> Bolesť a remisia
Bolesť a remisia

MUDr. Viliam Maňka, PhD.

Bolesť je jeden z najčastejších prejavov ochorení a symptómov, ktoré vedú pacienta k lekárovi a ktoré dokážu pacientovi znepríjemniť život. Napriek častému výskytu sa jej opis pacientami veľmi líši. Aj rovnaký typ bolesti vychádzajúcej z rovnakej štruktúry popisujú rôzni ľudia inak. Raz je to pocit pichania, nepríjemného tlaku, pulzovania alebo niekedy aj rovno ostrej bolesti.

Odborné spoločnosti definujú bolesť takisto rôzne. Napríklad Medzinárodná spoločnosť pre štúdium bolesti ju definuje ako – „Averzívny zmyslový a emocionálny zážitok zvyčajne spôsobený skutočným alebo potenciálnym poškodením tkaniva“. Severoamerická asociácia ošetrovateľov hovorí, že: „Bolesť je stav, v ktorom jednotlivec zažíva a hlási vážne nepohodlie alebo nepríjemný pocit“. Bolestivými stavmi trpia aj umelci a dokážu bolestivé pocity vyjadriť umeleckými prostriedkami. Oscar Wilde píše: „Utrpenie je jeden veľmi dlhý okamih. Nemôžeme to rozdeliť podľa ročných období. Môžeme len zaznamenávať jeho nálady a zaznamenávať ich návrat. U nás čas sám nenapreduje. Točí sa. Zdá sa, že krúži okolo jedného centra bolesti“. Slávny gitarista a spevák Johnny Cash v piesni Hurt spieva:

I hurt myself today
To see if I still feel
I focus on the pain
The only thing that‘s real
Zraňujem sa dnes
Aby som zistil, či ešte dokážem cítiť
Sústredím sa na bolesť
Ten jediný reálny cit


S pokrokom medicínskeho bádania sa postupne menia nenaplnené potreby pacientov. Nové perspektívne lieky a liečebné metódy prinášajú zlepšenie klinických výsledkov, ale s bolesťou, únavou a psychologickými problémami sa stretávajú reumatici aj v dnešnej dobe. Podľa údajov z britského registra pacientov liečených biologickou liečbou takmer 39 percent z nich hlásilo ťažkú únavu; 61 percent trpelo/trpí zlým spánkom. Tieto nenaplnené potreby spolu vzájomne súvisia a obmedzujú spoločenské funkcie jednotlivca vrátane poklesu pracovnej schopnosti a obmedzenia životného štandardu kvôli poklesu príjmu.

Aj definícia remisie ochorenia nie je v súčasnosti jednotná. Inak sa na remisiu ochorenia pozerajú lekári a inak ju pociťujú pacienti. Zo strany lekárov je to stav spojený s nízkou zápalovou aktivitou, nízkym počtom
opuchnutých kĺbov, stavom, keď sa pacient extrémne nesťažuje, má rannú stuhnutosť do pol hodiny a nemusí používať lieky od bolesti. Zo strany pacientov je to stav: bez bolesti, s nízkym počtom opuchnutých kĺbov, s rannou stuhnutosťou do pol hodiny, s nepoužívaním liekov od bolesti, bez únavy, bez depresie, s rovnakou kvalitou života ako zdravá osoba.

Bolesť zahŕňa aktívnu reguláciu prostredníctvom stimulácie a inhibície v centrálnom nervovom systéme. Táto regulácia je riadená prevažne jadrami v mozgu, ktoré môžu zväčšovať alebo zmenšovať bolesť na základe faktorov, ako sú emocionálny stav, stupeň úzkosti, pozornosť a rozptýlenie, minulé skúsenosti, spomienky a mnoho ďalších faktorov. Tento fenomén poukazuje tiež na úlohu nefarmakologických intervencií pri zvládaní bolesti.

Rakúsky profesor reumatológie Dr. Smolen v roku 2016 koncipoval princíp Treat to Targer (T2T). Jeho zastrešujúcimi princípmi sú: Liečba reumatoidnej artritídy (ale aj ostatných ochorení – poznámka autora) musí byť založená na spoločnom rozhodnutí medzi pacientom a reumatológom.

