> ZMENY V ZÁKONE 447/2008 o p.p. na kompenzáciu ŤZP
ZMENY V ZÁKONE 447/2008 o p.p. na kompenzáciu ŤZP

Parlament schválil Novelu zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Zmeny v zákone sú účinné od 1. júla 2018. V článku vám prinášame prehľad najdôležitejších zmien.

Parkovací preukaz pre onkologických pacientov

Onkologickí pacienti počas liečby a hematoonkologickí pacienti aj počas udržiavacej liečby budú mať nárok na vyhotovenie parkovacieho preukazu. Po novom už onkologickí pacienti nebudú musieť dokazovať, že majú zníženú imunitu, ťažkosti pri chôdzi alebo iné problémy, pre ktoré je pre nich nevhodné cestovanie v hromadnej doprave. Postačí, ak lekárskymi správami doložia, že sa podrobujú onkologickej liečbe.

Úrad práce vyhotoví parkovací preukaz každej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo trpí ochorením uvedeným v novej prílohe č. 18 k zákonu.

V prílohe č. 18 sú uvedené tieto ochorenia:

Neurologické ochorenia: stavy po náhlych cievnych mozgových príhodách, mozgových ochoreniach, pri neurodegeneratívnych a degeneratívnych ochoreniach spojené so stredne ťažkými alebo ťažkými parézami, plégiami, stredne ťažkým alebo ťažkým vertigom, ťažké záchvatovité ochorenia s mnohopočetnými hybnými komplikáciami typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovoľných pohybov alebo s poruchami vedomia.

Ťažké poruchy pohyblivosti pri vrodených alebo získaných ochoreniach – svalových, metabolických, miechových, mozgových, reumatických, zápalových, endokrinných.

Ortopedické ochorenia: anatomické straty končatín – dolné od predkolenia vyššie, horné od predlaktia vyššie, funkčné straty – strata opornej funkcie dolnej končatiny, postihnutie panvy sprevádzané ťažkými parézami končatín alebo závažnou instabilitou panvového prstenca, postihnutie chrbtice sprevádzané ťažkými parézami končatín, ťažké deformity chrbtice spojené s poruchou exkurzií hrudníka, stuhnutie jednotlivých úsekov chrbtice s koreňovým dráždením. Ťažké postihnutie váhonosných kĺbov s obmedzením hybnosti, disproporčné poruchy rastu sprevádzané závažnými deformitami končatín a hrudníka, nízka telesná výška do 120 cm.

Obmedzenie pohyblivosti stredne ťažkého až ťažkého stupňa už pri ľahkom zaťažení pri interných ochoreniach, zlyhávanie funkcie pľúc, srdca, obličiek, pečene.

Geneticky podmienené ochorenia s polymorfným postihnutím.

Ťažká porucha zvieračov, inkontinencia moču alebo stolice, stómie.

Duševné postihnutie s ťažkou poruchou sociálnych interakcií, s často sa opakujúcimi závažnými poruchami správania, orientácie, pri stredne ťažkých alebo ťažkých psychiatrických postihnutiach, stredne ťažkých alebo ťažkých mentálnych postihnutiach, vrátane pervazívnych vývinových porúch stredne ťažkého alebo ťažkého stupňa.

Onkologické ochorenie počas akútnej onkologickej liečby a pri hematoonkologickom ochorení aj počas udržiavacej liečby.

Praktická slepota, úplná slepota.

Strata sluchu podľa Fowlera viac ako 80 % obojstranne.

Vozidlo, ktoré držiteľ parkovacieho preukazu využíva na svoju prepravu (bez ohľadu na to, či je jeho majiteľom), môže jazdiť bezplatne po spoplatnených diaľniciach a rýchlostných cestách v Slovenskej republike, v prípade, ak je zaregistrované v Národnej diaľničnej spoločnosti. Podrobnosti o registrácii nájdete na stránke www.eznamka.sk v odkaze Registrácia vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky.

Príspevok na pohonné hmoty

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky motorového vozidla budú môcť poberať onkologickí pacienti, ktorým sa poskytuje onkologická liečba, v prípade hematoonkologických pacientov aj udržiavacia liečba, ako aj pacienti zaradení do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu. Títo ľudia navyše nebudú musieť preukazovať, že vozidlo využívajú na pracovné, vzdelávacie, rodinné aktivity alebo občianske aktivity, t.j. budú sa môcť prepravovať aj do zdravotníckeho zariadenia.

