> Žiadosť o invalidný dôchodok
Žiadosť o invalidný dôchodok

Žiadosť o invalidný dôchodok klient podáva osobne v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta bydliska. V prípade, že sa nemôže dostaviť osobne na pobočku, je imobilný, prípadne má iné zdravotné problémy, ktoré mu neumožňujú osobné podanie, môže ho na základe písomného splnomocnenia zastupovať iná osoba ale len v prvom kontakte so Sociálnou poisťovňou. Pri prvom kontakte klienta sa jedná o uplatnenie nároku na invalidný dôchodok, nie je to ešte samotné podanie žiadosti.

Klientovi  po predložení dokladu totožnosti (občiansky preukaz, pas), zamestnankyňa Sociálnej poisťovne v informačnom systéme zistí prehľad zamestnania žiadateľa a doklady, ktoré sa nachádzajú v archivačnom systéme. Pracovníčka na základe dostupných údajov dá podpísať žiadateľovi doklad „Uplatnenie nároku na invalidný dôchodok“, kde vyznačí všetky potrebné doklady, ktoré sú potrebné ku konaniu a ktoré doteraz neboli predložené Sociálnej poisťovni. V prípade, ak je žiadateľ práceneschopný, preverí trvanie dočasnej pracovnej neschopnosti a podporné obdobie, ku ktorému bude výplata nemocenského zastavená (priznanie dôchodkovej dávky je možné až po ukončení výplaty nemocenského). 

Ďalšou časťou podania je vyhotovenie „Oznámenia údajov“, kde sú vyznačené všetky osobné údaje klienta, meno a sídlo jeho ošetrujúceho lekára, klient  tento doklad podpíše a  na jeho základe  vydá referentka posudkových činností Sociálnej poisťovne tlačivo „526“, pre ošetrujúceho lekára, ktorý tento doklad vypíše a podľa diagnózy klienta priloží odborné nálezy od odborných lekárov.

Po skompletizovaní všetkých dokladov z pracovnej – poisteneckej časti klienta a prehodnotení všetkých doložených odborných nálezov posudkovým lekárom, je klient predvolaný na spísanie a podpísanie „Žiadosti o invalidný dôchodok“. V ten istý deň je aj prejednaný posudkovou komisiou SP, ktorá v zápisnici určí stupeň – percento zdravotného postihnutia. Žiadosť o invalidný dôchodok a všetky potrebné doklady spolu s lekárskou zápisnicou sú odposlané ešte v ten deň Ústrediu Sociálnej poisťovne, ktorá rozhodne o nároku a výške  invalidného dôchodku a zašle klientovi rozhodnutie o dôchodku.

POUČENIE:

Doklady potrebné  k spísaniu žiadosti o dôchodok:

(Pri predčasnom starobnom dôchodku je podmienka skončenie zamestnania) 

1.      identifikačnú kartu – občiansky preukaz, prípadne pas

2.      doklad o štúdiu: výučný list, maturitné vysvedčenie, vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške – diplom – prípadne potvrdenie o dobe štúdia, vrátane  vysvedčenia o ukončení povinnej školskej dochádzky (posledné vysvedčenie zo základnej školy, prípadne vysvedčenie z 1. alebo 2. ročníka strednej odbornej školy – učňovskej školy)

3.      u mužov – vojenská knižka alebo preukaz nevojaka, prípadne potvrdenie OVS o vykonaní vojenskej služby

4.      u žien – rodné listy detí

5.      potvrdenie zamestnávateľa o dobe poberania materského a rodičovského príspevku  

6.  rozpis dôb  zamestnania a doklady (výpis o dobách z ústredia SP, potvrdenia, zápočty, pracovné knižky)                           

7.      evidenčný list dôchodkového poistenia – vydá mzdová učtáreň

8.      potvrdenie zamestnávateľa o práceneschopnostiach, prípadne iných vylučiteľných obdobiach

9.      potvrdenie  Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o období evidencie – originál

10.  potvrdenie o poberaní podpory v nezamestnanosti v období  od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003 – originál

11.  u nezamestnaných – potvrdenie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o poberaní – nepoberaní dávky v hmotnej núdzi

12.  doba starostlivosti  o prevažne alebo úplne bezvládneho príbuzného (obdobie sa započíta iba do 31. 12. 2000):

d o l o ž i ť :

         rozhodnutie o prevažnej  alebo úplnej bezvládnosti (na meno bezvládneho             príbuzného, nemôže byť rozhodnutie o čiastočnej bezvládnosti)

         Čestné vyhlásenie žiadateľa o dôchodok:   

odkedy (najskôr od dátumu priznania prevažnej, prípadne úplnej bezvládnosti)

dokedy (najneskôr do dňa smrti bezvládneho) trvala starostlivosť a bezvládny nebol umiestnený v ústavnom zariadení                             

13.  k žiadosti o invalidný dôchodok – potvrdenie príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne o vyplácaní nemocenských dávok s vypísaním všetkých dočasných pracovných neschopností patriacich do podporného obdobia a vyznačením dátumu ukončenia výplaty nemocenského – podporného obdobia

14.  v prípade výplaty dôchodku na osobný účet alebo účet manžela, je potrebné doložiť peňažným ústavom potvrdenú „Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet“

15.  v  prípade poberania dôchodku, rozhodnutie o jeho priznaní alebo aj odňatí

16.  v prípade žiadosti o vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok je potrebný: úmrtný list manžela, sobášny list (originály + fotokópie) a potvrdenie o štúdiu dieťaťa vo veku nad 15 rokov,  rodný list siroty

17.  zmluvu  s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou v prípade, ak je žiadateľ sporiteľom

 

Ďalšie články

V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky
JIA (Juvenile Idiopathic Arthritis) znamená detská idiopatická artritída.