> Reumatoidná artritída
Reumatoidná artritída

Reumatoidná artritída (RA) je najčastejšou zápalovou reumatickou chorobou. Postihuje 0,5 až 1% populácie a 3x častejšie sa vyskytuje u žien ako mužov. Je to chronická choroba, ktorá sa prejavuje zápalom kĺbov a často aj postihnutím iných orgánov a systémov, predovšetkým pľúc, ciev, srdca, očí. Mimokĺbové príznaky a komplikácie choroby sú príčinou toho, že pri RA je prežívanie pacientov s chorobou skrátené o 5 až 7 rokov.

Príčina

Príčina ochorenia nie je známa, ale pri jej vzniku zohráva  dôležitú úlohu vrodená náchylnosť pre vznik choroby a niektoré faktory vonkajšieho prostredia. Vďaka najnovším vedeckým  poznatkom poznáme chorobné procesy ktoré v postihnutých tkanivách prebiehajú. Prvotná  je aktivácia buniek imunitného systému (najmä pomocných lymfocytov T), ktorá spúšťa produkciu látok nazývaných cytokíny. Tieto aktivujú ostatné bunky imunitného systému a bunky v tkanivách, podporujú zápalový proces a tým sa podieľajú na a poškodzovaní tkanív. Hlavné prozápalové cytokíny sú: faktor nekrotizujúci nádory, interleukín 1 a interleukín 6.

Klinické príznaky

Prvými príznakmi reumatoidnej artritídy sú bolesti kĺbov, celková slabosť, únava, zvýšenie teploty a opuch kĺbov. Bolesť kĺba sa objavuje v priebehu dňa i v noci, ráno má pacient pocit stuhnutých kĺbov. U viac ako polovice pacientov je začiatok choroby pomalý, plazivý, u 30 až 40% rýchly. Priebeh býva rôzny, najčastejšie sa strieda obdobie zhoršenia s  obdobím zníženej zápalovej  aktivity. Asi 20% pacientov sa RA trvale zhoršuje a je jej liečba je neúčinná. Najčastejšie sú postihnuté kĺby na prstoch rúk, nôh, zápästia a kolená, ale častý je aj zápal ostatných kĺbov končatín. Postihnuté kĺby sú bolestivé, horúce, pri pokračovaní zápalu sa vyvíja poškodenie kĺba, ktoré sa prejavuje zhrubnutím, obmedzenou pohyblivosťou, nestabilitou, deformitami alebo postupným stuhnutím kĺba. Zápal prebieha v kĺbovej blane, poškodzuje kĺbovú chrupku aj priľahlú kosť. V závažných prípadoch kĺbová štrbina zanikne a kĺb je nepohyblivý.

U pacientov s vysokou zápalovou aktivitou a postupne sa zhoršujúcou sa chorobou porucha kĺbovej funkcie spôsobuje zníženú pohyblivosť pacientov a ťažkosti pri fyzickej aktivite a aj pri bežných denných činnostiach ako je obliekanie, osobná hygiena, chôdza po schodoch nastupovanie vystupovanie z auta, otváranie vodovodných kohútikov, krájanie chleba a podobne. Tým sa znižuje  kvalita života pacientov. Porucha funkčnej spôsobilosti (disabilita) pohybového aparátu pri  10 ročnom trvaní choroby vedie k invalidite až u 50%  postihnutých.  Najčastejšími mimokĺbovými príznakmi choroby sú reumatoidné uzlíky – najčastejšie v podkoží v okolí kĺbov, zápaly ciev, pohrudnice, osrdcovníka a postihnutie pľúc.

Liečba

V súčasnosti sa liečba RA zameriava na včasné stanovenie diagnózy a včasné zavedenie účinnej liečby – ešte predtým, ako zápal poškodí kĺb. Cieľom skorej a účinnej liečby je dosiahnuť potlačenie aktivity choroby a udržať, alebo zlepšiť funkčný stav, predísť nezvratnému  kĺbovému poškodeniu. Optimálne je dosiahnuť vymiznutie chorobných príznakov (remisiu). Liečba musí byť komplexná. Vyžaduje si poučenie pacienta o chorobe, o jej priebehu, spôsobe liečby, o nutnosti dodržiavať režimové opatrenia. Pacient nemôže vykonávať fyzicky náročné aktivity, ale pravidelne sa venovať liečebnej rehabilitácii. Liečebný telocvik pozostáva z rozcvičovania kĺbov a posiľňovania svalov. Jeho cieľom je udržanie rozsahu pohybu a zvýšenie svalovej sily.