Okrem nich budú môcť príspevok poberať aj osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na individuálnu prepravu, avšak iba na pracovné, vzdelávacie, rodinné aktivity alebo občianske aktivity.

Pri príspevku na pohonné hmoty (na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s prevádzkou motorového vozidla) osoba s ŤZP môže a nemusí byť vlastníkom vozidla. Vlastník vozidla však nesmie mať oprávnenie na vykonávanie prepravy (nemôže ísť napr. o vozidlo taxislužby). Vlastníkom vozidla môže byť napríklad rodinný príslušník žiadateľa. Príspevok sa poskytuje každý mesiac v rovnakej výške, nákup pohonných hmôt sa nedokladuje.

Výška príspevku je 34,25 € mesačne – 16,70 % zo sumy životného minima. Životné minimum jednej dospelej osoby je od 1.júla 2018 205,07 €.

Odkázanosť na individuálnu prepravu

Zákon zužuje okruh osôb, ktoré môžu byť uznané za odkázané na individuálnu prepravu. Za odkázanú na individuálnu prepravu môže byť uznaná iba osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá nie je schopná využívať hromadnú dopravu výlučne z troch dôvodov:

  1.       ťažká porucha mobility,
  2. duševná porucha s často sa opakujúcimi prejavmi agresivity, neovládateľného alebo nepredvídateľného správania,
  3. ťažká porucha zvieračov.

Odkázanosť na individuálnu prepravu je podmienkou priznania príspevku na kúpu motorového vozidla, príspevku na úpravu motorového vozidla a príspevku na prepravu. Onkologickí pacienti, ktorí netrpia ťažkou poruchou mobility, duševnou poruchou alebo ťažkou poruchou zvieračov nebudú mať na tieto príspevky nárok, hoci budú mať parkovací preukaz a poberať príspevok na pohonné hmoty.

Pokiaľ pacient už poberá príspevok na prepravu, príspevok mu nebude odobratý iba z dôvodu zmeny zákona. Pri opätovnom posúdení zdravotného stavu (na kontrolnej lekárskej prehliadke alebo ak si podá novú žiadosť o kompenzáciu) však bude odkázanosť na individuálnu prepravu posúdená podľa nových pravidiel a príspevok mu môže byť odňatý. Príspevok na kúpu vozidla alebo jeho úpravu nebude musieť vrátiť kvôli zmene zákona.

Opatrovateľský príspevok

Od 1. júla 2018 sa zvýši opatrovateľský príspevok nasledovne:

Opatrovanie 1 osoby s ŤZP 369,36 €
Opatrovanie  2 osôb s ŤZP 492,34 €
Opatrovanie 1 osoby s ŤZP dôchodcom184,71 €
Opatrovanie 2 osôb s ŤZP dôchodcom 246,20 €

 

Opatrovateľský príspevok je v zákone určený pevnou sumou a nie je viac naviazaný na životné minimum. Znamená to, že aj v prípade zvýšenia sumy životného minima, opatrovateľský príspevok zostane rovnaký. Vláda SR však môže svojim nariadením zmeniť výšku opatrovateľského príspevku vždy k 1. júlu kalendárneho roka.

Výška príspevku sa znižuje o sumu, o ktorú príjem opatrovaného presahuje dvojnásobok životného minima. Ak je opatrovaným nezaopatrené dieťa, peňažný príspevok na opatrovanie sa zníži o sumu, ktorou príjem opatrovaného prevyšuje trojnásobok sumy životného minima.

Opatrovateľský príspevok je ale možné aj zvýšiť o 100 € mesačne, ak je opatrovaným nezaopatrené dieťa a opatrovateľ nemá nijaký iný príjem.

Opatrovateľský príspevok sa viac nebude krátiť pri hospitalizácii opatrovaného dlhšej ako 30 dní, avšak iba za predpokladu, že opatrovateľ bol na hospitalizáciu prijatý ako jej sprievodca.  Pokiaľ opatrovaný zomrie, príspevok sa poskytne za celý kalendárny mesiac, v ktorom zomrel, aj za nasledujúci mesiac.

Opatrovateľský príspevok sa viac nebude krátiť ani v prípade, ak opatrované dieťa navštevuje školu alebo školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.

