> Dlhodobé ošetrovné 90 dní
Dlhodobé ošetrovné 90 dní

Poznáme ten pocit bezradnosti, keď sa my alebo člen rodiny dostane do ťažkej situácie – príde vážne ochorie, dostane sa do nemocnice a po prepustení vyžaduje dlhšiu starostlivosť doma. Pred zavedením 90 dňového dlhodobého ošetrovného si rodinní príslušníci, ktorí pracovali, museli čerpať dovolenku, alebo si vziať neplatené voľno, alebo ísť na vlastnú PN, so súhlasom zamestnávateľa pracovať z domu, alebo dokonca odísť zo zamestnania. Od 1.4. 2021 má štát pre blízkych pacientov peňažnú dávku – tzv. dlhodobé ošetrovné.

Ošetrovné sa poskytuje v dĺžke 90 dní a jeho výška je 55 % z denného vymeriavacieho základu. Blízky rodinný príslušník môže byť teda v uvedenom čase s pacientom doma a pomáhať mu, ale zároveň poberá finančnú podporu, pretože predsa žiadna domácnosť by nemala zostať bez príjmu.

Nárok na dlhodobé ošetrovné vzniká od prvého dňa poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti. Táto starostlivosť sa poskytuje chorej osobe, u ktorej došlo k závažnej poruche zdravia, ktorá si vyžiadala hospitalizáciu. Počas hospitalizácie bola poskytovaná zdravotná starostlivosť v rozsahu najmenej päť po sebe nasledujúcich dní a existuje predpoklad, že zdravotný stav chorého bezprostredne po ukončení hospitalizácie bude vyžadovať poskytovanie osobnej starostlivosti počas najmenej 30 dní (pre splnenie podmienky päť po sebe nasledujúcich dní hospitalizácie sa za deň hospitalizácie považuje aj deň prijatia a deň prepustenia zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti).

Ďalej sa táto starostlivosť poskytuje chorej osobe, u ktorej sa zistila potreba poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti z dôvodu, že chorá osoba je v štádiu ochorenia na konci života alebo v terminálnom štádiu ochorenia.

Ak potrebujete dlhodobú starostlivosť alebo chcete takúto starostlivosť poskytnúť pacientovi zo svojej rodiny, môže to byť dieťa ale aj dospelá osoba, požiadajte o pomoc sociálnu poisťovňu. Budete potrebovať potvrdenie so súhlasom zamestnávateľa opatrovníka.

Viac informácií nájdete na stránkach Sociálnej poisťovne.

—————
Téma: Sociálne okienko

Ďalšie články

„Každý deň stretnúť človeka,
Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
16.11.2023 sa v LPRe - Miestnej pobočke Senica uskutočnila Výročná členská schôdza. Vo voľbách si zvolili nový Výbor LPRe - MP SE.
EULAR aj v roku 2023 vyhlasuje súťaž o Cenu Edgara Stena 2024. Témou tohtoročnej súťaže Ceny Edgara Stena je: „Ako ma obohatila a skvalitnila môj život aktívna účasť na činnosti Ligy proti reumatizmu na Slovensku“.
Detský kútik (DK) v NÚRCH začali budovať svojpomocne zamestnankyne 2. poschodia. V novembri sa nám podarilo všetko dokončiť. Pani Adriana Majková, ako hnací motor projektu, oslovila k spolupráci aj Klub Kĺbik. Neskôr projekt podporila aj Nadácia Pontis n.o. Pani Adriana oslovila...