Nesteroidové protizápalové lieky (diklofenak, ibuprofén ap.) sa podávajú takmer všetkým pacientom s RA. Zmierňujú bolesť a stuhnutosť kĺbov, zlepšujú kvalitu života pacientov ale neovplyvňujú priebeh choroby. Glukokortikoidy sú hormóny kôry nadobličky, ktoré majú výrazný protizápalový účinok, ale pri dlhodobom užívaní majú i nežiaduce účinky.

V minulosti sa reumatoidná artritída liečila soľami zlata podávanými vo forme injekcií. V ostatných dvadsiatich rokoch sa ako liek prvej voľby používa metotrexát. Spolu so sulfasalazínom, cyklosporínom, antimalarikami, leflunomidom  patrí metotrexát medzi lieky, ktoré priaznivo modifikujú priebeh choroby (sú to tzv. „chorobu modifikujúce antireumatiká“). Tieto lieky potláčajú zápalovú aktivitu, ale vo väčšine prípadov iba spomaľujú  pokračovanie choroby a dokonca  u 25 až 40%  pacientov nie sú účinné. 

Významným pokrokom v liečbe RA je tzv. „biologická“ liečba. V Slovenskej republike sa začala využívať v r. 2001 a významne zlepšila prognózu pacientov s ťažkými formami RA –  aj  tých, u ktorých nebola účinná liečba chorobu  modifikujúcimi antireumatikami. Biologické lieky sú vlastne protilátky alebo receptory ktoré sa viažu na prozápalové cytokíny alebo na bunky, ktoré sa podieľajú na vzniku a udržovaní zápalu. Významným priaznivým účinkom biologickej liečby je, že zastavuje pokračujúce poškodenie kĺbov – chrupky i kosti – t.j. zastavujú kĺbovú progresiu choroby viditeľnú na röntgenových snímkach kĺbov. Okrem toho u 30 až 40% pacientov vedie k vymiznutiu zápalových príznakov choroby – t.j. navodí remisiu choroby. Liečba biologickými liekmi je najúčinnešia v kombinácii s metotrexátom. Je dôležité, aby sa biologická liečba zaviedla hneď, ako sa zistí, že liečba štandardnými chorobu modifikujúcimi antireumatikami nie je účinná, aby sa predišlo závažnému poškodeniu kĺbov a výraznej strate funkčnej schopnosti.

Pri ťažkých deformitách kĺbov sú potrebné reumochirurgické operácie, pri ktorých sa upravujú vzniknuté deformity, odstraňuje zapálená kĺbová blana alebo sa implantujú umelé náhrady kĺba.

Starostlivosť o pacientov s RA je dlhodobá, vyžaduje si poučenie pacientov a ich rodinných príslušníkov o chorobe, o liečbe a o tom, ako  pacient sám môže prispieť k zlepšeniu svojho zdravotného stavu. Špecializovanú starostlivosť o týchto pacientov zabezpečuje reumatológ. Pacienti s reumatickými chorobami sa  môžu zapojiť aj do občianskeho združenia Liga proti reumatizmu SR má miestne pobočky vo viacerých okresoch a sídlo v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch. Prostredníctvom Ligy proti reumatizmu sa okrem iného organizujú prednášky, poskytuje sa poradenstvo, organizujú sa cvičenia v rámci liečebnej rehabilitácie a organizujú sa rekondičné pobyty.

Zdroj: Národný ústav reumatických chorôb

—————
Téma: Ochorenia 

Ďalšie články

Reumatické ochorenia patria medzi najrozšírenejšie na svete. Trpí nimi vyše 103 mil. Európanov. Na Slovensku sa odhaduje, že je to 45 – 50 tisíc pacientov. Spomedzi množstva rôznych reumatických diagnóz napr. reumatoidnú artritídu (RA) má až 26-tisíc dospelých ľudí, a každý...
Reumatologicko-rehabilitačné centrum, spol. s r.o. Hlohovec pod záštitou SLK  Vás pozývajú na KURZ – XVII. ročník OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA (komplex prednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva...
Volám sa Lucia Hľadajová, mám 29 rokov a pochádzam z malebnej dedinky Michalová, ktorá leží v náručí Nízkych Tatier.
Liga proti reumatizmu na Slovensku mala 18. mája valné zhromaždenie, ktoré vyhodnotilo uplynulé tri roky a vo voľbách zvolilo nové predsedníctvo a revíznu komisiu.