Príspevok na osobnú asistenciu

Od 1. júla 2018 sa zvýši príspevok na osobnú asistenciu na 3,82 € za hodinu osobnej asistencie. Príspevok na osobnú asistenciu  je v zákone určený pevnou sumou a nie je viac naviazaný na životné minimum. Znamená to, že aj v prípade zvýšenia sumy životného minima, príspevok zostane rovnaký. Vláda SR však môže svojim nariadením zmeniť výšku príspevku na osobnú asistenciu vždy k 1. júlu kalendárneho roka.

Zákon tiež výslovne stanovuje, že osobnú asistenciu nie je možné podmieňovať druhom zdravotného postihnutia, stupňom zdravotného postihnutia alebo závažnosťou zdravotného postihnutia.

 

Zvýšenie súm životného minima

Od 1. júla 2018 sa zvýšia sumy životného minima nasledovne:

  •       205,07 € mesačne – jedna dospelá osoba,
  •       143,06 € mesačne – ďalšia spoločne posudzovaná dospelá osoba,
  •       93,61 € mesačne – dieťa.

Menu

 

Reumatologickí pacienti

Príloha č. 3 k zákonu č. 447/2008 Z. z.

Miera funkčnej poruchy a stupeň zdravotného postihnutia jednotlivých systémov

  1. Choroby krvi, krvotvorných orgánov a poruchy imunitných mechanizmov
Druh zdravotného postihnutiaMiera funkčnej poruchy v %
1. Málokrvnosť, nedostatok hemoglobínu (zhubná, hemolytická, panmyelopatia a pod.)
a) stredne ťažké prejavy
b) ťažké prejavy (s trvalou potrebou transfúzie a imunosupresívnej liečby s obmedzením výkonnosti)

2. Poruchy zrážanlivosti a iné stavy krvácania
a) ľahká forma – ľahké krvácavé stavy
b) stredne ťažká forma – (trombofilné stavy)
1. s občasným krvácaním do kĺbov
2. s častým krvácaním do kĺbov až s počínajúcimi sekundárnymi artrotickými zmenami v kĺboch
c) ťažká forma (s častým krvácaním do kĺbov so sekundárnymi artrotickými zmenami – trombocytopénie)

3. Chronická lymfatická leukémia (lymfadenóza) a ostatné typy non-Hodgkinovho lymfómu
a) s ľahkými prejavmi (bez známok progresie)
b) so stredne ťažkými prejavmi
ba) tri roky po ukončení liečby
bb) počas liečby
c) s ťažkými prejavmi (ťažká anémia, trombocytopénia a pod.)

4. Plazmocytóm (myelóm)
a) s ľahkými prejavmi (bez známok progresie)
b) so stredne ťažkými prejavmi (zmeny v kostiach)
c) s ťažkými prejavmi (málokrvnosť, poruchy funkcie obličiek, osteolýza, patologické fraktúry, bolesti)

5. Hodgkinov lymfóm (lymfogranulóm)
a) štádium I. – III. A (počas dlhodobej liečby až do jej ukončenia l)
b) štádium III. B – IV
ba) do ukončenia liečby
bb) v plnej remisii (po troch rokoch od plnej remisie)

6. Chronická myeloidná leukémia (myelóza)
a) chronická fáza v liečbe
1. bez prejavov na celkový stav
2. s prejavmi na celkový stav
b) akcelerovaná alebo blastická fáza

7. Chronické myeloproliferatívne ochorenia ostatné (polycytémia vera, esenciálna trombocytémia, osteomyeloskleróza a pod.)
a) ľahká forma
b) stredne ťažká forma
c) ťažká forma
d) komplexná forma

8. Akútna leukémia a difúzny non-Hodgkinov lymfóm (tiež v remisii)
a) u dospelých
b) u detí až do skončenia liečby
c) pri prípadnej remisii trvajúcej päť rokov

9. Myelodysplastické stavy
a) ľahká forma – bez zjavných prejavov
b) stredne ťažká forma – s miernymi prejavmi
c) ťažká forma – s ťažkými prejavmi

10. Niektoré poruchy mechanizmu imunity
a) imunodeficity s občasnými klinickými prejavmi s potrebou imunomodulačnej liečby
b) stredne ťažké imunodeficity s rozsiahlymi a opakovanými infekčnými komplikáciami, ťažko kompenzovateľné liečbou a vyvolávajúce stredne ťažké obmedzenie výkonnosti
c) ťažké imunodeficity s rozsiahlymi a opakovanými infekčnými komplikáciami, rezistentné na liečbu a vyvolávajúce ťažké obmedzenie výkonnosti
d) ťažké imunodeficity s rozsiahlymi a opakovanými infekčnými komplikáciami, rezistentné na liečbu a vyvolávajúce úplné obmedzenie výkonnosti

