> Byť či nebyť?
Byť či nebyť?

PREČO JE DOBRE BYŤ ČLENOM KLUBU KĹBIK

Reumatizmus zasahuje chorého vo všetkých oblastiach života. Predstavuje nielen závažný zdravotný  problém,  ale  má  aj  sociálny  a  ekonomický  vplyv  na  rodinu,  priateľov, zamestnávateľov  a  celú  spoločnosť.  Ľudia  postihnutí  reumatickými  chorobami  tvoria najväčšiu skupinu dlhodobo chronicky chorých.

Žiaľ, značnú časť predstavujú mladí ľudia v produktívnom  veku. Majú obyčajné existenčné starosti,  ako všetci ostatní, ale ich život je ešte o čosi  ťažší. Mladý reumatik  je  často okolnosťami donútený  predčasne  dospieť, aby sa dokázal vyrovnať so zdravotnými problémami. Musí rozmýšľať, či zvládne ukončiť školu  alebo či si  po jej ukončení  nájde primeranú  prácu. Niektorí sa  už v  mladom veku stávajú  invalidnými,  zostávajú  bez  práce  a  pocitu  užitočnosti. Množstvo  nezodpovedaných otázok  prenasleduje  mladých  reumatikov,  keď  sa  chcú osamostatniť alebo si chcú  založiť rodinu. Je dobré,  ak takýto človek  pozná niekoho, kto  mu v takýchto  chvíľach  môže byť nielen  oporou,  ale dokáže  mu  poradiť alebo niektoré veci vysvetliť.
Je veľmi  dôležité, aby  sa  o problémoch  reumatikov nielen  hovorilo, ale aby sa pre nich niečo aj  robilo. Bolo  preto prirodzené,  že  vznikla  organizácia,  ktorá  sa  snaží  prispieť    k  riešeniu  ich  problémov.  Touto  organizáciou je  Liga proti reumatizmu  na  Slovensku, v rámci  ktorej, v  roku 1998 z  iniciatívy  mladých  reumatikov,  vznikla  Sekcia  mladých reumatikov /SMR/, ktorá sa v roku 2012 transformáciou názvu zmenila na Klub Kĺbik. Takto majú možnosť vymieňať si skúsenosti a pomáhať si navzájom riešiť ťažké životné situácie.
Činnosť Klubu Kĺbik je zameraná na rôzne oblasti pôsobnosti:
– sociálno-konzultačné poradenstvo, poradenstvo pri odstraňovaní architektonických bariér v dom. prostredí
– oboznamovanie s novými liečebnými metódami
– organizovanie kurzov so sociálnou a zdravotnou tematikou, prednášok odborníkov                                
– účasť na odborných seminárov
– pomoc pri hľadaní vhodnej formy vzdelávania a zamestnania
– účasť  na rôznych tréningových  programoch na  osobnostný  rozvoj  a  zvyšovanie sebavedomia ľudí so špeciálnymi potrebami
– organizovanie  benefičných  stretnutí a  programov,  kultúrnych a športových akcií,
verejných zbierok
– publikačná činnosť a spolupráca s médiami
– pripomienkovanie vznikajúcich zákonov, ktoré ovplyvňujú život ľudí so špeciálnymi  potrebami
– organizovanie  rekondičných  pobytov,  rekondično-vzdelávacích  pobytov  pre deti s  reumatickými  chorobami  a  ich  rodičov  a  celoslovenských  stretnutí  mladých reumatikov v NÚRCh v Piešťanoch
– účasť  jednotlivých členov  na rôznych súťažiach na celoštátnej ale aj na medzinárodnej úrovni
– spolupráca  s  občianskymi  združeniami  s  podobným  zameraním,  rozširovanie   kontaktov s národnými sociálnymi ligami
– účasť na kongresoch mladých reumatikov

Zaujímavých  aktivít  je  veľmi  veľa.  Budeme veľmi radi, ak naše aktivity pritiahnú ďalšie rodiny a jednotlivcov,  ktorým by mohlo pomôcť členstvo v KLUBE KĹBIK. Sme tu aj pre vás!

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Prieskum o zdravotných benefitoch nordic walkingu (NW) pre pacientov s reumatickými ochoreniami iniciovala a realizovala Liga proti reumatizmu na Slovenku (LPRe SR). O pomoc a spoluprácu sme oslovili agentúru 2muse.
26. novembra 2022 v Bratislave sa uskutočnil Šiesty ročník celoslovenskej pacientskej konferencie. Vrcholom bol slávnostný večer s oceňovaním zdravotníkov v kategóriách „Môj lekár“ a „Moja sestra“. Z rúk poslankyne NR SR Janky Žitňanskej a prezidentky Asociácie na ochranu...
Liga proti reumatizmu na Slovensku reflektuje aktuálnu situáciu v zdravotníctve SR. Nie sú nám ľahostajné žiadne problémy, s ktorými zdravotníctvo zápasí. Veľmi kritická situácia je však aj v reumatológii. Je veľký nedostatok reumatológov.