A. Primárnym cieľom liečby pacientov s reumatoidnou artritídou je maximalizovať dlhodobú kvalitu života súvisiacu so zdravím prostredníctvom kontroly symptómov, prevencie štrukturálneho poškodenia, normalizácie funkcií a účasti na spoločenských a pracovných aktivitách.

B. Odstránenie zápalu je najdôležitejším spôsobom, ako dosiahnuť tieto ciele.

C. Dosiahnutý cieľ liečby, meraním aktivity ochorenia a zodpovedajúcim prispôsobením terapie, optimalizuje výsledky liečby pri reumatoidnej artritíde.

S ďalšou iniciatívou s názvom EVEREST prišla biofarmaceutická spoločnosť AbbVie. Jej cieľom je optimalizovať zavádzanie princípov T2T v liečbe reumatických zápalových ochorení a umožniť pacientom s reumatoidnou artritídou dosiahnuť svoj plný potenciál remisie pomocou inovatívneho, udržateľného a vedecky založeného prístupu k liečbe. Tento princíp pomôže lekárom pochopiť a prekonať prekážky pri implementácii T2T, pacientom maximalizovať ich potenciál pri dosahovaní alebo udržiavaní klinickej remisie a spoločne dosiahnuť, aby dostatočne komunikovali a tak spoločne dospeli k rozhodnutiu zmeniť liečbu, ak je to potrebné.

Jedna z príčin nedostatočnej spolupráce môže byť spôsobená nedostatočným vzdelávaním pacientov o princípe T2T a zdieľaným rozhodovaním o liečbe. V rámci snahy o správne spolurozhodnutie pacienta a lekára o ďalšom diagnostickom a liečebnom procese je dôležité, aby pacienti mali aspoň základné medicínske vedomosti o svojom ochorení. Vtedy dokážu lekárovi správne opísať svoje problémy, správne opísať faktory, ktoré im zhoršujú kvalitu života a ktoré sa dajú ovplyvniť. Vedia, ktoré vedľajšie účinky sú časté, menej časté, zriedkavé a ktoré treba lekárovi spomenúť. Takisto majú základné znalosti o nových a aj pre slovenských pacientov dostupných moderných liekoch (biologická liečba, cielené syntetické lieky ovplyvňujúce ochorenie,…).

V súčasnej dobe rýchlych internetových sietí a sociálnych sietí je internet plný informácií. Niektoré sú užitočné a overené, iné naopak zavádzajúce alebo zamerané na zisk inzerentov a vyprázdňovanie peňaženiek pacientov. Aby sa reumatici nestratili, Liga proti reumatizmu dlhodobo pripravuje rôzne tlačené (medicínsky overené) brožúry, knihy, letáky. Takisto organizuje a pripravuje vzdelávacie stretnutia, virtuálne vzdelávacie videá a webináre. Miestne pobočky Ligy proti reumatizmu organizujú pravidelne množstvo vzdelávacích alebo kombinovaných akcií pre členov, priateľov aj sympatizantov.

Milí priatelia, chcem Vás v tomto povzbudiť, okrem starostlivosti o telo nezabúdajte aj na starostlivosť o ducha. Spoznaním „nepriateľa“ alebo skôr „celoživotného partnera“ pomôžete sebe aj lekárovi k lepšiemu rozhodovaniu o najvhodnejšej liečbe.


Webinár Bolesť a remisia s MUDr. Viliamom Maňkom, PhD. nájdete v archíve Univerzity Reumy 2023:
https://www.mojareuma.sk/univerzita-reumy-3-23/

—————
Téma: Možnosti liečby

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Pozývame vás na Prednáškové popoludnie LPRe SR 1/2024, ktoré sa uskutoční v Piešťanoch v hoteli Magnólia v piatok 17. mája od 14.00 hod.
Pozývame vás v piatok 17. mája 2024 od 14.00 hod. do hotela Magnólia v Piešťanoch, kde sme pre vás pripravili prednáškové popoludnie so seminárom Univerzity Reumy 2024 pod názvom Psoriatická choroba – dve tváre jedného ochorenia. 
A opäť sme tu s ponukou a možnosťou hlasovať za nominované mediálne príspevky KROK 2023, ktoré informovali o živote s reumatickým ochorením a možnostiach ich liečby.