerzita Reumy ďalej platia ZOOU LPRe SR.