30 – 40

50 – 80

10 – 20

30 – 40

50 – 60

70 – 80

10 – 20

40
60 – 80
90 – 100

30
50 – 80

90 – 100

60

70 – 80
50

30 – 40
50 – 60
70 – 80

30 – 40
50
60 – 80
90 – 100

90 – 100
100
30 – 40

10 – 20
30 – 40
50 – 80

30

50

60 – 80

90

 
XII. Pohybový a podporný aparát 
A. Chrbtica, choroby kĺbov, zápalové reumatické ochorenie, iné choroby kostí, chrupaviek, šliach, svalov

Druh zdravotného postihnutiaMiera funkčnej poruchy v %
1. Poruchy chrbtice
a) zlomeniny tela stavca do 1/4 výšky tela stavca, spondylolistéza I. a II. stupňa, vrodené chyby a deformácie, stavy po operáciách s ľahkou poruchou statiky a dynamiky chrbtice
b) degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách, stavy po operáciách s trvalým postihnutím funkcie a častými recidívami a dráždenia nervov a svalov s poruchou svalového korzetu stredného stupňa, so strednou poruchou dynamiky a statiky chrbtice
c) ostatné postihnutia chrbtice s ťažkým stupňom poruchy funkcie (napr. skoliózy II. až IV. stupňa), s výraznou deformitou hrudníka s prihladnutím na stupeň kardiopulmonálnej insuficiencie chronického charakteru, spondylolistézy III. a IV. stupňa, primárna diseminovaná hyperostóza s ankylózou vo viacerých segmentoch chrbtice
d) stavy po operácii chrbtice a medzistavcových platničiek, rozsiahle degeneratívne zmeny III. a IV. stupňa s ťažkými poruchami funkcie (recidivujúcimi chronickými iritáciami nervov až radikulopatiami s motorickým deficitom na periférii trvalého charakteru, insuficiencia svalového korzetu)

2. Scheuermannova choroba s trvalou statodynamickou poruchou funkcie (hodnotí sa po 18. roku veku života)
a) ľahký stupeň poruchy funkcie s chronickou vertebralgiou
b) stredný a ťažký stupeň poruchy funkcie s nosením korzetu
c) ťažká porucha s nosením korzetu

3. Spondylartritída ankylozujúca – Bechterevova choroba
a) stredne ťažká forma (III. a IV. stupeň)
b) ťažké formy (V. stupeň)
c) ťažký stupeň postihnutia chrbtice s ankylózou bedrových kĺbov

4. Artropatie, zápalové reumatické ochorenia, iné choroby kostí, chrupaviek, vnútornej výstelky kĺbu a šliach (chondropatie, synovitídy, tendovaginitídy, entezopatie atď.)
a) ľahké formy, zriedkavo recidivujúce, s trvalou poruchou funkcie postihnutého kĺbu alebo iných anatomických štruktúr pri trvalom postihnutí výkonu práce horných končatín a dolných končatín
b) stredne ťažké formy, občas recidivujúce, so strednou poruchou funkcie, ktorá trvale obmedzuje výkonnosť organizmu
c) ťažké formy, liečebne neovplyvniteľné, trvale aktívne s progresiou, s výraznými deštruktívnymi zmenami, s ťažkou poruchou funkcie, ktorá postihuje viac kĺbov horných končatín, dolných končatín a chrbtice, ťažké deformity s ťažkou poruchou pohyblivosti s polytopnou lokalizáciou a orgánovým postihnutím

5. Osteoporóza, osteomalácia, osteopatia
a) ľahká až stredná forma lokálna alebo generalizovaná
b) ťažká forma so zvýšenou lomivosťou kostí s výrazným obmedzením pohyblivosti a výskytom jednej a viacerých kompresívnych zlomenín tela stavca

6. Chronická osteomyelitída
a) ľahký stupeň – lokalizovaná nepatrná aktivita, drobné hnisanie vo fistule
b) stredný stupeň, rozsiahlejší proces, častá alebo trvalá sekrécia z fistuly s obmedzením pohyblivosti s prihliadnutím na dominantnosť hornej končatiny a pri dolnej končatine, ak ide o lokalizáciu na váhonosných kĺboch alebo na chodidle
c) ťažký stupeň – časté ťažké ataky, s horúčkou, vysokou FW, zreteľná infiltrácia mäkkých častí, sekrécia z fistuly a vylučovania sekvesterov, ťažký stupeň obmedzenia pohyblivosti a výkonnosti (opakovaný neúspech konzervatívnej aj operatívnej liečby)

7. Stavy po zlomenine rebier (iba sériové zlomeniny rebier)
a) ľahký stupeň obmedzenia ventilácie
b) stredný stupeň obmedzenia ventilácie
c) ťažký stupeň obmedzenia ventilácie

8. Stavy po úrazoch panvy
a) ľahká porucha obmedzujúca len dlhodobé státie a chôdzu
b) stredne ťažká porucha s porušením statiky a dynamiky dolných končatín a driekovej chrbtice
c) ťažké poruchy hybnosti dolných končatín, porucha funkcie zvieračov

9. Malígne nádory svalov, kostí a kĺbov
a) stavy po operácii pri prebiehajúcom onkologickom liečení
b) stavy po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov od stabilizácie)
c) stavy po stabilizácii zdravotného stavu (po piatich rokoch od stabilizácie)
d) neliečiteľné formy
e) recidívy

10. Malý vzrast, telesná výška po skončení rastu
a) do 120 cm
b) do 130cm
c) do 140 cm

11. Svalové ochorenia
1. myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ a pod.), zápalové myozitídy, polyomyozitídy a pod., metabolické a endokrinné
a) ľahká forma s obmedzením hýbavosti
b) stredne ťažká forma s výrazným obmedzením hýbavosti
c) ťažká forma (imobilita)
2. myasténia gravis, myastenický syndróm
a) ľahká forma
b) stredne ťažká forma s obmedzením hýbavosti
c) ťažká forma s výrazným obmedzením hýbavosti

12. Poúrazové svalové ochorenia (pri dominantnej končatine +10 %)
a) ľahká forma (napríklad odtrhnutie dlhej hlavy dvojhlavového svalu)
b) stredne ťažká forma s funkčným obmedzením
c) ťažká forma s výrazným funkčným obmedzením

Nárok na ŤZP preukaz majú, ostatné závisí od stupňa ochorenia, prípadne postihnutia – parkovací preukaz, peňažný príspevok na pohonné hmoty, hygienu, diétne stravovanie, kúpu pomôcky /detský rehabilitačný kočík – dá sa aj cez zdravotnú poisťovňu, autosedačka, mobilná toaleta, …/, osobná asistencia a iné /uvedené v žiadosti o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu/. Ak potrebujú nejakú pomôcku, treba sa informovať, či ju prepláca ZP alebo ÚPSVaR. Niektoré sa dajú aj cez obidve inštitúcie.

 

Žiadosti sú k dispozícii na web. stránke www.upsvar.sk, lekársky nález vypĺňa VLPDaD na základe lekárskej správy z odbornej ambulancie. Pri preukazoch potrebujete lekársky nález, kópiu odbornej lekárskej správy, prípadne prepúšťaciu správu z nemocnice a rodný list dieťaťa. Pri kompenzáciách treba zdokladovať príjem rodiny za predchádzajúci kalendárny rok + vyhlásenie o výške majetku /tiež nájdete v žiadostiach/.

 

Vypracovala sociálna pracovníčka NÚDCH Bratislava, p. Rabenseiferová (uverejnené s jej súhlasom)

 

 

10

30

40 – 50

50 – 60

10
30
40

30
50
70 – 100

10 – 20

30 – 40

50 – 60

20 – 40

50 – 70

20 – 30

30 – 40

50 – 70

20
30 – 40
50 – 70

 

Ďalšie články

V utorok 27. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár, ktorý sme teraz pripravili ako lekciu nordic walkingu s Luciou Okoličányovou. Pripojte sa k nám na Fb Moja reuma alebo priamo tu na www.mojareuma.sk
V utorok 20. apríla 2021 o 17.00 hod. Vás pozývame do Univerzity Reumy na vzdelávací webinár s názvom: "Čo je koučing pre zdravie a ako vám môže pomôcť"
Pri odporúčaní užívania liekov je potrebné rešpektovať aktuálne odborné poznatky